WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання інноваційних технологій як шлях покращення якості професійної підготовки магістрів - Реферат

Використання інноваційних технологій як шлях покращення якості професійної підготовки магістрів - Реферат

інноваційного процесу; залучення батьків і спонсорів до вирішення проблем інноваційної діяльності. 4. Характерні ознаки нововведення: потреба змін; зрозумілість і комплексність сфери змін; якість і наявність умов для змін; характер рішень про зміни.
Управління впровадженням нових технологій передбачає врахування таких особливостей: а) цілеспрямованість управління процесом упровадження технологій: розробку політики керівництва на період упровадження технологій; б) утвердження серед працівників переконання у необхідностівикористання нової технології та її ефективності; в) організацію технологічного моніторингу інновації, зокрема: узагальнення та розповсюдження інформації про нову технологію; оцінку наявної технології, прогнозування подальших реальних можливостей її використання; прогнозування розвитку закладу за умов впровадження нової технології; розробку програм упровадження нової технології; зосередження уваги на місці та ролі кожного під час реалізації нової технології; створення умов щодо впровадження нової технології; уточнення та внесення необхідних змін у засоби роботи, режим, структури тощо; увагу до позитивних наслідків застосування нової технології та труднощів, які виникли; розвиток "почуття власності" педагогів на знання про технологію; мотивацію та стимулювання працівників; залучення "користувачів" - тих, хто вже працює за даною технологією.
Основними напрямами інновації управлінської діяльності керівника-менеджера навчального закладу можна вважати: 1) концептуальність в управлінні закладом; 2) цільовий підхід до управління; 3) психологізація управління; 4) моделювання структури управління, створення швидкодіючих технологій та механізмів управлінської діяльності; 5) побудова рухливої структури горизонтальних зв'язків; 6) приведення функцій управління у відповідність до завдань освітнього закладу; 7) рефлексивність діяльності керівника; 8) управління якістю освіти і вироблення нових підходів до визначення ефективності педагогічного процесу; 9) комп'ютеризація, технологізація управління; 10) адаптація досягнень науки менеджменту в соціальній та виробничій сферах до управління закладом освіти.
Як свідчить педагогічна практика і результати досліджень, використання інноваційних технологій сприяє покращенню підготовки магістрів до управління навчальними закладами різних типів, що розширює можливості врахування в широкому аспекті особливостей діяльності освітніх закладів, їх цілей і завдань, змісту освіти, форм, методів, засобів навчання, функцій педагогів, позицій вихованців у навчально-виховному процесі, особливостей управління навчальним закладом.
Приєднання України до Болонського процесу вимагає від працівників вищої школи переходу до кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Щоб цей перехід був більш ефективним, на нашу думку, потрібно вирішити наступні питання: 1. Запровадити двоциклічну систему навчання: бакалавр - магістр (за схемою 4+2; 4 роки - бакалаврат, протягом яких студент отримує 240 кредитів; 2 роки - магістратура, 120 кредитів). 2. Збільшити кількість предметів за вільним вибором студентів (співвідношення нормативних та вибіркових дисциплін: бакалаврат - 75% : 25%; магістратура - 60% : 40%). 3. Провести укрупнення навчальних дисциплін (об'єднання суміжних дисциплін в одну інтегровану дисципліну, на яку припадає щонайменше 4 кредити). 4. Змінити співвідношення між аудиторним та позааудиторним навантаженням студента, встановивши його як 50/50. Передбачити належну оплату викладачам за організацію і перевірку самостійної роботи студентів. 5. Запровадити інноваційні технології у викладанні навчальних дисциплін. 6. Розробити єдині критерії оцінювання знань студентів. 7. Розширити сферу застосування іноземної мови професійного спрямування у навчальному процесі. 8. Порівняти навчальні плани вищих навчальних закладів України з навчальними планами країн - учасниць Болонського процесу й узгодити їх інваріантні частини (до 75%). 9. Централізовано затвердити єдині терміни аудиторного навчання у вищих навчальних закладах. 10. Для кожного напрямку підготовки фахівців затвердити інваріантну частину навчальних планів і програм, а також концепцію формування навчальними закладами варіативної частини програми. 11. Уніфікувати поняття дидактичного кредиту, виходячи з європейських вимог (1 кредит - 24 години). 12. Конкретизувати державні стандарти вищої освіти, визначивши структуру елементів знань для повного засвоєння певного навчального предмета, дисципліни, курсу і рівня підготовки. 13. Зменшити річне аудиторне навантаження науково-педагогічних працівників: доцентів до 432 годин (12 годин на тиждень), а професорів до 288 годин (8 годин на тиждень).
Болонська декларація не вимагає змін ані у змісті освіти, ані у методиці викладання. Насамперед йдеться про зближення якості освіти, акредитації і оцінювання. Використання інноваційних технологій, на наш погляд, сприятиме покращенню професійної підготовки магістрів. Однак слід зазначити, що впровадження ідей Болонського процесу не повинно нівелювати багатство та розмаїття європейської освітньої системи, руйнувати національну унікальність та досягнення освітньої системи України.
ЛІТЕРАТУРА
1. Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі: Монографія. - Запоріжжя: Просвіта, 2004. - 328 с.
2. Баханов К.О. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти: Монографія. - Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, ЛТД", 2005. - 384 с.
3. Внутришкольное управление: теория и опыт педагогических и управленческих инноваций / Под ред. Н.В.Горбуновой. - М.: Новая школа, 1995. - 180 с.
4. Ельбрехт О.М. Адаптивне управління навчальним процесом. - Х.: Вид. група "Основа", 2005. - 128 с.
5. Калініна Л.М. Моделі управлінської діяльності керівника школи // Педагогічні інновації: ідеї, реалізації, перспективи: [Зб. наук. праць] / Редкол. Л.І.Даниленко та ін. - К.: Логос, 2000. - 308 с.
6. Кузнєцов Е. Проблеми становлення професійної менеджмент-освіти в Україні // Розбудова менеджмент-освіти в Україні. Матеріали Третьої щорічної конференції "Розбудова менеджмент-освіти в Україні". - Київ, 2001. - С. 33-40.
7. Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. - Х.: Видав. гр. "Освіта", 2004. - 204 с.
8. Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті. - К.: Вид-во "Шкільний світ", 2004. - 36 с.
9. Освітній менеджмент: Навчальний посібник / За ред. Л.Даниленко, Л.Карамушки. - К.: Шкільний світ, 2003. - 400 с.
10. Оцінювання та вибір педагогічних інновацій: теоретико-практичний аспект / За ред. Л.І. Даниленко. - К.: Логос, 2001. - 185 с.
11. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997. - 376 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...