WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → До питання про ціннісний підхід до організації навчально-виховного процесу у вищій педагогічній школі - Реферат

До питання про ціннісний підхід до організації навчально-виховного процесу у вищій педагогічній школі - Реферат

переважна більшість підручників (посібників) з електротехніки не задовольняє вимоги забезпечення більш ефективного процесу формування гуманістичного наукового світогляду тих, хто навчається. У них звичайно наводяться теоретичні положення, формулювання тих чи інших законів, розглядаються конструкції та принцип дії конкретних технічних установок. Усе це студент має вивчити та зрозуміти. Але при цьому жодної уваги не приділяється процесу "добування" знань, що дали змогу досягнути сучасного рівня розвитку науки і техніки. На технічних кафедрах багато висококваліфікованих викладачів, які добре знають матеріал, гарно володіють математичним апаратом і, наприклад, на лекції, яка присвячена асинхронним двигунам, розповідають про принцип дії машини, зображують на дошці схеми заміщення, векторні діаграми тощо, але не показують протиріччя та логіку розвитку даної конструкції, історію її появи, шляхи подолання труднощів, не демонструють творчої методології дослідника. На наше переконання, без цього неможливо навчити студента творчо, логічно мислити, побудити потяг, потребу власноруч удосконалити дану конструкцію - спробувати власні сили у творчій діяльності 2 .
Звернемо увагу також на методичний аспект гуманітаризації навчання електротехнічних дисциплін. На наше переконання, вирішення цієї проблеми не повинно зводитись лише до з'ясування об'єму, структури, змісту, послідовності вивчення окремих теорій, методів формування знань, умінь та навичок студентів. Ми додержуємося багаторівневої моделі навчання, яка була запропонована М.Садовим 5 . Вона має забезпечувати: 1) генералізацію змісту навчання на рівнях: фундаментальних ідей та принципів (С.Гончаренко, В.Мултановський, О.Ляшенко, А.Пінський); структурно-логічних зв'язків між елементами системи знань, функцій основних теорій (В.Кондаков, А.Сохор, Л.Зоріна, О.Сергєєв); "наскрізних" питань - основних понять та закономірностей теорії (О.Бугайов, В.Розумовський); 2) діалектичний розвиток наукового мислення студентів на рівнях: науково-емпіричному; науково-теоретичному; формування сучасного стилю фізичного та технічного мислення; 3) реконструкцію часткових методик навчання електротехнічних дисциплін.
Проведене нами дослідження підтверджує гіпотезу про педагогічну доцільність та ефективність використання гуманітарного потенціалу електротехніки. Ми дійшли висновку, що і можливо, і потрібно гуманітаризувати як процес навчання, так і зміст електротехніки. Якщо гуманітаризація процесу навчання передбачає розкриття і розвиток природних задатків студента, то гуманітаризація змісту сприяє розкриттю зв'язків: природа - людина - суспільство - наука - мораль. При цьому курс електротехніки докорінно не змінюється, змінюється його орієнтація на прикладні питання, питання, що забезпечують формування наукового світогляду майбутнього фахівця. На нашу думку, відбір матеріалу та доповнення змісту курсу електротехніки слід здійснювати з урахуванням таких критеріїв: 1) здатність висвітлювати світоглядний, естетичний, екологічний, історичний, політехнічний аспекти у діяльності людини; 2) відповідність державному стандарту, навчальній програмі; 3) доступність, цікавість.
Реалізація гуманітарного підходу до навчання електротехніки обумовлює орієнтацію діяльності викладача на: переосмислення і доповнення змісту навчального предмета матеріалом, що розкриває його гуманітарний потенціал; урахування індивідуальних особливостей студентів, рівня розвитку їх творчого і критичного мислення; залучення студентів до видів діяльності, що сприяють формуванню високих моральних цінностей та ідеалів; застосування особистісно орієнтованих технологій навчання.
І, нарешті, принцип демократизації. Проблема демократизації освітніх процесів логічно випливає з основних засад демократичного суспільства і, безперечно, є її похідною. Демократична країна не лише демонструє переваги демократичного розвитку, а й спонукає всі суспільні інститути, зокрема і систему освіти, розвиватись і функціонувати таким же чином. Демократичність навчального закладу не вимірюється окремими демократичними нововведеннями. Це не данина моді, а спосіб життя, який формується всіма демократично вихованими педагогами і керівниками навчального закладу з метою виховання тих, хто навчається, вільними громадянами своєї країни і забезпечення у майбутньому поглиблення і незворотність демократичних перетворень у державі.
Демократичний навчальний заклад характеризується системою певних ознак, які відрізняють його від авторитарного і за допомогою відповідних механізмів забезпечують реальний демократизм в усіх його сферах. Важливими ознаками є такі: 1) правова урегульованість студентського життя та юридична підготовленість усіх суб'єктів навчально-виховного процесу; 2) відкритість навчальної установи, свобода слова і запитань; 3) громадський компонент в управлінні, користування студентської громадисвоїм правом на самоврядування; 4) гуманізація суб'єкт-суб'єктних взаємовідносин викладач-студент; 5) адаптованість навчальних технологій до реальних потреб студентів у здобутті якісної освіти.
Принцип демократизації в освіті передбачає організацію діяльності навчально-виховних закладів на правових, громадсько-державних засадах, відкритих для батьків і громадськості, в яких забезпечується свобода слова і запитань, право вибору студентами навчальних дисциплін, створюються всі умови для вільного переходу студентів до вищих навчальних закладів країн Європи і взаємного визнання дипломів про вищу освіту 8 .
Отже, підсумовуючи вищевисловлені думки, можна зробити такі висновки. Використання провідних принципів організації освітнього процесу: гуманізації, гуманітаризації та демократизації поряд із класичними дидактичними та методичними принципами (доступності, наочності, зв'язку теорії з практикою, професійної спрямованості тощо) є необхідною передумовою ціннісного підходу до організації навчально-виховного процесу у вищій педагогічній школі України, який сприяє забезпеченню можливостей найбільш повної самореалізації кожної молодої особистості в усіх сферах життєдіяльності, у тому числі і в опануванні обраної професієї педагога на рівні вимог постіндустріального суспільства ХХІ ст. Перспективу наших досліджень ми вбачаємо у розробці часткових методик викладання природничих навчальних дисциплін на ціннісних засадах, що, на наш погляд, сприятиме тому, щоб високоморальні освітні цінності перетворювалися у власне надбання майбутнього фахівця-педагога.
ЛІТЕРАТУРА
1. Аксіологічний потенціал державного управління освітою. Навч. посібник / Крижко В.В., Мамаєва І.О. - К.: Освіта України, 2005. - 224 с.
2. Веников В.А., Шнейберг Я.А. Мировоззренческие и воспитательные аспекты преподавания технических дисциплин (на примере елетротехники и электроэнергетики): Науч.-теорет. Пособие для преподавателей вузов. - 3-е изд. - М.: Высш. Шк., 1989. - 175с.
3. Гончаренко С.У., Мальований Ю.І. Гуманітаризація загальної середньої освіти. - К.: АПНУ, 1994.
4. Клименко Л.О., Клименко М.В. Гуманітаризація навчання фізики в загальноосвітній школі при вивченні оптичних явищ // Збірник наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. - К.: НПУ, 2001. - С.68-77.
5. Садовий М.І. Про основні теоретичні та методичні засади гуманітарного курсу фізики // Збірник наук. праць Кам'янець-Подільського держ. педуніверситету: Серія педагогічна. - КПДПУ, інформаційно-видавничий відділ, 2000. - Вип. 6. - С. 102-106.
6. Сергєєв О.В. Фундаменталізація освіти у вищій школі // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: Зб. наук. праць. - Кривий Ріг: Видавничий відділ НметАУ, 2005. - С. 4-7.
7. Сергієнко В.П. Інтеграція фундаментальності та професійної спрямованості курсу загальної фізики у підготовці сучасного вчителя: Монографія. - К.: НПУ, 2004. - 382 с.
8. Сикорський П.І. Принципи кредитно-модульної технології навчання // Вища школа. - 2004. - №4. - С. 69-76.
9. Ткачова Н. Роль і зміст освітніх цінностей в умовах трансформації українського суспільства // Вища школа. - 2004. - №2-3. - С. 12-17.

 
 

Цікаве

Загрузка...