WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → До питання про ціннісний підхід до організації навчально-виховного процесу у вищій педагогічній школі - Реферат

До питання про ціннісний підхід до організації навчально-виховного процесу у вищій педагогічній школі - Реферат

загальнолюдських і національних цінностей; формування політичної культури, вміння спілкуватися, відстоювати власні погляди, знаходити компроміси за умов розмаїття політичних сил, не нав'язуючи студентам тих чи інших ідеологічних думок чи позицій 8 .
Таким чином, другим із найважливіших принципів організації навчального процесу з використанням ціннісного підходу можна вважати принцип гуманітаризації. Він має на меті спрямувати функціонування системи освіти на розвиток і саморозвиток особистості, максимально наблизити вивчення кожної навчальної дисципліни до майбутніх потреб студентів, гуманітаризувати вивчення дисциплін професійної підготовки.
Аналізуючи публікації у науково-методичній літературі та враховуючи власний досвід викладацької діяльності, спробуємо більш детально розкрити тезу гуманітаризації вивчення фундаментальних дисциплін і дисциплін професійної підготовки на прикладі викладання електротехнічних дисциплін у вищому педагогічному навчальному закладі. Як зазначає О.Сергєєв, фундаментальні науки пізнають природу в її гармонії, а прикладні створюють дещо нове, причому виключно на основі фундаментальних законів 6 .
Аналіз змісту, структури, логіки викладу навчального матеріалу у підручниках і методичних посібниках, виданих останнім часом в Україні, свідчить про те, що підвищення науковості, намагання не відстати від сучасного рівня розвитку науки в основному досягається за рахунок збільшення їх об'єму. Відзначимо, що в умовах реального скорочення аудиторних годин, які відводяться на вивчення предмета, такий шлях не завжди приводить до бажаного результату. Сьогодні практика викладання вимагає розробки теоретичних і методичних засад гуманітаризованого (гуманітарного) курсу електротехніки для педагогічних ВНЗ. Це передбачає: розроблення відповідної концепції гуманітарного курсу електротехніки; виявлення та обґрунтування фундаментальних фізичних теорій, понять, явищ сучасної фізики, які є стрижнем електротехніки, тобто генералізація навчального матеріалу; обґрунтування змісту, структури, взаємозв'язків класичного і квантового, теоретичного й емпіричного, узагальнення системи наскрізних понять, які забезпечують опанування студентами ідей аксіоматичного, гіпотетичного, емпіричного, постулативного підходів до формування фундаментальних знань; розроблення навчальної програми, підручників, навчально-методичних посібників, комплексів, критеріїв визначення знань з електротехніки та форм їх контролю; виявлення структури методики навчання предмета, забезпечення психолого-педагогічного механізму засвоєння знань з електротехніки.
Ми виділяємо два основні напрямки гуманітаризації електротехніки: електротехніка - складовий елемент загальнолюдської культури, який включає питання історії науки, внесок її в світову скарбницю філософських знань, відображення морально-етичних і ціннісних проблем та електротехніка і художнє сприйняття світу, яке включає у зміст навчання питання природи, літератури, мистецтва.
До завдань гуманітарного курсу ми віднесли 4 : 1. Екстраполяція фізичних, електротехнічних законів на людські проблеми. Розуміння універсальності законів природи дає можливість протистояти неуцтву, яке процвітає в суспільстві, де люди не володіють основами науки і готові вірити будь-яким антинауковим химерам. 2. Перетворення лабораторних робіт з електротехніки на лабораторні дослідження з урахуванням професійної спрямованості, практичної цінності та диференційованого підходу до організації навчального процесу. Виконання лабораторних досліджень цікавіше за традиційне виконання лабораторних робіт за інструкцією, дослідження сприяє розвитку інтелектуальних і розумових здібностей студентів, відповідає життєвим традиціям людей, які повинні постійно аналізувати свою діяльність з метою прийняття відповідних рішень. 3. Розкриття безпосереднього відношення гуманітарного курсу електротехніки до художньої літератури, історії, архітектури, мистецтва, розробка методики інтегрованих занять.
Для реалізації поставлених завдань нами була сформульована концепція ціннісного підходу у формуванні багатомірної особистості студента під час вивчення електротехнічних дисциплін. Якщо під концепцією розуміти загальну ідею проведеного дослідження, то в даному випадку вона буде містити в собі наступні конструктивні взаємозалежні елементи.
1. Сучасна електротехніка слугує матеріальним і духовним запитам людини. Вона є одним з найважливіших засобів ефективної життєдіяльності людини як мислячого і морального індивіда. Тобто матеріал дисципліни повинен мати для студентів пізнавальну, естетичну, моральну і практичну цінність.
2. Низка цінностей електротехніки - істина, краса, досконалість, несуперечливість тощо, взаємодіючи з аналогічними цінностями і потребами студентів, сприятиме самоактуалізації їх особистості, її творчому самовираженню. Допоміжними, хоча і не менш важливими, засобами формування гуманістичних цінностей є цінності природи та цінності самого процесу навчання.
3. Процес формування гуманістичних цінностей може бути реалізований на практиці за умови, що ці цінності набудуть для студентів форми цінностей культури, безпосередньо відбитих у самому навчальному знанні, у творчості класиків науки, в різноманітних глибоких впливах електротехніки на інші сторони і види людської діяльності. Усвідомлення особливостей генезису фізичного та технічного знання на конкретних прикладах, безперечно, сприяє більш глибокому засвоєнню його сутності.
4. Оволодіння основами електротехніки як елемента загальнолюдської та особистісної культури стає можливим, якщо воно здійснюється, по-перше, через спілкування наукових культур різних епох (змістовна сторона процесу навчання), а по-друге, через діалогічне спілкування студента із самим собою (внутрішній діалог), своїми товаришами та викладачем (процесуальна сторона навчання).
5. Реалізацію ціннісного підходу до навчання електротехнічних дисциплін, міру його успіхузабезпечує викладач, який сам є носієм гуманістичних цінностей, здатний і готовий оперувати курсом як специфічним інструментом наукової культури 7 .
Усебічного обговорення на заняттях заслуговують екологічні проблеми. Втілюючи на практиці новітні наукові розробки в різних галузях, людство водночас поступово руйнує своє природне оточення. На наш погляд, матеріал екологічної тематики повинен мати трикомпонентну структуру: 1) спонукати до певної оцінки явищ, подій тощо; 2) впливати на розвиток мотиваційної сфери; 3) збагачувати досвід практичної діяльності гуманістичної спрямованості, викликати бажання вивчати, прогнозувати, поліпшувати оточуючий світ.
Виховання естетичних почуттів має здійснюватись в єдності з емоціями. Електротехніка як навчальний предмет викликає емоції, якщо вона: має інтегрований характер, пов'язана з іншими науками, мистецтвом, історією науки і техніки; розкриває гармонію людини і природи; сприяє систематизації та накопиченню переживань і тим самим формує емоційну культуру особистості.
Виховний аспект історичного матеріалу з електротехніки може реалізовуватись через подання біографічних нарисів про життя і діяльність видатних учених, висловлювання про вчених або їх самих про науки, історію відкриття. Історичний матеріал має: бути правдивим і достовірним; відображати світогляд науковця; висвітлювати атмосферу в суспільстві на той час, коли робилося відкриття; нести в собі морально-етичну цінність та показувати морально-етичний потенціал науки; нести певні переживання (схвалення, засудження); спонукати подолання нігілізму й зневаги до минулого.
Матеріалом для обговорення та ціннісного визначення при вивченні електротехніки можуть стати випадки, коли безвідповідальне ставлення конкретних працівників до своїх обов'язків, нерозуміння наслідків власних дій призвело, або ледь не призвело до катастроф. Наприклад, наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції відчуватимуться ще впродовж століть, а аналогічну станцію у Криму припинили будувати тільки після цієї трагедії.
На наш погляд, варто спинитися ще на одній проблемі. На превеликий жаль,

 
 

Цікаве

Загрузка...