WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування просторової уяви студентів при вивченні курсу “Нарисна геометрія” - Реферат

Формування просторової уяви студентів при вивченні курсу “Нарисна геометрія” - Реферат

конспектах, як правило, дуже низької якості. Навіть підручники зі стереоскопічними зображеннями [11; 6] не дають достатньої наочності через неможливість відображення динамічних перетворень проекцій. Завданням викладача нарисної геометрії є мобілізація під час занять просторової уяви студента, підтримка його в активному стані при поданні або обговоренні навчального матеріалу. Специфіка предмета вимагає того, щоб процес маніпуляцій з уявлюваними образами йшов правильним шляхом, не переривався.
Вирішальне значення в розв'язанні цієї проблеми мають дві дидактичні умови: по-перше, викладання матеріалу вчителем має бути змістовним у науковому відношенні, живим і цікавим за формою, по-друге, у процесі усного викладу знань необхідно застосовувати особливі педагогічні прийоми, що збуджують розумову активність студентів і сприяють підтримці їхньої уваги. У стимулюванні пізнавальної активності більшу роль відіграє вміння лектора спонукати студентів до осмислення логіки побудови й послідовності перетворення уявлюваних моделей шляхом виділення головних і найбільш істотних положень. Майстерність викладача полягає в умінні створити ситуацію переживання студентом внутрішнього протиріччя між знанням і незнанням, коли в нього виникає потреба у вирішенні цих протиріч, що сприяє прояву пізнавальної активності. Навчальний матеріал має носити захоплюючий характер, бути живим і цікавим, збуджувати допитливість і розумову активність студента, тобто, як писав К.Ушинський, "предмет повинен представляти для нас новину, але новину цікаву...". Великий ефект щодо цього дає використання принципу наочності: демонстрація картин, схем, малюнків, макетів і, що особливо актуально для нарисної геометрії, стереозображень.
Наочність - спосіб подання інформації про об'єкти, явища, процеси з використанням образних структур, при якому вони сприймаються спрощено, як сукупність істотних зв'язків і властивостей. Наочність дозволяє послідовно демонструвати різні елементи й властивості об'єкта, явища, процесу в їхньому взаємозв'язку й тим самим сприяти кращому й більш глибокому розумінню. Багатьма дослідженнями доведено: чим більш абстрактною є інформація, що підлягає засвоєнню, тим більше потрібно опиратися на наочні форми її відображення. При цьому динамічне наочне приладдя, що демонструє не тільки результат процесу, а й дає змогу простежити у динаміці його етапи, сприймається студентами з більшим інтересом, ніж статичне.
Рис. 2. Схема процесу створення графічної моделі по заданій фізичній із частковим заміщенням просторової уяви безпосереднім сприйняттям стереоскопічного зображення (пряма задача)
Авторами розроблена методика розвитку просторової уяви студентів та придбання навичок розумової діяльності зі створення просторових уявлюваних образів на основі стереоскопічних зображень. Методика заснована на частковій або повній заміні на певних етапах навчання просторової уяви безпосереднім сприйняттям стереоскопічних зображень. На рис. 2, 3 показані схеми процесів розумової діяльності під час створення графічної моделі за заданою фізичною (пряма задача) (рис. 2) і уявлюваною моделлю за заданою графічною (зворотна задача) (рис. 3) із частковим заміщенням просторової уяви безпосереднім сприйняттям стереоскопічного зображення.
Рис. 3. Схема процесу створення уявлюваної моделі по заданій графічній із частковим заміщенням просторової уяви безпосереднім сприйняттям стереоскопічного зображення (зворотна задача)
Стереоскопічним зображенням відведено особливе місце серед наочних форм подання навчального матеріалу курсу нарисної геометрії та інженерної графіки. Стереоскопічні моделі займають проміжне положення між реальним об'єктом (або його фізичною моделлю) та креслеником. Використовуючи ті ж образотворчі засоби, що й на креслениках, стереоскопічні проекції мають настільки високу наочність, що у певних умовах створюють повну ілюзію об'ємності реального об'єкта. Обраний авторами метод розгляду стереоскопічних зображень - метод кольорових анагліфів - є найпростішим і дешевим з відомих методів сепарації зображень стереопари. Але разом з його доступністю, ще більш цінною його властивістю є можливість перегляду стереозображень як на папері, так і на екрані відеопроектора, телевізора або комп'ютера. Останнє особливо важливо, тому що дозволяє розміщати стереозображення як у локальних навчальних мережах навчальних закладів, так і в Internet для систем дистанційного навчання і методичного забезпечення самостійної роботи студентів.
Графічна підготовка займає важливе місце в програмах підготовки інженерів-механіків. Найважливішим з її напрямків є розвиток просторової уяви як умови, без якої неможлива інженерна творчість. Просторова уява є одним з видів уяви, зв'язаних із зоровим сприйняттям, суть якого складається у створенні зорових просторових (об'ємних) образів при розгляді плоских зображень. Стереоскопічні зображення мають високу наочність і за певних умов створюють повну ілюзію об'ємності реального об'єкта, що дозволяє використовувати їх як ефективне наочне приладдя для розвитку просторової уяви. Метод кольорових анагліфів є найпростішим і найдешевшим із відомих методів стереоскопії і дозволяє переглядати стереозображення як на папері, так і на екрані відеопроектора, телевізора або комп'ютера, що особливо важливо для систем дистанційного навчання і методичного забезпечення самостійної роботи студентів. Розроблена авторами методика формування просторової уяви заснована на частковій або повній заміні на певних етапах навчання просторової уяви безпосереднім сприйняттям стереоскопічних зображень.
ЛІТЕРАТУРА
1. Брушлинский А.В. Субъект: мышление, личность, воображение. - Воронеж: Модек, 1996. - 212 с.
2. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В.Давыдова. - М.: Педагогика-пресс, 1999. - 536 с.
3. Гільбух Ю.З. Темперамент, пізнавальні здібності школяра. - К.: Інститут психології АПН України, 1993. - 292 с.
4. Дубравська Д.М. Основи психології: Навчальний посібник. - Львів: Світ, 2001. - 280 с.
5. Игнатьев Е.И. О некоторых особенностях изучения представлений и воображения. - М., 1956. - 192 с.
6. Кабанов-Меллер Е.Н. Формирование приемов воображения в курсе черчения // Формирование и развитие пространственных представлений у учащихся. - М., 1964. - С 47-54.
7. Маклаков А.Г. Общая психология. - С-Пб.: Питер, 2001. - 592 с.
8. Никитина Г.И. Некоторые приемы развития пространственного мышления у студентов педвузов // Математика в школе. - 1993. - № 5. - С. 53-56.
9. Никитина Г.И. О развитии пространственного мышления студентов // Математика в школе. - 1995. - № 4. - С. 32-35.
10. Реан А.А. Психология и педагогика: Учеб. для вузов / А.Реан, Н.Бордовская, С.Розум. - СПб.: Питер, 2000. - 432 с.
11. Розов А.И. Фантазия и творчество // Вопросы философии. - 1966. - №9. - С. 32-34.
12. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - М.: Педагогика, 1989. - Т.1.- 485 с.
13. Сартр Ж-П. Воображаемое: феноменологическая психология воображения. - СПб.: Наука, 2001. - 320 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...