WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Аксіологічні аспекти соціальної адаптації студентів педагогічного університету - Реферат

Аксіологічні аспекти соціальної адаптації студентів педагогічного університету - Реферат

самодостатності є цінностями-метою по відношенню до себе. Вони віддзеркалюють довготривалу життєву перспективу: творчий та різноманітний характер праці педагога; престиж його діяльності; суспільна значущість праці; самоствердження у педагогічної праці; любов до дітей. Ці цінності знаходять своє логічне продовження в меті педагогічної діяльності, яка пов'язана з розвитком особистості дитини, педагога, учнівського й педагогічного колективів. Цінності інструментального типу - цінності-засоби, які характеризують засоби досягнення цінностей-цілей (суспільне визнання результатів праці педагога, оволодіння теорією й технологією). Структурний і якісний аналіз цінностей педагогічної діяльності визначив їх комплексний характер, довів їх гуманістичну сутність. Ці педагогічні цінності у свідомості педагога утворюють систему ціннісних орієнтацій.
Для того щоб визначити ціннісні орієнтації вчителя, з'ясуємо значення поняття "ціннісні орієнтації". Ціннісні орієнтації - це найважливіші елементи особистості, які відмежовують значуще, суттєве для певної людини від незначного, несуттєвого. Ціннісні орієнтації забезпечують стійкість особистості, стиль її поведінки та діяльності, виражений у спрямованості потреб та інтересів. Ціннісні орієнтації пов'язані з необхідністю вирішення протиріч та конфліктів у мотиваційній сфері особистості, що виражається в боротьбі між обов'язком та бажанням, мотивами моральними та утилітарними. Розвинені ціннісні орієнтації - ознака зрілості особистості, показник її соціальності. Сукупність ціннісних орієнтацій обумовлює такі якості особистості, як цілісність, надійність, вірність певним принципам та ідеалам, здатність до вольових зусиль в ім'я цих ідеалів і цінностей [6, с.169].
Важливою властивістю особистості вчителя виступає гуманістична спрямованість. Гуманістична спрямованість - це спрямованість на особистість іншої людини, утвердження словом і працею найвищих духовних цінностей, моральних норм поведінки й стосунків [4, с.30-31]. Що становить гуманістичну спрямованість особистості вчителя? Ідеали, інтереси, ціннісні орієнтації. І.Зязюн запропонував такий розподіл ціннісних орієнтацій учителя: 1) на себе - самоутвердження (щоб учні бачили кваліфікованого, вимогливого, справжнього вчителя); 2) на засоби педагогічного впливу (найважливіше для вчителя - програма, заходи, способи їх пред'явлення); 3) на особистість школяра (адаптація особистості в колективі); 4) на мету педагогічної діяльності (на допомогу школяреві в розвитку - гуманістична стратегія). Для педагога провідною є орієнтація на головну мету за гармонійної узгодженості всіх інших: гуманізації діяльності, гідного самоутвердження, доцільності засобів, урахування потреб вихованців [4, с.31].
У даній статті ми намагалися з'ясувати, яка цінність у спрямованості особистості майбутніх учителів математики за значенням посідає перше місце? Знаючи цю цінність, ми зможемо констатувати, в якому напрямку йде процес соціальної адаптації майбутніх учителів. Є.Павлютенков виділив шість груп ціннісних орієнтацій студентів: 1) спрямованість на себе; 2) спрямованість на групу, інших людей; 3) спрямованість на соціальну позицію; 4) спрямованість на справу; 5) спрямованість на професію; 6) спрямованість на самоствердження, які були запропоновані нами для ранжування студентам ІІІ курсу факультету математики та інформатики Мелітопольського державного педагогічного університету. Ціннісні орієнтації студентів розподілилися таким чином: І місце за значенням посідає спрямованість на самоствердження - 19,4%; ІІ місце - спрямованість на справу - 17,4%; ІІІ місце - спрямованість на групу, інших людей - 16,4%; ІV місце - спрямованість на себе - 15,76%; V місце - спрямованість на професію - 15,71%; VІ місце - спрямованість на соціальну позицію - 15,1%. За результатами дослідження ми можемо констатувати, що процес соціальної адаптації поки йде в напрямку самоствердження особистості студента, а спрямованість на професію залишається на передостанньому місці. На жаль, сприятливий напрямок адаптації стихійно не формується, тому проблема потребує подальшого експериментального дослідження.
У педагогічних дослідженнях констатується, що 90% опитаних студентів відзначають високу цінність для себе професійних знань і в той же час підкреслюють відносно низьку навчально-пізнавальну активність [5, с.16]. Це свідчить про помітне розходження когнітивного (ідеально-понятійного) й реально-поведінкового рівнів їх ціннісних орієнтацій. Студенти п'ятого курсу, як правило, більш оптимістичні в порівнянні зі студентами молодших курсів у своєму ставленні до майбутньої професії, в своїх можливостях оволодіння нею. Актуальними для них стають перспективи реалізації власного творчого потенціалу, самостійне вирішення професійних задач та досягнення успіху в професійній діяльності. Доведено, що чим швидше першокурсники звикають до нового укладу життя, тим швидше формується студентський колектив, тим ефективніше протікає процес формування професійно важливих якостей. Швидше адаптуються ті студенти, ціннісні орієнтації яких повністю відповідають вимогам професійного навчання та діяльності. Отже, можна припустити, що студенти зі стійкою професійною спрямованістю, чіткими ціннісними орієнтаціями та відповідним рівнем підготовленості та здібностей будуть успішніше адаптуватися до нових для них умов навчання, ніж ті, в кого хоча б один із названих компонентів не повністю відповідає вимогам професійної діяльності.
Отже, можемо стверджувати, що адаптація невідривна від активності. Співвідношення цих двох сторін взаємодії людини із середовищем залежить від характеру діяльності та від етапу адаптації. Адаптація як цілісний процес містить: психічний розвиток особистості, фізіологічні зміни; пізнавальні процеси, трансформацію системи цінностей індивіда; активний вплив суб'єкта адаптації на себе та середовище.
Таким чином, якщо виходити з того, що адаптація в умовах вищого навчального закладу трактується як уходження молоді до сукупності ролей і форм діяльності студентів, коли відбувається обов'язкове залучення особистості до системи поведінки,духовного світу, потреб, інтересів, то великого значення набуває засвоєння норм і цінностей колективу, які студент сприймає через призму індивідуального життєвого досвіду, виробляючи власну модель поведінки. Адаптація як залучення до різних видів діяльності й засвоєння норм та цінностей колективу пов'язана із самоутвердженням особистості, з проявом її активного ставлення до світу. Адаптація виступає як засіб і спосіб реалізації соціальної активності.
Для подальшого педагогічного аналізу та отримання експериментальних результатів необхідно провести серед студентів методику Е.Фанталова на "конфлікт" понять (цінність-доступність), яка допоможе визначити протиріччя між рівнем запитів студентів та їх реальними можливостями, а також розробити модель соціальної адаптації студентів, яка допоможе цілеспрямовано вплинути на процес соціальної адаптації майбутніх учителів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Державна національно програма "Освіта (Україна ХХІ століття)". - К.: Райдуга, 1994. - 61 с.
2. Каткова Т.І. Соціально-професійна адаптація студентів вищих навчальних закладів економічного профілю. - Запоріжжя: Прем'єр, 2004. - 136 с.
3. Крижко В.В., Павлютенков Е.М. Психология в практике менеджера образования. - Спб.: КАРО, 2001. - 304 с.
4. Педагогічна майстерність: Підручник / Л.В.Крамущенко, І.А.Зязюн, І.Ф.Кривонос та ін.; За ред. І.А.Зязюна. - 2-ге вид., допов. і переробл. - К.: Вища школа, 2004. - 422 с.
5. Фатхуллин М.Ф. Воспитание специалиста. - Казань: Из-во Каз. ун-та, 1990. - 150 с.
6. Філософія: Навч.-метод. посібник / Л.В.Афанасьєва, В.В.Букрєєв, Л.С.Воробйова, Л.Ф.Глинська, Т.С.Троїцька. - К.: Акцент, 2003. - 200 с.
7. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 437 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...