WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Управлінська культура як складова підготовки майбутнього менеджера освіти - Реферат

Управлінська культура як складова підготовки майбутнього менеджера освіти - Реферат

стану іншого суб'єкта (що його радує, а що - засмучує), здатність "бачити очима іншої людини, чути й відчувати, як вона", та викликати відповідний відгук педагогів. Управлінська діяльність потребує розвинутої душевності, почуттєвості, сентиментальної відкритості керівника задля спроможності трансмісії ірраціонального культурного досвіду людства, який є невід'ємним компонентом усякої культури [5].
Основним фактором, який впливає на процес професійної підготовки менеджерів, є система цінностей. Система цінностей виступає як найбільш абстрактний рівень регуляції. Однією з найважливіших загальнолюдських цінностей є соціокультурна природа освіти, тобто система освіти виступає органічною частиною суспільства та культурного життя й може розглядатися й оцінюватися тільки у взаємозв'язку з ними.
Ґрунтуючись на характеристиці трьох груп цінностей, запропонованій Н.Масюковою, ціннісні основи процесу професійної підготовки менеджерів освіти можна узагальнити таким чином (табл.1) [8, с. 47-48].
Таблиця 1
Ціннісні основи процесу професійної підготовки менеджерів освіти
Перша група цінностей Друга група цінностей Третя група цінностей
Первісні блага Рефлексивні цінності Вищі етичні цінності
Освіта, яка ґрунтується на компетентності, конкурентоспроможності, дає можливість для кар'єрного pосту, професійного розвитку, гарантованого заробітку та стабільного життя Ідеал автономії, цінність свободи, цінність єдності особистісної та громадянської позицій Суб'єкт-суб'єктні стосунки в процесі професійної підготовки
Рефлексія з приводу загальнолюдських цінностей та вимог до професії менеджера освіти формує особисте ставлення й, зрештою, власні ціннісні орієнтації, що визначають вибір відповідної поведінки. Учитися жити й працювати в згоді із самим собою, "тримати ціль" і переборювати труднощі, опановувати техніку власної праці, розвивати творчі здібності, вдосконалювати добрі вчинки - це основа становлення особистої культури майбутнього менеджера.
Культура - це важлива частина змісту професійної освіти менеджера. Культура, як відомо, засвоюється у формі чотирьох елементів: знань про різні сфери буття; досвіду діяння у визначених сферах (уміння); творчості як перетворення й переносу прийомів діяльності в нові, непередбачені умови; ставлення до діяльності, її об'єкта, всього, що з нею пов'язане, співвіднесеного із системою цінностей людини (І.Лернер). Засвоїти культуру - означає "знати-вміти-творити-бажати". Людина може "знати", але не "вміти", "знати і вміти", але не "творити", "знати, вміти, творити", але не "бажати". В останньому випадку марні для суспільства (та й для самої людини) її знання, вміння, потенції до творчості.
На думку Є.Пасова, "бажати" - це головний елемент у змісті культури, він визначає мотиваційний аспект людини як індивідуальності, тому що культура - це цінності, й визначають усе саме вони, а не "знання та вміння". Саме цінності визначають головне для людини - її розвиток.
Процес професійної освіти менеджера містить у собі фактично чотири процеси: 1) пізнання, націлене на оволодіння предметним змістом культури менеджера; 2) розвиток, націлений на оволодіння психологічним змістом культури менеджера; 3) виховання, націлене на оволодіння морально-етичним змістом культури менеджера; 4) навчання, націлене на оволодіння соціальним змістом менеджерської культури. Скористаємося схемою Є.Пасова (Рис. 1) й подамо її стосовно змісту підготовки менеджера.
Метою освіти є менеджер як людина-ідеал, якого відрізняє культура творчої праці, розумного споживання, культура гуманістичного спілкування, культура пізнання, культура естетичного засвоєння дійсності таким чином, щоб вона робила людину не тільки освіченою, але й культурною, духовною, вчила не лише думати, а й мислити, націлювала не на оволодіння готовими знаннями та їх застосування, а на креативність. Культурний, духовний менеджер в освіті - досить важлива передумова не тільки успішної його роботи, але й (що не менш важливо!) становлення правового демократичного суспільства [3, с.18-20].
ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ
Зміст освіти
Процесу-альні
Пізнання
Розвиток
Виховання
Навчання
аспекти освіти
-
Психологічний
Психологічний
Соціальний
Аспекти змісту
Знання необхідні для діяльності менеджера в освіті Здібності необхідні для діяльності менеджера в освіті Особистісні якості, необхідні для діяльності менеджера в освіті Вміння необхідні для діяльності менеджера в освіті
Компо-ненти
змісту
Індивідуальність як модель - ідеал суспільства -
менеджер-професіонал
Мета
освіти
Рис. 1. Професійна культура менеджера освіти
До важливих складових управлінської підготовки менеджера освіти віднесені: 1) правова культура: знання базових законів, норм, правил, відомчих та інших нормативно-інструктивних документів, що регулюють діяльність навчального закладу; 2) психолого-педагогічна культура: знання психології та педагогіки в інтересах навчання й виховання учнівського колективу, формування нових якостей в учнів; використання відповідних методів впливу на всіх учасників навчально-виховного процесу; налагодження комунікацій, ділового та міжособистісного спілкування; 3) управлінська культура: знання теорії та процесів управління, їх закономірностей, властивостей, функціонування змісту, видів, форм і методів управлінської діяльності; 4) організаційна культура: знання організаційних характеристик процесів управління, виявлення його учасників та їх взаємодія; попереднє проектування та всебічне впорядкування, чіткість, послідовність усіх видів та етапів управлінських дій; організація, класифікація та документування інформаційних потоків [6, с.9].
На думку автора, висока культура майбутнього менеджера освіти є неодмінною умовою успішної управлінської діяльності. Досягти цього можна шляхом посилення професійноїспрямованості навчального процесу, наближення навчальних завдань, які пропонуються студентам, до умов їх майбутньої професійної діяльності. Управлінська культура менеджера освіти - це частина його суб'єктивної культури, яка є орієнтованою основою для успішного здійснення управлінської діяльності.
Таким чином, яку б блискучу освіту не здобув менеджер, йому треба постійно займатись самовихованням, саморозвитком. Менеджер освіти XXI століття повинен працювати над своїми морально-естетичними якостями, особистісним розвитком та іміджем. Щоб ефективно управляти освітньою установою й стати компетентним менеджером освіти, дуже важливо мотивувати кожного педагога до особистісного розвитку, який є фактором підвищення моральної та професійної культури.
ЛІТЕРАТУРА
1. Алексеевский В.С. Обучение менеджменту - это освоение его культуры и технологий синергетики // Инновации в образовании. - 2005. - №2. - С. 12-15.
2. Бех І.Д. Почуття цінності іншої людини як моральний пріоритет особистості // Початкова школа. - 2001. - №12. - С. 24-26.
3. Журавлева Л.В. Теоретические и практические основы профессиональной подготовки менеджеров сферы образования: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. 13.00.08 / Липецкий гос. пед. ун-т. - Липецк, 2001. - С. 18-19.
4. Крижко В.В., Мамаєва І.О. Аксіологічний потенціал державного управління освітою. Навч. посібник. - К.: Освіта України, 2005. - 224 с.
5. Луговий В.І. Управління освітою: Навч. посібник для слухачів, аспірантів, докторантів спеціальності "Держ. управління". - К.: Вид-во УАДУ, 1997. - 302 с.
6. Мельник В. Керівниками не народжуються // Управління освітою. - 2003. - №8. - С. 9.
7. Михальченко М.І. Освіта і наука; пошуки нових парадигм модернізації. - К., 2001. - 246 с.
8. Селицкая С.В. Концептуальные основания формирования педагогической компетентности менеджеров // Менеджмент в образовании. - 2004. - №2(7). - С. 47-48.
9. Соціокультурні засади менеджменту в освіті / С.М.Омельченко // Педагогіка і психологія. - 2002. - №3. - С. 84.
10. Терентьев В.К. Истины управления: взгляд на основы менеджмента. - М.: Сентябрь, 2002. - №3. - С. 41.

 
 

Цікаве

Загрузка...