WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методологічні засади інтеграції змісту мовної освіти майбутніх інженерів - Реферат

Методологічні засади інтеграції змісту мовної освіти майбутніх інженерів - Реферат

диференціації наук; аналіз соціальних, економічних, технічних, виробничих, загальнонаукових аспектів інтеграції, дослідження механізмів інтеграції та засобів формування інтегративної системи; визначення основних напрямів і форм інтеграції на основі аналізу її структурних характеристик, виділення інтегративних факторів, визначення ролі, місця та наслідків інтеграції; дослідження освітянського, зокрема дидактичного, аспекту інтеграції [1].
Інтеграція є важливим засобом досягнення єдності знань у всіх формах та типах їхнього вираження: змістовному, структурному, логіко-гносеологічному, науково-організованому, лінгвістико-семіотичному, загально- і частково-методологічному. Якщо брати до уваги найбільш адекватний розвитку наукового знання вплив, який все збільшується, і проникнення до нього діалектико-матеріалістичної методології, то можна говорити про зміцнення єдності знань у філософсько-методологічному аспекті. Методологічні принципи діалектики складають основу для їх трансформації у педагогічні принципи навчання, до яких відносимо науковість, системність, доступність, свідомість.
Практикуючи методологію як систему принципів і способів організації та побудови теоретичної і практичної діяльності, а також вчення про цю систему, І.Козловська розглядає послідовне формування засад дидактичної інтеграції від філософського аспекту до методологічних засад інтеграції знань. Автор робить висновок про те, що наукове обґрунтування інноваційних дидактичних систем та галузей знань базується, перш за все, на філософській методології.
Інтегративні процеси тісно пов'язані з основними законами філософії: закон переходу кількості в якість (виникнення нової якості інтегрованого знання), єдності та боротьбі протилежностей (єдність і боротьба процесів інтеграції та диференціації; тотожність, відмінність і протилежність елементів для інтеграції мають суттєве значення) та заперечення заперечення (поетапне домінування інтеграції та диференціації забезпечує наступність у розвитку знань) [1].
Реформування системи освіти, зокрема навчання майбутніх інженерів іноземної мови потребує нового методологічного підходу до її організації та змісту, головна ідея якого полягає в тому, щоб інтегрувати мовний навчальний матеріал, ущільнити його, встановити залежності та інтегративні зв'язки. Інтегративні зв'язки іноземної мови з основами наук мають суттєвий уплив на розвиток економічного мислення майбутніх інженерів, що передбачає включення мовних знань, умінь та навичок у всі дисципліни професійного циклу. Але традиційна практика роботи технічних вищих навчальних закладів не забезпечує необхідної єдності між мовною та професійною підготовкою майбутнього інженера.
Аналіз причин цієї ситуації дозволяє серед інших виділити дві, на наш погляд, найголовніші. Перша полягає в тому, що в технічних університетах доведений до крайнощів процес диференційованого засвоєння знань, вироблення спеціальних умінь та навичок за основними циклами дисциплін. У результаті знання, що засвоюються майбутніми інженерами, групуються за кожним предметом окремо, ніяк між собою не пов'язуючись. У майбутніх інженерів не формується єдиної системи знань і чіткого уявлення про свою майбутню професійну діяльність. Процес інтеграції іноземної мови в єдину систему професійної підготовки майбутнього інженера не розглядається як один із напрямків формування в них усебічної, комплексної, діалектично-взаємопов'язаної системи наукових уявлень про ті чи інші явища, сторони, властивості матеріального світу або суспільного життя. Вияв та облік інтегративних зв'язків іноземної мови суттєво доповнює зміст професійної підготовки майбутніх інженерів, створює передумови для подальшого підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
Диференціація та інтеграція знань у процесі навчання майбутніх інженерів хоча і є протилежними за своїми напрямками, але в той же час вони взаємообумовлюють одна одну при вивченні кожної дисципліни окремо й усього комплексу навчальних дисциплін, які беруть участь у підготовці майбутнього інженера залежно від його конкретного фаху.
Розв'язання цієї проблеми нерозривно пов'язано з вирішенням проблеми посилення професійної спрямованості у вивченні іноземної мови як обов'язкової умови для здійснення його цілеспрямованої інтеграції, бо потреби в залученні знань, умінь та навичок іноземної мови виникають у майбутнього інженера лише у професійній проблемній ситуації.
Тому одним із найголовніших завдань у вирішенні проблеми вдосконалення професійної підготовки майбутнього інженера є те, щоб у її системі визначити та науково обґрунтувати оптимальне співвідношення між двома діалектично пов'язаними процесами пізнання: процесом диференційованого засвоєння знань, умінь та навичок з окремих дисциплін професійного циклу й процесом керованої інтеграції знань, які засвоюються студентами, і вміннями на основі попередньо встановленої системи професійно значущих зв'язків іноземної мови з фаховими дисциплінами.
Природно, що при визначенні та аналізі змісту іноземної мови в технічному вищому навчальному закладі необхідно виходити з двох діалектично взаємопов'язаних принципів: принципу науковості, який вимагає вивчення загального стану та сучасного розвитку іноземної мови, та принципу професійної значущості його змісту в загальній системі становлення майбутнього інженера. Обов'язковою умовою та засобом реалізації цих принципів є встановлення інтегративних зв'язків іноземної мови, що дозволяють сформувати цілісне та більш повне уявлення про їх майбутню фахову діяльність. Особливості практичної реалізації цих принципів у системі професійної підготовки майбутнього інженера мають принципове значення як у теоретичному, так і у практичному плані у зв'язку з різноманітністю й дієвістю сутності змісту та процесу навчання іноземної мови.
Отже, в якості методологічного базису інтеграції змісту іноземної мови у процесі навчання майбутніх інженерів визначимо сукупність філософських, загально- і особистісно-наукових підходів і методів, які відповідають специфіці проблеми, що розв'язується. До таких, на нашу думку, можна віднести: 1) цілісне уявлення про іншомовну фахову комунікативну діяльність майбутнього інженера як про єдність загального,особливого та одиничного (тобто діалектика взаємозв'язків загального, особливого, одиничного); 2) цілісне уявлення про лінгвістичне наукове знання і його внутрішню єдність; 3) цілісне бачення логічних уявлень законів мислення; 4) цілісна особистість майбутнього інженера - його професійно-особистісної моделі, яка зумовлює успішність діяльності в іншомовній професійній, соціальній та духовній сферах, яка сповнена не лише інтелектуальними, але й морально-естетичними елементами, мотиваційно-цілісним відношенням, культурними змістами; 5) цілісний підхід - спрямованість усіх складових навчального процесу на досягнення єдиної мети; 6) принцип цілісності змісту загально-інженерної підготовки з урахуванням іншомовної професійної комунікативної складової; 7) внутрішня нерозривність змісту іншомовної професійної підготовки і засобів її реалізації, яка визначає спрямованість усіх її компонентів на роботу в єдиному режимі; 8) цілісний процес іншомовної комунікативної інженерної підготовки як єдність виховання, навчання й розвитку; 9) цілісна педагогічна система (принципів, змісту, методів, засобів) оволодіння іншомовними професійними комунікативними знаннями, навичками та вміннями як єдність її підсистем.
ЛІТЕРАТУРА
1. Козловська І. Філософсько-методологічні аспекти інтеграції знань у змісті сучасної освіти // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1999. - №3. - С. 23.
2. Сёмин Ю.Н. Интеграция содержания профессионального образования // Педагогика. - 2001. - №2. - С. 9-10.

 
 

Цікаве

Загрузка...