WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Модель формування в майбутніх інженерів потреби у творчій самореалізації - Реферат

Модель формування в майбутніх інженерів потреби у творчій самореалізації - Реферат

сприйняття особистості. Нині у педагогіці вважається безсумнівним той факт, що плідна взаємодія учасників педагогічного процесу може бути тільки в тому разі, якщо між ними встановлено контакт, що потребує від викладача вміння сприймати кожну особистість студента такою, як вона є, без негативних оцінок та наставлянь. Щоб у людини виникло бажання творити, вона має бути впевнена, що її ідеї будуть прийняті та не будуть осміяні, її не повинен турбувати страх зробити помилку. Психологи та педагоги одностайні в тому, що віра у власну надзвичайність, сприйняття себе як людини творчої є вихідною умовою творчої самореалізації. Ми дотримуємося точки зору про те, що кожна особистість володіє певними творчими можливостями. Але, як справедливо твердять О.Клепіков та І.Кучерявий, те, що людина думає про себе, має глибокий уплив на все її життя. Віра у свої сили й можливості збільшує духовну енергію особистості [6, с.7]. Дослідження С.Занюка підтверджують, що суттєвим мотиваційним фактором є саме суб'єктивна оцінка своїх можливостей та впевненість у ефективності діяльності. Здібності самі по собі теж відіграють велику роль, але саме суб'єктивне сприйняття власних здібностей, оцінка своєї компетентності визначають мотивацію та наполегливість у діяльності [4, с.76-77].
4) Принцип зворотного зв'язку. Кожен педагогічний уплив може мати для студента різний зміст. С.Занюк стверджує, якщо педагогічний уплив сприймається студентом як зворотній зв'язок, тобто інформація про успіхи, про сильні та слабкі сторони студента, то він підсилює почуття автономності, компетентності. У такому випадку студент розуміє, що його власні зусилля допомогли йому досягти успіху, отже, він і надалі буде докладати великих зусиль заради успіху. Якщо ж педагогічний уплив сприймається як контроль над діяльністю, то це знижує мотивацію особистості та впевненість у своїх силах. Однозначні, директивні та негативні оцінки сприяють зникненню почуття відповідальності за власні дії та рішення [4].
5) Принцип позитивного емоційного фону. Одним з найважливіших факторів формування потреби особистості у творчій самореалізації є переживання позитивних емоцій під час творчої активності. Емоційну реакцію викликає саме прагнення до творчості, що призводить до виникнення настанови особистості на творчу діяльність та самореалізацію у творчості. Таким чином, у людини виникає готовність до задоволення потреби. На думку С.Занюка, найголовніше, що призведе до розвитку потреб або мотивів певної діяльності, - це поєднання позитивних емоцій, задоволення із певною діяльністю [4, с.90]. Позитивні емоції під час творчої діяльності особистість може отримати, по-перше, від самого процесу творчої активності, реалізації власних потенційних можливостей, розкриття своїх здібностей; по-друге, людина отримує задоволення від результату своєї діяльності; по-третє, позитивні емоції викликає й висока оцінка процесу та результатів творчої діяльності іншими людьми.
6) Принцип співтворчості, співробітництва. Цей принцип є одним з основних у перебудові системи вищої освіти. Найбільший виховний ефект досягається в ситуаціях, коли викладач і студент разом вирішують задачу, відповіді на яку не знає жоден з них. Реалізація цього принципу передбачає не тільки співробітництво викладача та студентів, а й спільну творчість студентів. Сучасна освіта, як правило, орієнтує особистість на індивідуальну творчу діяльність. Але для трудової діяльності фахівця, особливо інженера, характерною є колективна праця та спільна творчість. Як показує практика, студенти часто самі об'єднуються в групи для виконання якихось складних робіт. Це об'єднання відбувається стихійно, але допомагає студентам знайти правильні рішення шляхом обговорення проблем. Дослідження В.Моляка підтверджують, що в умовах виробництва найбільш успішно працюють групи інженерів складом 5-8 осіб, які мають досвід спільної діяльності [7, с.108]. На нашу думку, формування потреби особистості у творчій самореалізації буде протікати більш успішно, якщо поєднувати індивідуальну творчість студентів з роботою у творчих групах, склад яких має формуватися із урахуванням побажань студентів.
Одним з найважливіших факторів творчого процесу велика кількість дослідників називає рефлексію. Під рефлексією у психології розуміють "процес самопізнання суб'єктом внутрішніх психічних актів та станів" [8, с.340]. А.Хуторськой уточнює це поняття стосовно педагогічного процесу: "Рефлексія - це не традиційне пригадування головного з уроку чи формулювання висновків, а усвідомлення способів діяльності, знаходження її смислових особливостей, виявлення освітніх прирощень учня та вчителя"; це "розумово-діяльнісний або почуттєво пережитий процес усвідомлення суб'єктом освіти своєї діяльності" [11, с.44; 11, с.120]. В.Андрєєв, Л.Попов, Н.Посталюк називають рефлексію критерієм розвитку творчих здібностей [1; 5].
За допомогою рефлексивного аналізу виявляються способи творчої діяльності, усвідомлюються ідеї, які з'явилися в результаті цієї діяльності, формулюються проблеми, які виникли, намічаються шляхи їх вирішення, виявляються труднощі та причини їх виникнення. Рефлексія допомагає використовувати способи творчої діяльності не методом проб і помилок, а обмірковано, що зробить її ефективнішою та призведе до більш повної самореалізації особистості. У разі невдач та ускладнень рефлексивний аналіз спрямовується на пошук їх причин, у ході чого усвідомлюються неправильні способи дії, формується критичне ставлення до них, після чого застосовується більш широке коло способів, висуваються гіпотези, в результаті чого може виникнути інтуїтивне рішення проблеми, яке потім обґрунтовується. На думку А.Хуторського, рефлексивна діяльність дозволяє студенту усвідомити свою індивідуальність, унікальність та призначення, які випливають з аналізу його творчої діяльності та її продуктів [11, с.120].
Підсумовуючи, зазначимо, що сформувати потребу особистості у творчій самореалізації можна за умов вивчення спеціалізованого курсу "Творча самореалізація інженера", створення творчої атмосфери у педагогічному процесітехнічного ВНЗ та застосування студентами рефлексивного аналізу своєї творчої діяльності. Подальшого вивчення та розробки потребують шляхи реалізації вищевказаних принципів, методи створення творчої атмосфери та способи навчання студентів умінь рефлексивного аналізу.
ЛІТЕРАТУРА
1. Андреев В.И., Попов Л.М., Посталюк Н.Ю. Факторы и критерии развития творческих способностей студентов в условиях перестройки высшей школы // Развитие творческой активности студентов в учебной, научно-иссл. и социально-полит. деятельности: Сб. науч. тр. - М.: НИИВШ, 1990. - С. 29-39.
2. Галин А.Л. Личность и творчество. Психологические этюды. - Новосибирск: Новосиб. книжное изд-во, 1989. - 128 с.
3. Губенко О.В. Внутрішня свобода як умова активізації творчого потенціалу особистості // Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - №10. - С. 1-5.
4. Занюк С. Психология мотивации. - К.: Эльга-Н; Ника-Центр, 2001. - 352 с.
5. Интенсификация творческой деятельности студентов / Науч. ред. В.И.Андреев, Г.Мельхорн. - Казань: Изд-во Каз. ун-та, 1990. - 198 с.
6. Клепіков О.І., Кучерявий І.Т. Основи творчості особи: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1996. - 295 с.
7. Моляко В.А. Психология конструкторской деятельности. - М.: Машиностроение, 1983. - 134 с.
8. Психология. Словарь / Под общей ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. - М.: Политиздат, 1990. - 494 с.
9. Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели и содержание, творчество: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Изд. центр "Академия", 2002. - 224 с.
10. Формирование личности инженера в вузе. Проблемы воспитания в процессе обучения. - К.: Вища школа, 1982. - 175 с.
11. Хуторской А.В. Развитие одарённости школьников: Методика продуктивного обучения. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 320 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...