WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості методики формування у студентів техніко-економічних умінь і навичок під час викладання курсу “Основи охорони праці” - Реферат

Особливості методики формування у студентів техніко-економічних умінь і навичок під час викладання курсу “Основи охорони праці” - Реферат

процесу. Під час виконання студентами таких завдань необхідно врахувати економічні методи прогнозування та планування діяльності підприємств в умовах ринку. Розробка проекту генплану пов'язана з тим, що він є одним із компонентів планування діяльності підприємства в умовах ринку (рис.2) [9, с.123; 12, с.128].
Рис.2. Методика планування діяльності підприємства в умовах ринку
При започаткуванні та впровадженні будь-якого бізнесу важливим документом є генеральний план підприємства, під яким розуміють проект розташування на території підприємства будівель, споруд, інженерних комунікацій, санітарно-захисних зон, майданчиків для відпочинку та занять спортом, пішохідних доріжок, автомобільних шляхів та залізничних доріг [11, с.15]. Основою для розробки генерального плану підприємства є передбачені до впровадження технологічні процеси, устаткування та функціональні зв'язки між об'єктами. Проектування генплану підприємства, його будівель і приміщень проводиться відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", нормативів, державних стандартів, СніП, пожежної безпеки та інших нормативних актів.
У вищому навчальному закладі фахівці в галузі економіки, підприємництва, комерційної діяльності повинні узагальнити всі набуті економічні, технічні знання, уміння й навички та застосувати їх на практичних заняттях з курсу "Основи охорони праці" для складання практико-орієнтованого проекту генерального плану підприємства з метою підвищення фахового рівня за напрямом 0501 "Економіка і підприємництво". У роботі пропонується орієнтовна структура проекту генерального плану підприємства, яка представлена на рис.3.
Рис.3. Орієнтовна структура практико-орієнтованого проекту генерального плану підприємства
Основними положеннями щодо розробки генерального плану промислового підприємства є [11, с.18]: 1) генплан підприємства має розроблятися на основі найбільш раціональної організації виробничого процесу та з урахуванням "троянди вітрів" і рельєфу місцевості; 2) планування та забудову території підприємства необхідно узгоджувати з проектами планування житлових масивів, що знаходяться поруч, і сусідніх підприємств, а також найближчими магістралями, залізничними, автомобільними та водними шляхами; 3) будівлі та споруди виробничих цехів і складських приміщень повинні розміщуватись за ходом технологічного процесу, що дозволяє одержати постійний загальний напрямок вантажоперевезень; 4) будівлі з адміністративними та допоміжними приміщеннями необхідно розміщувати якомога ближче до виробничих корпусів (цехів); 5) будівлі, що є однорідними за виробничим характером і санітарно-гігієнічними та протипожежними умовами, необхідно зосереджувати окремими групами, розділивши територію підприємства на зони, проте не порушуючи при цьому технологічної схеми їх розміщення; 6) необхідно, щоб взаємне розташування будівель і розриви між ними не порушували діючих вимог; при цьому розриви між будівлями мають бути мінімальними, враховуючи також умови розташування інженерних мереж, транспортних шляхів і тротуарів; 7) будівлі, споруди розташовувати відносно до сторін світу та напряму пануючих вітрів таким чином, щоб були забезпечені найсприятливіші умови для їх природного освітлення та провітрювання; 8) будівлі та виробничі корпуси, що виділяють шкідливі речовини, розташовують з підвітряної сторони відносно інших будівель і жилих районів; 9) якнайкраще використовувати місцеві шляхи сполучення - залізничні, автомобільні, водні; 10) необхідно забезпечити найменший шлях руху сировини, матеріалів, напівфабрикатів і товарів територією підприємства, що гарантує найменші витрати на внутрішньозаводський транспорт; 11) на території підприємства улаштовувати автомобільні дороги та тротуари з рівним і безпиловим покриттям; 12) необхідно керуватись основним принципом: найкоротший прямолінійний шлях руху матеріалів та напівфабрикатів без зворотних і зустрічних потоків; правильність і простота контурів будівель та споруд; послідовність технологічної схеми виробничого процесу.
Упровадження до навчального процесу (за кредитно-модульною системою) виконання індивідуальних практико-орієнтованих проектів із дисципліни "Основи охорони праці" підвищує його ефективність: студенти працюють самостійно, ініціативно, творчо; викладач на заняттях повинен використовувати результати останніх наукових досягнень даної галузі та має змогу працювати на практичному занятті з кожним студентом; результати проектування генерального плану підприємства належать не тільки до окремого "модуля", але є одним із компонентів залікового модуля.
Отже, використання проектної технології на практичних заняттях з курсу "Основи охорони праці" розвиває в студентів творче мислення, уяву, підвищує їх активність і зацікавленість; формує в майбутніх фахівців техніко-економічні вміння, навички й здатності приймати самостійні рішення щодо питань охорони праці в ситуаціях економічної доцільності випуску нової продукції та формулювати аргументовані докази щодо захисту прийнятих об'єктивних рішень і їх реалізації майбутніми підприємцями та особами, які займаються комерційною діяльністю в умовах ринкових відносин. Запропонована методика проведення практичних занять сприяє не тільки формуванню в студентів техніко-економічних понять, умінь і навичок. Раціонально організований навчальний процес їх засвоєння відповідає низці дидактичних, психолого-методичних і навчально-організаційних вимог.
З позицій Болонської конвенції та з метою вдосконалення навчально-виховного процесу підготовки фахівців виникає потреба в подальшому дослідженні застосування інтерактивних форм і методів у вищій школі.
ЛІТЕРАТУРА
1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. - К.: Либідь, 1998. - 558 с.
2. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За ред. В.Г.Кременя. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 384 с.
3. Горбатюк Л.В. Управління самостійною діяльністю студентів в умовах інформаційних технологій // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - № 2. - Бердянськ: БДПУ, 2003. - С. 93-99.
4. Грищук М.В. Основи охорони праці: Підручник. - К.: Кондор, 2005. - 240 с.
5. Дидактика современной школы / Под ред. В.А.Онищука. - К.: Рад. школа, 1987. - 351 с.
6. Економічна енциклопедія: У 3-х т. Т.2. / Редкол.: С.В.Мочерний та ін. - К.: Видав. центр "Академія", 2001. - 503 с.
7.Зміст, форми і методи самостійної роботи студентів // Тези обласної науково-практичної конференції, 5-6 лютого 1990 року. - Тернопіль: ТДПІ, 1990. - 416 с.
8. Освітні технології: Навч.-метод. посібник / За ред. О.М.Пєхоти. - К.: А.С.К., 2004. - 256 с.
9. Петрович Й.М., Захарчин Г.М., Теребух А.А. Організація підприємництва в Україні. Навчальний посібник. - Львів: Оксарт, 2000. - 320 с.
10. Платонов К.К., Голубев Г.Г. Психология. - М.: Просвещение, 1977. - С. 53-68.
11. Практикум із охорони праці. Навчальний посібник / За ред. В.Ц.Жидецького. - Львів: Афіша, 2000. - 352 с.
12. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - К.: Вікар, 2002. - 176 с.
13. Фіцула М.М. Педагогіка. - Тернопіль: Навчальна книга -Богдан, 1997. - 192 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...