WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості методики формування у студентів техніко-економічних умінь і навичок під час викладання курсу “Основи охорони праці” - Реферат

Особливості методики формування у студентів техніко-економічних умінь і навичок під час викладання курсу “Основи охорони праці” - Реферат

проведення занять із курсу "Основи охорони праці" комплексні дії умінь і навичок з охорони праці ефективно формуються завдяки застосуванню на практичних заняттях індивідуальних завдань проектного характеру, що являють собою розрахункові, графічні роботи, творчі проекти, ситуаційні задачі, які виконуються студентом або студентами самостійно безпосередньо на заняттях під керівництвом викладача або під час виконання індивідуального науково-дослідного завдання. Застосування такого типу завдань здійснюється з метою вдосконалення кредитно-модульної системи навчання та ефективного формування в студентів техніко-економічних знань та вмінь. З метою підвищення ефективності навчання індивідуальна робота має відповідати таким вимогам: чітко й конкретно поставити дидактичне завдання перед студентом; характер завдань і запитань для індивідуальної самостійної роботи та їх складність на різних етапах заняття повинні змінюватись; завдання мають бути доступними, посильними та водночас цікавими та проблемними; провести диференціювання індивідуальних завдань за рівнем складності; дотримання принципу систематичності та послідовності під час виконання завдань; застосування різноманітних творчих самостійних завдань; поєднання самостійної роботи студентів на заняттях і вдома.
Евристична робота студента можлива лише як результат організації аудиторного та самостійного навчання з обов'язковою присутністю в ній цілепокладання та його досягнень. Такий вид діяльності має бути індивідуалізованим з урахуванням рівня творчих можливостей студента, його навчальних здобутків, інтересів, активності, тому для оптимізації самостійної роботи студентів потрібні нові її форми, а для вдосконалення методики викладання дисциплін - сучасні педагогічні технології [2, с.245; 8, с.148].
Сьогодні в педагогічній науці й практиці є низка освітніх технологій, серед яких найбільш вирізняється "проектна технологія". Одному з послідовників Дж.Дьюї В.Кілпатрику вдалося удосконалити систему роботи над проектами. Під проектом у той час розуміли цільовий акт діяльності, в основі якого лежить інтерес індивідуума. В.Кілпатрик представив таку класифікацію проектів [8, с.148]: 1) створюваний (продуктивний) проект, пов'язаний з трудовою діяльністю; 2) споживчий проект, направлений на розв'язання проблем життєзабезпечення; 3) проект розв'язання проблеми (науково-дослідницький проект); 4) дослідження впливу умов догляду за рослинами на врожайність, фізико-математичні проекти, технічні проекти, проекти розв'язання історичних або літературних проблем (як правило, поєднуються з дискусійними формами роботи); 5) проект-вправа (проекти навчання й тренування для оволодіння певними навичками). На підставі аналізу літератури робота над проектом включала усвідомлення виконавцем мети, оформлення задуму, розробку організаційного плану, роботу за планом, підбиття підсумків у вигляді письмового звіту.
Робота над проектом - практична діяльність особистісно орієнтованого навчання в процесі конкретної праці студента, на основі його вільного вибору з урахуванням його інтересів, яка має такий вигляд: "Все, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені треба і де я можу ці знання застосувати" [8, с.149]. Основною метою навчального проектування є створення викладачем оптимальних умов під час освітнього процесу, за яких його результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності студента. Навчальне проектування в навчальному процесі орієнтоване на самостійну діяльність студентів - індивідуальну, парну або групову, яку вони виконують впродовж практичного заняття. Проектування передбачає розв'язання студентом або групою студентів певної проблеми (ситуації), яка передбачає використання різноманітних методів, засобів навчання, а також інтегрування знань, умінь з техніки, економіки, основ підприємницької і комерційної діяльності та менеджменту. Під час виконання проекту викладачем і студентом можуть бути використані дослідницькі, пошукові, творчі, математичні за своєю суттю методи, прийоми, засоби. Таке навчання розвивається у продуктивній діяльності, воно розширює сферу суб'єктивності в процесі самовизначення, творчості та конкретної участі.
Результати педагогічного експерименту свідчать, що під час застосування проектної технології на практичних заняттях із курсу "Основи охорони праці" вирішується ціла низка дидактичних, розвивальних і виховних завдань, зокрема, формуються техніко-економічні знання студентів, розвивається їх мислення, пізнавальні навички, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі. Отже, суть проектної технології - стимулювати інтерес студентів до вирішення певних проблем (ситуацій), що передбачають володіння певною системою знань, умінь і навичок. Через такий вид діяльності удосконалюється фаховий професіоналізм підприємців і комерсантів.
Проектна технологія ставить низку вимог до її організації в навчальному процесі, зокрема [8, с.152]: 1) наявність значущої у дослідницькому, творчому плані проблеми (завдання), що потребує інтегрованих знань, дослідницького пошуку для її розв'язання (пошук і аналіз державних стандартів, нормативів щодо планування та організації території, будівель і приміщень підприємства); 2) теоретична й практична значущість передбачуваних результатів (усвідомлення важливості розробленого техніко-економічного проектування підприємства на сучасному ринку; визначення чинників, які враховуються при розміщенні підприємства та плануванні його території); 3) самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність студентів; 4) структурування змістової частини проекту (з указуванням поетапних результатів); 5) використання дослідницьких, пошукових, математичних методів: визначення проблеми досліджуваних завдань, висунення гіпотези їх розв'язання, вибір методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підбиття підсумків, коригування, висновки.
Підставою для вибору тематики проекту з курсу "Основи охорони праці" є виконання запланованої практичної роботи з урахуванням професійного спрямування, інтересів і здібностей студентів. Результати проекту мають бути відповідно оформленими - схеми, розрахунки, звіт. Моніторинг їх результатів повинен здійснюватися для того, щоб підвищити ефективність його виконання, усунути труднощі, внести необхідну корекцію.
Розрізняють різні типи проектів у навчально-виховному процесі (рис.1), які повністю підпорядковані логіці дослідження та мають відповідну структуру залежно від їх призначення [8, с.152].
Рис. 1. Типи проектів залежно від структури та мети їх наукового дослідження
В умовах трансформації ринку в Україні особлива увага приділяється різним видам планування підприємств. Оскільки воно ґрунтується на основі дослідження та аналізу ринку, а такожтенденцій і закономірностей розвитку об'єкта планування. У зв'язку з цим для вдосконалення фахової підготовки студентів у галузі економіки та комерційної діяльності необхідно знати як основні принципи планування й організації, так і техніко-економічне обґрунтування проекту майбутнього підприємства, зокрема генерального плану.
Шляхом упровадження на практичних заняттях із дисципліни "Основи охорони праці" виконання практико-орієнтованого проекту генерального плану підприємства можна досягти економічної ефективності навчального

 
 

Цікаве

Загрузка...