WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Технологічне забезпечення підготовки студентів ВПНЗ до педагогічної імпровізації - Реферат

Технологічне забезпечення підготовки студентів ВПНЗ до педагогічної імпровізації - Реферат


Реферат на тему:
Технологічне забезпечення підготовки студентів ВПНЗ до педагогічної імпровізації
Творче начало є основною рисою, яка визначає результативність усіх вчинків і дій людей в умовах безперервних змін реальної дійсності. Успішне вирішення складних завдань навчання і виховання підростаючого покоління великою мірою визначається професійною майстерністю вчителя початкових класів. У зв'язку з цим мета виховання й освіти у вищій школі пов'язується з формуванням особистості педагога, якому притаманні певні творчі якості, постійна готовність до інтенсивного розвитку творчого потенціалу, готовність до імпровізації у навчально-виховному процесі школи. Проблема підготовки студентів до використання педагогічної імпровізації набуває особливого значення, що зумовлено інтеграцією освіти: школі потрібен учитель із творчим мисленням і творчими вміннями, здатний використовувати їх у взаємодії з іншими професійними уміннями в інтересах розвитку особистості школяра.
На важливість імпровізаційних умінь педагога вказували ще К.Ушинський, А.Макаренко, В.Сухомлинський, а також сучасні вчені С.Дудель, В.Загвязинський, В.Кан-Калик, Н.Кузьміна, М.Нікандров та ін. У психолого-педагогічній літературі дослідниками проблеми педагогічної імпровізації (Л.Берікханова, В.Смиренський, В.Харькін, Т.Фокіна) розроблені й запропоновані різні підходи до формування імпровізаційної готовності у студентів та вчителів, визначені структура та компоненти цієї готовності, а також умови її досягнення.
Отож, можна говорити про необхідність навчання імпровізування, про включення імпровізації у процес професійної підготовки майбутнього педагога початкових класів. Мета нашої статті полягає у розкритті технологічного забезпечення підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання педагогічної імпровізації. Можливі такі шляхи здійснення цілеспрямованої підготовки до педагогічної імпровізації: перший - уключення елементів імпровізації у процес викладання навчальних дисциплін, другий - спеціальний тренінг, важливе місце в якому займає використання позааудиторних форм роботи.
Загальновизнано, що творчість є основою педагогічної діяльності, умовою досягнення професійної майстерності. Займаючись творчою діяльністю, створюючи нове, педагог перш за все звертається до імпровізації, сутність якої складає швидке і гнучке реагування на виникаючі педагогічні завдання. Педагогічна імпровізація завжди пов'язана з творчістю: в умовах педагогічної імпровізації йде процес самоактуалізації і мобілізації творчих сил і здібностей, відбувається творчий саморозвиток педагога. Відмінною ознакою педагогічної імпровізації є те, що вона має загальнопедагогічну цінність, педагогічну значущість, є показником якості творчого навчання і виховання школярів. Як зазначає В.Харькін, в основі педагогічної імпровізації лежать загальнокультурні і психолого-педагогічні знання, вміння і навички, творча домінанта, спеціальні знання, сутність педагогічної імпровізації, вміння і навички імпровізування. Він визначив складові готовності педагога до педагогічної імпровізації: психолого-педагогічні знання, знання предмета і методики його викладання, розподілена увага, розвинена уява, творче самопочуття (натхнення, творчий пошук), вміння спілкуватися, володіння мовленням, вміння перевтілюватися, рефлексивні вміння, розвинену інтуїцію, вміння швидко приймати рішення і миттєво публічно їх реалізовувати, вміння органічно переходити від експромтного до запланованого [3].
Одним із головних завдань представленої нами стратегії є завдання активного формування готовності студентів педагогічного ВНЗ до педагогічної імпровізації, починаючи з І курсу. Це пов'язано зі встановленою у психолого-педагогічній науці (В.Загвязинський, В.Кан-Калик, А.Маркова, Н.Нікандров, В.Сластьонін та ін.) необхідністю якомога раніше залучати майбутніх учителів до творчої педагогічної діяльності. Так, В.Загвязинський відзначає, що "…інтерес до педагогічної діяльності закріплюється, розвивається, стає дієвим тільки за умови включення студентів уже з молодших курсів до педагогічної роботи, що має елементи творчості". Продовжуючи думку, вчений наголошує, що творча педагогічна діяльність неможлива "…без значного запасу знань" [2, с.136].
Виходячи з цього, можна стверджувати, що передумовою готовності майбутніх учителів до педагогічної імпровізації є глибоке вивчення всіх навчальних дисциплін в університеті в рамках конкретної спеціальності. Якщо мова йде про підготовку вчителів початкових класів, то особлива роль у цьому процесі належить педагогічним дисциплінам, оскільки здобуті знання з цих дисциплін є основою для педагогічної імпровізації.
Розглянемо досвід, який склався в Мелітопольському державному педагогічному університеті при вивченні педагогічних дисциплін. Студенти першого курсу, засвоюючи предмет "Вступ до спеціальності", знайомляться не тільки з необхідними теоретичними відомостями, але й включаються у творчу діяльність, мають змогу зіставити елементи педагогічної майстерності з акторськими. Першокурсники оволодівають знаннями про особливості професійної творчої діяльності, етапи творчого процесу, ознайомлюються з вимогами до особистості вчителя початкових класів, його професійних якостей, дізнаються про особистісні характеристики, притаманні творчо працюючому вчителеві, отримують елементарні відомості про педагогічну імпровізацію. У майбутніх учителів починають формуватися вміння та навички професійного спілкування, оцінки новаторського стилю педагогічної діяльності, аналізу власної готовності до творчої педагогічної діяльності. Так, у ході навчального заняття студенти спостерігають, як імпровізують викладачі, крім того, вони самі пробують імпровізувати. У підсумку студенти роблять висновок про роль інтуїції у професійній діяльності, про розуміння необхідності засвоєння елементів імпровізації. У подальшому це проходить на заняттях, коли першокурсники виконують творчі завдання, розв'язують проблемні ситуації. Наприклад, їм пропонується участь у конкурсі захисту професії, що вимагає самостійної творчості, створення сценарію, прояву винахідливості у відповідях на запитання, участь в іграх тощо.
Крім педагогічних дисциплін, у формуванні готовності майбутніх учителів до педагогічної імпровізації значну роль відведено психології. Майбутні вчителі за Державним освітнім стандартом вивчають такі її складові, як "Загальна психологія", "Вікова психологія", "Педагогічна психологія". Знання, засвоєні студентами під час вивчення цих предметів, також є когнітивною основою для формування готовності майбутніх учителів початкових класів до педагогічної імпровізації.
У процесі вивчення таких педагогічних дисциплін, як "Історія педагогіки", "Дидактика", "Теорія і методика виховання" у майбутніх учителів початкових класів (2 і 3 курси) удосконалюється та формується система професійних педагогічних знань і вмінь, які є передумовою їх готовності до педагогічної імпровізації. Студенти оволодівають знаннями про сутність, стилі іфункції

 
 

Цікаве

Загрузка...