WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Зміст і структура пізнавальної самостійності у старших школярів - Реферат

Зміст і структура пізнавальної самостійності у старших школярів - Реферат


Реферат на тему:
Зміст і структура пізнавальної самостійності у старших школярів
Сучасне суспільство все більше починає усвідомлювати, що інтелект, знання стають основним капіталом і головним ресурсом життєдіяльності людей. Тому воно ставить нові вимоги як до загальноосвітньої, так і до професійної школи. Важливу роль у розвитку освіти має відіграти єдність вищої і середньої освіти. Завдання полягає в тому, щоб загальноосвітня школа взяла на озброєння такий спосіб активізації пізнавальної діяльності учнів, який сприяв би подоланню розриву між методологією загальної середньої освіти, орієнтованої переважно на опанування "готових" знань, і методологією вищої освіти, яка все більше наближається до методології відповідних галузей наукових знань. Знайти шляхи і методи координації зусиль у цій роботі, субординації цілей і засобів - найважливіше концептуальне завдання сучасної освіти. Нині особливого значення набувають не тільки міцність і глибина засвоюваних знань, але й достатній рівень розвитку пізнавальної самостійності особистості старшого школяра.
Метою даної статті є на основі аналізу психолого-педагогічної літератури вивчити стан проблеми формування у старшокласників пізнавальної самостійності, визначити її зміст та структуру.
У науковій літературі, в якій висвітлюються різні аспекти дитячої самостійності, є положення про те, що наприкінці шкільної освіти при створенні оптимальних умов можна досягти достатнього рівня сформованості цієї якості особливості. Аналіз психолого-педагогічної літератури здійснювався у двох напрямках відповідно до таких завдань, а саме: визначити сутність та структуру пізнавальної самостійності; виявити особливості формування пізнавальної самостійності у старших школярів.
У психологічних, педагогічних та тлумачних словниках зафіксовано різні визначення поняття самостійності: 1) самостійність - це характеристика певної системи, коли у всіх її окремих частинах виявляється або відображається модель загальної сумісності її компонентів..., яка визначається швидше внутрішніми чинниками психологічної природи, ніж зовнішніми чинниками оточення; 2) самостійність характеризується двома факторами: по-перше, сукупністю засобів - знань, умінь і навичок, якими володіє особистість; по-друге, ставленням особистості до процесу діяльності, її результатів і умов здійснення, а також зв'язками з іншими людьми, які відбуваються в процесі діяльності; 3) самостійність виявляється в умінні ставити певну мету, наполегливо добиватися її виконання власними силами та відповідально ставитись до власної діяльності, діяти свідомо та ініціативно в нових ситуаціях (Л.Виготський, О.Леонтьєв, Е.Рапацевич та ін.).
Аналіз наведених визначень дає підстави стверджувати, що ця якість дозволяє особистості в процесі діяльності за допомогою засвоєних знань та вмінь незалежно діяти, досягаючи очікуваного результату. Серед різновидів самостійності вивчалася здебільшого специфіка розумової (пізнавальної) самостійності як якості особистості, яка виявляється саме у навчанні. Поняття самостійності мислення тобто пізнавальної самостійності передбачає здатність побачити питання, яке вимагає розв'язання та самостійне знаходження на нього відповіді. Самостійний розум не шукає готових рішень, не прагне без потреби спиратися на думки та положення інших, він творчо підходить до пізнання дійсності, шукає та знаходить шляхи її вивчення, нові факти та закономірності (А.Гальперін, В.Давидов, Д.Ельконін, В.Котирло, Н.Менчинська Є.Суботський, Ю.Янотовський та ін.).
При цьому поняття пізнавальної самостійності характеризується як уміння учня думати, виконувати завдання, відповідно поводитись без сторонньої допомоги чи контролю. Розглядаючи самостійність як вольову якість особистості, вчені стверджують, що людина, якій вона властива, спроможна систематизувати, планувати, регулювати та активно здійснювати свою пізнавальну діяльність без постійного керівництва. Іноді самостійність розглядається в поєднанні її з рівнем самоконтролю (А.Арет, Г.Никіфорова) та підґрунтям для формування самосвідомості, почуття власної гідності (О.Ковальов та інші).
Природний зв'язок самостійності з такою рисою особистості, як упевненість у собі, відзначають дослідники Е.Савонько, Е.Сапожнікова, Е.Серебрякова. Вивчення проблеми самостійності у контексті з розробкою теорії волі досліджували А.Ковальов, О.Кононко, В.Мясищєв, В.Селіванов, Ю.Дмитрієва, Н.Циркун та інші.
Узагальнюючи різні визначення цієї якості, маємо розглядати її як одну із найважливіших рис особистості людини, що суттєво впливає на правильність вибору рішення та досягнення поставленої мети. Найвищий рівень самостійності у її загальному значенні передбачає не лише відтворення зразку розумової чи фізичної дії, а внесення в роботу власного, суб'єктивного та створення особистого способу мислення.
Наукові основи формування пізнавальної самостійності в умовах шкільного навчання розроблені в працях відомих учених (Л.Аристова, Е.Голант, М.Данилов, П.Підкасистий, В.Селіванова, І.Якиманська тощо).
Отримані дані досліджень переконують у тому, що самостійність виявляється в ініціативі, незалежності та відповідальності поведінки особистості. Незалежність та ініціатива передбачають певний рівень сформованості інтелектуальної і вольової сфери, а відповідальність - системи мотивів. Тобто самостійність є багатоаспектною якістю особистості, формування якої є складний процес. Більшість вітчизняних та зарубіжних учених визначають пізнавальну самостійність головним чином як уміння самостійно, без сторонньої допомоги знаходити відповіді на питання, що потребують розв'язання.
Важливим у розгляді сутності самостійності, на думку вітчизняних учених (В.Котирло, Л.Подоляк, О.Савченко), є розкриття механізмів її формування у відповідній діяльності, розуміння ставлення учнів до праці, оцінних відношень. Роль самостійності індивіда в ході засвоєння ним соціального досвіду якраз полягає в тому, щоб певним чином співвідносити об'єктивні умови і дії соціального середовища із суб'єктивними подіями індивідуального способу життєдіяльності. Таке визначення самостійності запропоноване С.Рогачовою, яка розглядала вплив саморозуміння на динаміку зростання адекватної самостійності молодшого школяра в процесі взаємодії соціалізації та індивідуалізації. Саме це, на думку автора, дозволяє розглядати її як інтеграційну властивість особистості.
Різні погляди на дану проблему дозволяють нам зробити висновок, що пізнавальна самостійність має зв'язок з іншими якостями особистості та впливає на формування соціального досвіду. У багатьох дослідженнях її розглядають як інтелект, здібності та вміння учнів самостійно вчитися (М.Махмутов) та оволодівати знаннями і способами діяльності з метою подальшого перетворення й удосконалення навколишньої дійсності (Т.Шамова).
Майже всі дослідники (Н.Бурцева, А.Топузова, Є.Улятовська, Г.Щукіна та інші) вивчали пізнавальну самостійність як багатоаспектне особистісне утворення, що формується набазі активності та характеризується використанням здобутих знань у різних життєвих ситуаціях.
У пізнавальній самостійності особистості вчені виокремлюють декілька характерних рис: саморегуляція пізнавальної діяльності, синтез пізнавального мотиву та способів самостійної поведінки та стійке позитивне ставлення до процесу пізнання. Було відзначено, що пізнавальна самостійність охоплює також чуттєве сприйняття, запам'ятовування, різні види дій та емоційний стан особистості. З теорії навчання (М.Данилов) додаються прагнення та вміння самостійно мислити; бажання розуміти способи здобування знань; критичний підхід до суджень інших та незалежність власних.
Досліджуючи проблему пізнавальної самостійності, учені насамперед відзначають її роль у здатності активно і творчо сприймати матеріал - початковий ступінь пізнавального акту та вміння використовувати засвоєні теоретичні знання на практиці - заключний етап пізнання (Г.Щукіна). Як бачимо, зміст поняття пізнавальна самостійність було розкрито в багатьох

 
 

Цікаве

Загрузка...