WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості формування соціальної стійкості особистості старшокласника - Реферат

Особливості формування соціальної стійкості особистості старшокласника - Реферат

створює додаткові труднощі. Відкидаючи авторитети, він одночасно має потребу в авторитеті, у такому дорослому, котрому він міг би повністю довіряти. Тому необхідне "відокремлення", самозаглиблення, щоб перевести розумову форму рефлексії в рефлексію розумну, де жорстокість й однозначність понять "розмиваються", і раціоналізм виходить за межі самого себе.
Значущою для нашого дослідження є концепція В.Лисовського [10], націлена на розвиток ініціативи, творчості, активності молодого покоління в процесі соціалізації. Активність розширює зіткнення молоді із зовнішнім світом, сприяє збагаченню її знань, придбанню досвіду. У своїй оригінальній концепції соціалізації-ювентизації вчений уважає, що соціалізація не є лише пасивним відбиттям дійсності, своєрідним дзеркалом соціальних умов і суспільних впливів. Таке розуміння ролі підростаючого покоління було б примітивним, тому що завдання виховання зводилося б до вироблення адаптації, конформізму, виконавчої слухняності, повторення в кожному новому поколінні тих самих властивостей, а це виключало б прогрес, "рух уперед"суспільства в цілому. Тому, відзначає автор, важливо розвивати в юнаків почуття нового, ініціативу, творчість. Це своєрідний "процес суспільного омолодження суспільства, що протидіє відсталості, інерції, застою".
Відомий болгарський соціолог П.Митєв [5] назвав дане трактування "ювентизацією", маючи на увазі зміни, внесені молоддю в суспільні відносини. За своїм змістом ювентизація є специфічним видом творчості, породженим доступом молоді до соціально-політичного й громадського життя суспільства. Автор указує, що включення молодого покоління в громадське життя носить двосторонній характер: соціалізація як форма прийняття суспільних відносин й ювентизація як форма відновлення суспільства, пов'язана із включенням молоді в його життя.
Оптимальним способом співвідношення соціалізації і ювентизації є соціальна ініціатива, коли молоде покоління не просто пристосовується до суспільства, але й стає суб'єктом соціальної діяльності. Такий підхід робить молодь і глядачем, і ініціативним автором історичних подій, людським фактором у розвитку суспільства. У цьому випадку важливим критерієм відмінності зрілої особистості від інфантильної є диференційована самооцінка, здатність самостійно приймати рішення. При цьому автор виділяє поняття соціальної активності в процесі соціалізації - ювентизації, а під змістом цього процесу розуміє вироблення відповідних соціальних позицій особистості.
Гуманістична психологія й педагогіка, на ідеї якої ми опираємося, показують, що "Я" людини в остаточному підсумку стає єдиною цінністю, яку не можна губити, тому що інакше можна втратити все. Тому метою соціального виховання стають соціальні позиції, цінності й життєві установки, а сама людина - головним суб'єктом формування власного соціального розвитку. Не викликані ззовні (пропагандою, соціальним тиском і контролем), а засновані на інтелекті особистісні позиції стають точкою опори у своєму Я, засобом об'єктивного аналізу явищ навколишньої дійсності. К.Ясперс у книзі "Зміст і призначення історії" зазначив, що знання - "це свого роду майно, володіння яким престижно й служить засобом самоствердження людини" [13, с.11].
Визначаючи вихідну концепцію розвитку особистості, ми враховували, що на Заході поширені теорії значеннєвої природи особистості, які вважають, що людина є не щось інше, як генератор і перетворювач змістів [11, с.122]. Але цінності українського постсоціалістичного суспільства міняються, губиться зміст багато чого з того, що було важливим раніше. Це відбувається на тлі глобальних змін у структурі виробництва й споживання, у політиці, екології й інформаційній культурі. Так виникає проблема соціальної суперечливості й нестійкості людської природи. Учені відзначають цілу низку таких протиріч, які ми враховуємо й намагаємося в міру сил амортизувати у своєму формувальному експерименті: 1) між цінностями колишніх поколінь і сучасними молодіжними цінностями: "Усе, що не візьму, не моє, усе, що нам пропонують, не підходить"; 2) між орієнтирами старших поколінь, масовою культурою й індивідуальними орієнтирами самовизначення, що несуть неабиякий заряд підлітково-юнацького негативізму; 3) складність вибору між активною й пасивною соціальною позицією: жити легко й просто, як всі, або жити важко, опираючись зовнішньому тиску, жити, борючись і перемагаючи; 4) протиріччя між зовнішнім регламентуванням і все зростаючою потребою самовизначення, бути собою; 5) постійна невідповідність зовнішніх оцінок і самооцінок підлітків і юнаків.
Для нашого дослідження принципово важливим є те, що попередниками у вивченні цієї проблеми встановлено: подання старших підлітків про самих себе тоді буде об'єктивним і глибоким, коли творчо включиться в усі сторони прояву його самостійності, увійде в його "Я"-концепцію (Л.Божович, Т.Драгунова, І.Кон та ін.).
Наша дослідницька робота ґрунтувалася на загальній теорії особистості як соціально-моральної визначеності високого рівня духовного розвитку. З погляду цієї теорії розвиток і саморозвиток системи інтегративных якостей забезпечує цілісність особистості, повноцінне соціальне функціонування й саморозвиток її "самості". Психологічна наука використана в трьох аспектах: ми опиралися на Я-концепцію (у трактуванні І.Котової й Є.Шиянова), психологію підліткового віку й учення про взаємозв'язок розвитку свідомості й самосвідомості. У постановці експериментальної роботи ми виходили з того, що викликана реальними протиріччями соціально-педагогічної ситуації дисгармонія соціального розвитку особистості неприпустима, оскільки це порушує загальну концепцію виховання особистості, її цінність і всебічність. Ядром Я-концепції, як відомо, є об'єктивна самооцінка. Вона містить у собі подання про себе, про свої реальні здібності й можливості. У самооцінці відбиваються всі основні властивості моральності підлітків і проявляються типові

 
 

Цікаве

Загрузка...