WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Можливості формування природничо-наукового мислення старшокласників засобами пізнавальних навчальних задач - Реферат

Можливості формування природничо-наукового мислення старшокласників засобами пізнавальних навчальних задач - Реферат

навіть за однакових умов навчання й виховання діти по-різному опановують інтелектуальні вміння й навички. Ті самі розумові вміння і навички в однієї дитини можуть бути лише стадією розвитку мислення, а в іншої - індивідуально-особистісними особливостями, які будуть супроводжувати її все життя [5, с.8]. Через це необхідно дати можливість кожному учневі просуватися в навчанні згідно зі своїми здібностями. Тому системи задач і прийоми навчання їх розв'язуванню мають бути диференційованими з урахуванням різних рівнів розвитку мислення учнів з тим, щоб навчання було посильним для всіх, а, з іншого боку, щоб у ході навчання розвивалися їх інтелектуальні вміння й навички.
Аналіз літературних джерел, узагальнення досвіду роботи вчителів-новаторів і експериментальне викладання фізики, хімії і біології дозволяють нам запропонувати деякі рекомендації щодо впровадження диференційованого підходу при розв'язуванні задач з метою розвитку природничо-наукового мислення слабовстигаючих учнів: а) проводити вправи перед розв'язуванням задачі по виділенню сутнісного в її змісті: складати план розв'язування задачі; знайти в задачі речення, що передає головну думку задачі; виділити сутнісні і несутнісні ознаки, що зустрічаються в тексті задачі; проводити аналіз понять, що зустрічаються в тексті задачі - вказувати родовидові ознаки, а також не сутнісні для визначення даного поняття (токсиканти - хімічні речовини (родова ознака), ядовиті для живих організмів (видова ознака); для людини, для тварин - не сутнісна ознака (без цієї ознаки поняття "токсиканти" залишиться таким)); б) навчати учнів за допомогою спеціальних вправ розумових операцій - абстрагування, узагальнення, аналізу,класифікації, порівняння, індукції, дедукції (наприклад, навчати розмірковування над задачею за алгоритмом тих учнів, які цього не вміють, що вчить їх застосовувати загальний випадок у конкретній ситуації - механізмом співвіднесення загального й конкретного і є розумова операція індукції, дедукції); в) проводити вправи на встановлення типів логічних зв'язків: рядоположності (кварц - корунд), послідовності (осадження - діагенез), функціональні відношення (магнетит - магнітність), частина - ціле (мінерал - порода), рід - вид (сульфіди - пірит), причина - наслідок (вивітрювання - руйнування), протилежність (асиміляція - дисиміляція); г) дотримуватись принципу - від простого до складного (репродуктивні методи розв'язування нескладних задач для слабовстигаючого учня є продуктивними, тому що вчать виділяти головне, систематизувати, виділяти за шаблоном) [5, с.8]. Для учнів, які прагнуть зрозуміти сутність явищ, установити закономірності, в яких розвинені уміння виділяти сутнісне, установлювати відношення між явищами, систематизувати, класифікувати, узагальнювати, пропонується система задач творчого характеру, яка здатна активізувати процеси і сприяє переходу на більш високий щабель розвитку мислення [5, с.9]: інтегровані задачі; задачі на варіації (містять вимогу дати якомога більше варіантів розв'язування); задачі відкритого типу, у яких не обговорені умови протікання процесу (мають декілька правильних розв'язків залежно від умов, що можуть змінюватися); задачі з розвитком змісту (на складання з даної задачі декількох інших або придумування вимог до задачі); задачі, розв'язування яких не закріплено в існуючих алгоритмах і методах, а відношення об'єктів задачі - в арсеналі понять; задачі - софізми, зміст яких побудований на помилкових положеннях.
На підставі всього вищевикладеного спробуємо виділити загальні шляхи й способи розвитку в учнів стилю природничо-наукового мислення при розв'язуванні задач: 1) розвиток рефлексивного мислення; 2) коригування здорового глузду; 3) ознайомлення учнів із характеристиками сучасного стилю природничо-наукового мислення; 4) озброєння учнів знанням методологічних принципів стилю природничо-наукового мислення; 5) організаційно-дидактичне забезпечення формування стилю природничо-наукового мислення в учнів.
Аналіз психолого-педагогічних можливостей формування природничо-наукового мислення учнів засобами використання навчальних пізнавальних задач із природничо-наукових дисциплін у старшій школі дозволив визначити два діалектично пов'язані між собою напрямки: 1) розробка інтегрованих підходів до формування природничо-наукового мислення старшокласників через актуалізацію спільних видів мислення, формування і перенесення міжпредметних умінь при вивченні дисциплін природничо-наукового циклу (логічне, дивергентне, творче і т.п.); актуалізацію прикладного застосування загальнонаукових і природничонаукових методів пізнання (спостереження, експеримент, теорія, моделювання, метод висування гіпотез і т.п.); 2) використання визначених інтегрованих підходів для постановки і розв'язування різнорівневих диференційованих пізнавальних навчальних задач з метою індивідуалізації і профільного спрямування навчання. Перспективу розвитку основних ідей дослідження ми вбачаємо в розробці збірників задач і дидактичних матеріалів, цілеспрямованих на розвиток природничо-наукового мислення старшокласників.
ЛІТЕРАТУРА
1. Берулава Г.А. Развитие естественнонаучного мышления учащихся: Дис. ... д-ра психол. наук. - М., 1992. - 312 с.
2. Голин Г.М. Вопросы методологии физики в курсе средней школы: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1987. - 127 с.
3. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении (логико-психологические проблемы построения учебных предметов). М.: Педагогика, 1972. - 424 с.
4. Зверева Н.М. Формирование естественнонаучного мышления школьников в процессе обучения физике: Дис. ... д-ра пед. наук. - Горький, 1989. - 435 с.
5. Клычкова Н.В. Особенности познавательной деятельности человека в юношеском возрасте // Среднее профессиональное образование. - 1995. - № 6. - С. 7-11.
6. Розв'язування навчальних задач з фізики: питання теорії і методики / С.У.Гончаренко, Є.В.Коршак, А.І.Павленко та ін. - К.:
НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2004. - 185 с.
7. Рубинштейн С.П. Основы общей психологии. - СПб.: ЗАО "Издательство "Питер", 1999. - 720 с.
8. Тихомиров О.К. Психология мышления: Учебное пособие. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 272 с.
9. Щепотин А.Ф., Черноглазкин С.Ю. О теоретических основах построения дидактической системы подготовки студентов к творчеству в профессиональной деятельности // Среднее профессиональное образование. - 1999. - № 2. - С. 34-36.

 
 

Цікаве

Загрузка...