WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Сприйняття музики у вихованні учнів загальноосвітньої школи - Реферат

Сприйняття музики у вихованні учнів загальноосвітньої школи - Реферат

філософів", маючи на увазі його широку обізнаність у сфері музичної культури [7, с.29]. Бергсон намагається розкрити внутрішній зміст пізнавальної діяльності людини, її механізм. Працюючи над розв'язанням цього питання, Бергсон доходить висновку, що в процесі історичного розвитку людина дістає два "знаряддя", два своєрідних види пізнання: інтелект та інстинкт. Кожен із них має свої особливості, свої можливості. Так, інтелект - свідоме пізнання, яке дає змогу пізнавати "форму" предмета. Сутність предметів, їхній внутрішній зміст здатний пізнавати інстинкт - "природний вид пізнання", який наснажується позасвідомою сферою психіки.
Бергсон вважає, що пізнавальні можливості інстинкту невичерпні, його висновки завжди категоричні. Проте й інстинкт, і інтелект відіграють у філософії Бергсона другорядну роль, виконуючи функцію фундаменту, на якому поступово виникає "велика та світла будова - інтуїція". Інтуїція для Бергсона - це своєрідна третя форма пізнання. Вона тісно пов'язана з інстинктом та тяжіє до позасвідомого. Для Бергсонаінтуїція і є інстинкт, що усвідомив себе і здатний осягнути предмет.
Дійшовши такого висновку, Бергсон у теорії пізнання замінює інстинктивну форму інтуїтивною, яка , на його думку, "ширше, глибше опановує життя, складність його законів, непередбаченість його проявів. Тільки інтуїція зануряє нас "у глибини життя", адже саме інтуїція здійснює "абсолютне пізнання. При цьому вона не зазнає жодного впливу ззовні, не залучає жодної форми, логічного мислення" [7, с.31].
Значення інтуїції в процесі пізнання під час опанування внутрішнього змісту речей, за Бергсоном, важко переоцінити. Адже не існує жодної сфери знань, діяльність якої "не збуджувалася б інтуїцією". Інтуїція, вважає філософ, доповнює інтелектуальне пізнання, допомагає розібратися в його природі, вказує нам на шляхи та засоби активізації інтелектуальної роботи.
Отже, людство володіє, як стверджує філософ, двома формами пізнання - інтелектуальною та інтуїтивною, які діють у різних напрямах. Високо оцінюючи інтуїцію, Бергсон указує і на її недоліки: короткочасність існування, раптовість появи, суб'єктивність.
Для доведення дійсного існування інтуїтивного пізнання Бергсон звертається до сфери естетичного сприйняття людиною реальності. У теорії естетичної інтуїції ми знаходимо своєрідне розмежування інтуїції на "звичайну" і "художню".
Процесові естетичного пізнання світу відводиться особливе місце з точки зору його якісних можливостей, тому що йдеться про якісну своєрідність процесів наукового та художнього пізнання світу в плані звернення їх до різних сфер психічної діяльності людини.
Головна мета - всебічне знання предметів та явищ навколишнього світу - задля досягнення якої й здійснюється пізнання. Адже наукове та естетичне відображення, пізнання світу йде від формального знання до змістовного, від пізнання зовнішніх ознак до розкриття суті, закономірностей.
Пізнання навколишнього світу засобами музичного мистецтва, формування повноцінного музичного сприймання вимагає розвитку емоційної сфери дітей, їх художньо-творчої активності, здатності до розуміння і переживання музики, збагачення естетичного досвіду. Ефективність цього процесу значною мірою визначається якістю педагогічного керування, яке має спрямовуватися на створення оптимальних умов для музичного розвитку особистості, забезпечення глибокого осягнення учнями змісту музичних творів.
Пізнання закономірностей формування музичного сприймання є одним із найважливіших завдань теорії й практики музичного виховання. Однак при наявності значної кількості праць з цієї проблеми у педагогічному аспекті вона вивчена недостатньо.
Кожна наука пізнає закони тієї сфери діяльності, яку вивчає, і водночас характеризується цими законами. Знання закономірностей формування музичного сприймання дасть можливість відповісти на численні запитання, які постають перед учителем музики.
Саме тому в загальній проблемі формування музичного сприймання особливо виділена важлива ланка - проблема керування процесом музичного сприймання, суть якої полягає у необхідності теоретичного і практичного дослідження залежностей процесу й результату сприймання музичного твору від педагогічних упливів і умов сприймання.
Головним тут постає питання про те, яким чином численні впливи, як організовані й передбачувані, так і стихійні, непередбачувані, можуть сприяти процесу музичного сприймання. Щоб забезпечити досягнення мети музичного виховання - формування музичної культури особистості, - необхідно передусім посилити керівні функції цього процесу.
Оскільки педагогічне управління музичним сприйманням має своєрідний характер, учитель музики має знати не тільки методи управління, а й володіти педагогікою як мистецтвом, бути артистом, який "заражає" дітей своєю любов'ю до музики, наповнювати їх естетичною радістю та впливати передусім своїм власним виконанням цієї музики та силою образного слова про музичне мистецтво. Усе це має вирішальне значення для виховного впливу на підростаюче покоління.
ЛІТЕРАТУРА
1. Асаф'єв Б. А. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. - 2-е изд. - Л.: Музыка, 1973. - 144 с.
2. Ветлугіна Н. Музичний розвиток дитини. - К.: Музична Україна, 1997. - 94 с.
3. Вопросы музыкальной педагогики: Сборник научных трудов. - М.: МГПИ им. В.И.Ленина, 1980. - 131 с.
4. Восприятие музыки: Сб.ст. / Ред.-сост. В.М.Максимов. - М.: Музыка, 1980. - 256 с.
5. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.Давыдова. - М.: Педагогика, 1991. - 480 с.
6. Коваль Л.Г. Виховання почуття прекрасного. - К.: Музична Україна, 1983. - 224 с.
7. Костюк А.Г. Эстетические аспекты восприятия музыки // Проблемы музыкальной культуры. - Вып. 2. - К.: Муз. Украина, 1989. - С. 143-156.
8. Левчук Л.Т. Західноєвропейська естетика XX століття: Навч. посібник. - К.: Либідь,1997. - 224 с.
9. Науменко С.І. Психологія музикальості та її формування у молодших школярів: Навч. посібник. - К.: НДПІ, 1993. - 180 c.
10. Ростовський О.Я. Педагогіка музичного сприймання: Навч. посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 256 с.
11. Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць / Ред. колегія О.П.Щолокова та інші. - К.: НПУ, 2000. - 181 с.
12. Теплов Б.М. Избранные труды: В 2-х т. - М.: Педагогика, 1985. - Т. 1. - 328 с.
13. Художественное творчество. Вопросы комплексного изучения / Отв. ред. Б.С.Мейлах. - Л.: Наука, 1983. - 287 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...