WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання наочності як засіб формування мовленнєвої активності у процесі навчання іноземної (англійської) мови дітей старшого дошкільного віку (реф - Реферат

Використання наочності як засіб формування мовленнєвої активності у процесі навчання іноземної (англійської) мови дітей старшого дошкільного віку (реф - Реферат


Реферат на тему:
Використання наочності як засіб формування мовленнєвої активності у процесі навчання іноземної (англійської) мови дітей старшого дошкільного віку
Мова як соціальний засіб збереження та передачі інформації відіграє важливу роль у гуманізації сучасного навчання. Концепція дошкільного виховання передбачає комплексне вирішення питань розвитку дітей, серед яких важливе місце має зайняти навчання дошкільників іноземних мов.
Раннє оволодіння іноземною мовою (у дошкільному віці), на думку багатьох дослідників (Н.Басова, М.Безруких, В.Бухбіндер, І.Вронська, Н.Гальскова, Г.Рогова та ін.), є найбільш сензитивним. У цьому контексті саме опанування іноземної мови розглядається як одна з умов підвищення якості мовленнєвої активності дітей. Особливо це стосується навчання дітей старшого дошкільного віку. У.Вайнрайх, Н.Імедадзе, М.Павлович та інші вбачають основу успішного навчання дошкільників іноземної мови саме у специфіці психофізіологічних можливостей дітей цього віку. Так, на думку У.Пенфілда, фізіологічна причина успіху навчання мови полягає в тому, що в цей період мозок дитини має спеціалізовану здатність до навчання мови, яка з віком зменшується [5].
Доцільність навчання дітей дошкільного віку іноземних мов відображена в низці праць вітчизняних та зарубіжних учених (Н.Агурова, В.Гінзберг, С.Гоздецька, В.Плахотнік, О.Ханова та ін.). Навчання іноземної мови в дошкільних навчальних закладах має на меті формування елементарних навичок усного мовлення на основі засвоєння лінгвістичного матеріалу та сприяння загальному розумовому розвитку дошкільників. Відомо, що на кінець дошкільного віку в дітей завершується процес фонематичного сприймання, з'являється усвідомлення звукової сторони рідної мови. Діти старшого дошкільного віку активно грають зі звуками, словами, римують їх - у дітей формується лінгвістичне ставлення до слова [1, с.113].
Проблема мовленнєвої активності дітей дошкільного віку на матеріалі оволодіння рідною мовою вивчалась у вітчизняній лінгводидактиці у різних аспектах: дошкільна лінгводидактика (А.Богуш), культура мовлення (Н.Бабич, Б.Головин), мовленнєва діяльність (А.Богуш, Н.Гавриш, Н.Дзюбишина-Мельник, Н.Зарубіна, К.Крутій, Т.Піроженко, Ф.Сохін, К.Стрюк та ін.); мовленнєва готовність дітей як лінгводидактична проблема (Л.Айдарова, А.Арушанова, А.Богуш, М.Вашуленко, Л.Журова, Г.Ніколайчук, Л.Калмикові, Ф.Сохін, Є.Струніна, О.Усова, О.Хорошковська та ін.); змістовий аспект навчання дітей старшого дошкільного віку рідної мови (А.Богуш, О.Усова, О.Ушакова та ін.); формування граматично правильного мовлення (К.Крутій, Н.Маковецька, Ф.Сохін та ін.); виховання звукової культури та навчання грамоти (Г.Белякова, Л.Журова, А.Іваненко та ін.); комунікативний підхід до розвитку мовлення дітей (Л.Айдарова, А.Богуш, М.Лісіна, А.Маркова, Т.Пироженко та ін.); спілкування як провідна діяльність дошкільників (Д.Ельконін, М.Лісіна та ін.); принципи організації мовленнєвої діяльності дітей (А.Богуш, Н.Гавриш, О.Ушакова, Л.Федоренко та ін.).
Поряд із цим проблема формування в дітей старшого дошкільного віку мовленнєвої активності саме на заняттях з іноземної мови, на наш погляд, вивчена недостатньо, потребує додаткового дослідження та подальшого аналізу. Отже, навчання дітей старшого дошкільного віку іноземної мови має призвести не тільки до практичного опанування певною мовою, але й сприяти розвитку рідного мовлення, мислення, пам'яті, уваги. Крім того, заняття з іноземної мови мають сприяти морально-естетичному розвитку дошкільників.
Слід звернути увагу на те, що в основі навчання іноземної мови лежать певні дидактичні та методичні принципи. Одним із найважливіших, на наш погляд, є принцип наочності. У процесі навчання вищезазначений принцип реалізується частіше крізь використання наочних посібників.
Наочність навчання базується на особливостях розвитку мислення дошкільників. Визначну роль наочно-дійового та наочно-образного мислення дітей дошкільного віку даний принцип ставить на одне з провідних місць в організації навчання [2, с.68]. У цьому контексті значної актуальності набуває думка видатного педагога К.Ушинського про те, що, якщо вчити дитину будь-яких п'яти незнайомих слів, вона буде відчувати великі труднощі, але, якщо пов'язати з картинками двадцять таких слів, дитина швидко засвоїть їх.
Вважаємо за доцільне вказати на те, що залежно від аналізаторів наочні посібники поділяються на зорові та слухові. Психологічна особливість та цінність чуттєво-наочної презентації лінгвістичного матеріалу полягає в тому, що вона мобілізує психічну активність дітей, викликає інтерес до занять з іноземної мови, переводить свідому увагу в післясвідому, знижує втомлюваність, тренує творчу уяву, мобілізує волю, полегшує весь процес навчання тощо.
Коли дитина сприймає матеріал, слухає та спостерігає за тим, хто говорить цією мовою, вона набуває необхідних навичок та вмінь усного мовлення, що є основною метою навчання дітей дошкільного віку іноземної мови.
Завдяки використанню наочності створюються умови для кращого розуміння лінгвістичного матеріалу та його активного застосування. Наголосимо на тому, що картинна наочність займає провідне місце серед інших засобів зорової наочності у процесі навчання дошкільників іноземної мови. А.Близнюк пояснює це простотою виготовлення та легкістю включення в навчальний процес, можливістю використання найбільш доцільних засобів відображення ситуації, урахуванням конкретного навчального завдання з використанням зображувального матеріалу тощо.
Отже, доцільність використання наочності у процесі навчання дітей дошкільного віку іноземної мови визнається всіма теоретиками та практиками, що досліджують дану проблему. Адже дитина набагато швидше засвоює іншомовну лексичну одиницю, якщо вона пов'язана з конкретним образом, дією. Яскраві, кольорові предмети, іграшки надовго залишаються в пам'яті дитини, бо в неї більш розвинена образна пам'ять, ніж словесно-логічна, що, в свою чергу, сприяє кращому запам'ятовуванню назв таких предметів іноземною мовою.
Крім іграшок та предметів оточуючого середовища, як наочні посібники використовуються картинки, малюнки, альбоми, репродукції, макети, лото, діафільми, комп'ютерні програми тощо. Слід зазначити, що кожен вид названої наочності має певні позитивні сторони та недоліки. Практика навчання дітей старшого дошкільного віку іноземної (англійської) мови визначає предметні, сюжетні та тематичні картини як найбільш доступні та поширені наочні посібники. Але останнім часом, з розвитком сучасних освітніх технологій дуже часто у процесі навчання дітей старшого дошкільного віку іноземної мови використовуються комп'ютерні програми. Перший досвід використання таких програм у процесі навчання іноземної мови показав наявність у дітей стійкого інтересу до здійснення дій з комп'ютером, до вивчення іноземної мови. Навіть те, що дитина працює з англійською клавіатурою, з певними командами англійською мовою сприяє ефективному засвоєнню певногооб'єму лексико-граматичних структур спеціального та побутового значення, значно підвищує мовленнєву активність дошкільників, їх мовленнєву культуру в цілому.
Також з метою активізації мовленнєвої діяльності дошкільників на заняттях з іноземної мови використовуються "живі картинки", тобто це безпосередньо діти, які відтворюють певну ситуацію відповідно до поставленого завдання. Частіше така робота проводиться у формі театралізованої гри. На запитання педагога відповідають лише діти, що є глядачами. Саме в даному виді роботи має місце зовнішня наочність, котру В.Артемов назвав ситуативною наочністю, при якій має місце показ мовленнєвої дії. Крім зовнішньої наочності, існує ще внутрішня мовленнєва наочність, яку можна сполучати з предметною та іншими видами наочності, що розкривають смисл конкретної лексичної одиниці або лексико-граматичної структури.
Навчання дітей старшого дошкільного віку іноземної (англійської) мови потребує максимального використання наочності. Але демонстрація завеликої кількості наочних посібників утомлює дитину, що може значно знизити ефективність опанування нею лінгвістичного матеріалу. Тому тільки використання

 
 

Цікаве

Загрузка...