WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування у студентів навичок самостійної роботи при вивченні предметів естетичного циклу - Реферат

Формування у студентів навичок самостійної роботи при вивченні предметів естетичного циклу - Реферат

інтерес, заснований на усвідомленні особистісного значення оволодіння науковими естетичними знаннями.
З метою дослідження проблеми вдосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя, а саме: формування навичок самостійної роботи щодо вивчення естетичних дисциплін - на практиці було проведено опитування викладачів вищих навчальних закладів. З цією метою їм були запропоновані питання, відповіді на які дали можливість проаналізувати, як викладачі формують навички самостійної роботи, які методи і прийоми використовують у своїй роботі тощо.
Як показали результати опитування, щоб вирішити проблеми, які виникають під час навчання та підвищити інтерес до вивчення наукової, монографічної, мистецтвознавчої літератури, викладачі дають студентам різного роду завдання: відповісти на питання за змістом роботи, запропонувати свої питання для обговорення, виписати етапи та методику дослідження, намітити шляхи впровадження наукових результатів у практику, скласти рекомендації для вчителів-хореографів тощо.
Спеціалісту з вищою освітою необхідні аналітичні навички достатньо високого рівня. Формування їх успішно проходить у процесі самостійної роботи з літературою, коли перед студентом постає завдання виділити провідні ідеї автора, виразити своє до них ставлення (позитивне або негативне), відстояти власну точку зору. Аналіз одержаних даних показав, що викладачі, обговорюючи роботу, пропонують студентам зайняти позицію автора дослідження або його опонента. Такі елементи ділової гри сприяють самостійності мислення, формують навички ведення наукової дискусії.
Частіше за все аудиторні заняття проходять у формі діалогу студента та викладача, в основі якого лежить проблемний підхід до навчання. Як свідчать результати опитування викладачів зі спеціальності "Хореографія", одним зі складних видів роботи для студентів є самостійне проведення порівняльного аналізу творів, наприклад: балетів "Горбоконик" композитора Ц.Пуіньї та Р.Щедрина, змісту казки "Попелюшка" Ш.Перро та балету "Попелюшка" С.Прокоф'єва. У відповідях було відмічено, що студенти самостійно досить поверхово проводять порівняльний аналіз виконання ролей танцюристів. Так, наприклад, даючи порівняльну характеристику виконання ролі Сильфіди в балеті "Сильфіда" танцюристками М.Тальоні та К.Санковською, майбутні хореографи більше розповідають про життєвий шлях танцюристок.
Як показали відповіді викладачів, у рамках позааудиторної самостійної діяльності, яка сприяє творчому потенціалу студентів, головне місце відводиться реферативній роботі, самостійному дослідженню, аналізу монографічної літератури та публікацій з конкретної теми. Більшість студентів-хореографів самостійно готують доповіді, повідомлення, добирають теоретичний матеріал до тем, які самостійно вивчають. Студенти самостійно складають і перелік сучасних фестивалів хореографічного мистецтва, картотеки крилатих висловлювань, віршів, епіграфів зі словами "танець", "балерина" тощо. Як показує аналіз дослідження, використання цікавих фактів творчого та життєвого шляху балетмейстерів та хореографів (наприклад, видатного українського та французького балетного діяча С.Лифара або М.Баришнікова та ін.) формує у студентів уміння самостійно аналізувати та узагальнювати мистецтвознавчий та емоційно-пізнавальний матеріал, що вкрай необхідно педагогу-хореографу.
Важливу роль у навчальній діяльності відіграють підручники і учбові посібники. Викладачі стверджують, що саме на лекціях студенти постійно отримують установку і методичні рекомендації щодо самостійної роботи з основною та додатковою літературою, спрямовані на залучення студентів до періодичної літератури і формування вміння здобувати та грамотно інтерпретувати мистецтвознавчу інформацію. Це, наприклад, анотація на підручник А.Ваганової "Основи класичного танцю", рецензування, складання есе, аналіз монографічної літератури і публікацій з конкретної теми, самостійне опрацювання робіт видатних балетмейстерів (наприклад, "Листи про танець і балети" Ж.Новерра, "Проти течії" М.Фокіна).
Підготовка до проведення практичного заняття з теми "Ритм і пластика у танці ХХ століття", як зазначають викладачі, починається заздалегідь і полягає в самостійному знаходженні та узагальненні матеріалу в мистецтвознавчій літературі, визначенні індивідуальних завдань із підготовки колективного журналу "Зарубіжний театр". У зв'язку з презентацією цього журналу "головний редактор" (староста групи) розподіляє між "редакційною колегією" (студентами групи) написання статей.
Наступним завданням, яке стимулює самостійну пошуково-пізнавальну діяльність студентів, є робота з творами художньої літератури. Окремі викладачі нарікають на погане знання студентами творів художньої літератури, де може бути опис танцю, наприклад, у творі "Дитинство" М.Горького. На жаль, для того щоб глибше вивчити тему "Створення національної самобутності в кріпацькому балетному театрі", не всі студенти звертаються до художньої літератури ХІХ століття (наприклад, О.Герцен "Сорока-воровка", М.Лесков "Тупейный художник" тощо), пояснюючи це тим, що дуже багато часу треба на читання. Недостатньо підготовлені студенти до вивчення теми "Класика українського балету". Провідною думкою цієї теми є органічний зв'язок балетного театру з українською літературною класикою, що вимагає від студентів знання змісту драми-феєрії ЛесіУкраїнки "Лісова пісня", або драми М.Старицького "Маруся Богуславка".
Одним із видів позааудиторної роботи студентів, який успішно використовується викладачами у практичній діяльності, стало ведення кожним студентом щоденника художніх фактів і вражень. Як свідчать педагоги, не всі студенти, займаючись збором захоплюючого матеріалу з хореографічного мистецтва, вивчають та переробляють мистецтвознавчі літературні джерела (книги, журнали), складають для дітей програми свят тощо. Але саме в цьому виді діяльності наочно виявляються вміння студентів самостійно відбирати та аналізувати необхідний матеріал, логічно будувати думку, аргументувати її. На нашу думку, ці самостійні завдання найяскравіше демонструють професійні якості студента, вміння використовувати знання, отримані при вивченні інших предметів, можливість застосувати їх у нових умовах.
Окремі викладачі зазначали, що протягом усього вивчення курсу майбутні керівники хореографічних колективів здобувають, накопичують, систематизують історико-хореографічні знання, створюючи "хореографічні скарбнички". Так, до "Скарбнички меломану" належать: добірки цитат, крилатих висловів, віршів про музику та композиторів; перелік видатних композиторів і музикантів, педагогів-композиторів, всесвітньо відомих театрів опери і балету; ребуси, кросворди, шаради; лібрето балетів тощо.
Аналізуючи отриману інформацію, ми встановили, що в практиці вищих навчальних закладів предмети естетичного циклу сприяють розширенню творчого потенціалу особистості студента, її гармонійному розвитку; допомагають набуттю педагогічної майстерності майбутніх хореографів; підвищують рівень художньої культури студентів, який виявляється в інтересі до хореографічного мистецтва, у захопленості художньою творчістю; в емоційно-моральному відгуку на художні твори, в наявності знань про мистецтво, вмінні застосовувати їх у практичній діяльності, в розвитку спеціальних художніх здібностей. Застосування різних форм навчання дозволяє виробити у майбутніх учителів хореографії творчий підхід до своєї роботи, навчити їх працювати самостійно.
Ми вважаємо, що таке застосування різних форм навчання дозволяє виробити у студентів творчий підхід до своєї професії. Тільки самостійна робота, скерована викладачем, дає позитивні наслідки та можливість свідомого використання студентами інформації з різних джерел у їх роботі та потребує подальшого дослідження.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. - М., 2001.
2. Гусак Т.М., Малінко О.Г. Підвищення самостійності студентів під час вивчення іноземних мов // Педагогіка і психологія. - 2000 - №4.
3. Дудченко В.С. Основы инновационной методологии. - М., 1996.
4. Ковалевский И.Г. Организация самостоятельной работы студентов // Высшее образование в России. - 2000. - №1.
5. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / Уклад. М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, К.М.Левківський, Ю.В.Сухарніков. - К., 2004.
6. Сорокина Н. Инновационные методы обучения: проблемы внедрения // Высшее образование в России. - 2000. - №1.
7. Щедровицкий П.Г. Очерки по философии образования. - М., 1993.
8. Черних В.П. Організація самостійної роботи в сучасній фармацевтичній освіті // Педагогіка і психологія. - 2002 - № 3.

 
 

Цікаве

Загрузка...