WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Визначення сутності художньо-естетичного досвіду майбутнього вчителя хореографії - Реферат

Визначення сутності художньо-естетичного досвіду майбутнього вчителя хореографії - Реферат

середовища, до дійсності. С.Раппопорт визнає факт естетичного впливу мистецтва на особистість, проте вважає, що художній досвід лише деякою мірою перетинається з естетичним, але не зводиться до нього [8, с. 96]. І.Біцадзе відзначає, що художній досвід на основі художнього переживання є вищою і водночас особливою формою порівняно з естетичним.
У своєму трактуванні співвідношення естетичного і художнього ми виходили з положення О.Лосєва про те, що "…естетичне є безпосереднім вираженням будь-яких явищ дійсності, художнє ж являє собою специфічно здійснене людиною втілення естетичного в тому або іншому специфічному матеріалі" [6, с. 577]. Художність є вираженням предметності, створеної руками людини як розгорнутого багатства людських сутнісних сил. Художня предметність переживається індивідом, здобуваючи для нього особистісне значення. Так, на стику зовнішнього (художнього) і внутрішнього (переживання) народжується феномен художньо-естетичного.
На відміну від естетичного досвіду, що формується під упливом безлічі різноманітних суб'єктивних і об'єктивних факторів і не є наслідком одного тільки естетичного виховання, художній досвід ґрунтується на здобутому вмінні спілкуватися зі світом художніх цінностей. Через навчання мистецтва людина освоює історичні типи художньо-естетичної чуттєвості, тобто розкриває для себе й відтворює в собі почуттєву еволюцію, тим самим здобуваючи універсальне почуттєве ставлення до світу, що реалізується у будь-якій його діяльності [4].
Отже, художній досвід і естетичний досвід єдині у своїй субстанціональній основі - людській діяльності. Естетичний досвід ширше художнього, тому що є результатом будь-якої людської діяльності, у тому числі й нехудожньої. Художній досвід - це особливий вид естетичного досвіду, результат художньої діяльності особистості. Однак незважаючи на якісну своєрідність, художня діяльність не перестає бути естетичною, і досвід, що формується в результаті такої діяльності, може бути визначений як художньо-естетичний.
Діалектичний взаємозв'язок естетичного й художнього у феномені художньо-естетичного досвіду у педагогічному аспекті обумовлює необхідність єдності художнього та естетичного виховання особистості. Мистецтву належить особлива, нічим не замінна роль в естетичному вихованні. Спілкування з мистецтвом не тільки підвищує художній потенціал особистості, але й мобілізує її духовні ресурси, сприяє виробленню естетичного смаку. Під упливом художніх образів у процесі художньої діяльності такі властивості особистості, як сприйняття, пам'ять, а почуття, уява, увага знаходять необхідні умови свого збагачення. Оволодіння вміннями й навичками художньої діяльності розвиває творчі можливості особистості, здатність емоційно-образного пізнання життя, сприяє залученню її до всього розмаїття художньої культури як до опредмечених форм художньо-естетичного досвіду.
Як стверджує М.Каган [4, с. 20], художня розвиненість людини не гарантує повною мірою її естетичної розвиненості. Художні враження і потреба в мистецтві багато в чому визначаються естетичною культурою та емоційною сприйнятливістю особистості. Звідси випливає необхідність естетичної спрямованості художнього матеріалу, зіставлення його з оцінними орієнтирами, пошук особистісно значущого. Без естетичного впливу вплив мистецтва на людину залишається малоефективним, тому художнє виховання має безпосередньо переплітатися з естетичним. Лише в тому разі виникає ефект цілісного художнього спілкування, коли мистецтво стає цінністю.
Художньо-естетичний досвід водночас є результатом художньо-естетичної діяльності особистості, її спілкування з художніми цінностями, відображення у її свідомості змісту та форми художніх явищ. На думку І.Зязюна [2], художньо-естетичний досвід формується внаслідок засвоєння досвіду суспільства, закріплюється у вигляді стійких ціннісних орієнтацій і є специфічною програмою соціальної поведінки. Відповідно до концепції динамічної функціональної структури особистості К.Платонова [7] художньо-естетичний досвід можна розглядати як підструктуру особистості, яка охоплює художньо-естетичні знання, вміння й навички, що стають складниками особистості на основі навчання. Але, хочемо зазначити, що художньо-естетичний досвід містить у собі не лише художньо-естетичні знання й уміння, у ньому знаходить відображення емоційно-ціннісне значення художніх явищ для особистості.
Художньо-естетичний досвід як основа культури особистості розглядався Т.Завадською. У її інтерпретації музично-естетичний досвід фіксує результативні моменти музичної діяльності і виступає підсумком цієї діяльності, що виявляється в сукупності якостей і здібностей особистості. Автор зазначає, що формування музично-естетичного досвіду відбувається в ході здійснення музичної діяльності, тому цей процес характеризується як духовно-практичне відображення сутності особистості, як результат втілення й основа розвитку її сутнісних сил.
На думку О.Шевнюк, художньо-естетичний досвід - це "інтегроване особистісне утворення, яке є результатом художньо-естетичної діяльності та змістовою стороною якого виступає естетичне ставлення до мистецтва" [9]. У майбутнього вчителя хореографії такою діяльністю є залучення учнів до хореографічного мистецтва.
Хореографія завжди була одним з найбільш дієвих засобів формування естетичного ставлення до дійсності. Синтетичний характер хореографічного мистецтва, що виявляється у поєднанні музики, руху, художнього оформлення (костюм, декорації), дозволяє їй займати особливе місце в системі культури, різнобічно та цілісно впливати на особистість.
Отже, художньо-естетичний досвід майбутнього вчителя хореографії формується у процесі художньо-естетичної діяльності, в ситуації "спілкування" з хореографічними творами. Результатом його формування мають стати художньо-естетичні знання, хореографічні вміння та ціннісне ставлення до хореографічного мистецтва та хореографічної діяльності.
На основі аналізу філософських, культурологічних, психолого-педагогічних джерел визначено специфіку художньо-естетичного досвіду особистості як інтегрованого утворення, що є результатом художньо-естетичної діяльності.Визначення сутності художньо-естетичного досвіду особистості дозволить використати потенціал хореографічного мистецтва у формуванні художньо-естетичного досвіду студентів-хореографів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Воробьева Л.И., Снегирева Т.В. Психологический опыт личности: к обоснованию подхода // Вопросы психологии. - 1990. - №2. - С. 5-13.
2. Зязюн І.А. Естетичний досвід особи. Формування і сфери вияву. - К.: Вища школа, 1976. - 172 с.
3. Иванов В.П. Человеческая деятельность, познание, искусство. - К.: Наукова думка, 1977. - 251 с.
4. Каган М.С. Эстетическое и художественное воспитание в развитом социалистическом обществе. - Л.: Знание, 1984. - 32 с.
5. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. - М.: Педагогика, 1981. - 186 с.
6. Лосев А.Ф. Эстетика // Философская энциклопедия. - Т.5. - С. 577.
7. Платонов К.К. Структура и развитие личности. - М.: Наука, 1986. - 225 с.
8. Раппопорт С.Х. Особенности художественного сознания // Духовная жизнь общества и структура общественного сознания. - М., 1988. - С. 98-109.
9. Шевнюк О.Л. Формування художньо-естетичного досвіду майбутнього вчителя: Дис... канд. пед. наук: 13.00.01. - К., 1995. - 202 с.
10. Эстетика / Под редакцией Ю.Борева. - М., 1981. - 399 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...