WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Деякі аспекти викладання курсу “методика навчання гри на музичних інструментах” у системі підготовки майбутніх учителів - Реферат

Деякі аспекти викладання курсу “методика навчання гри на музичних інструментах” у системі підготовки майбутніх учителів - Реферат


Реферат на тему:
Деякі аспекти викладання курсу "методика навчання гри на музичних інструментах" у системі підготовки майбутніх учителів
Утвердження нової освітньої парадигми, сформульованої у Державній національній програмі "Освіта" (Україна ХХІ століття) (1994 р.) та Національній доктрині розвитку освіти України (2001 р.) ставить перед учителями завдання підвищення свого професійного рівня й методичної компетентності. Їх реалізація передбачає запровадження сучасних педагогічних технологій і науково-методичних досягнень, спрямованих на збагачення знань та вмінь майбутніх учителів і орієнтованих на різні кваліфікаційні рівні. Ця проблема особливо актуалізується при підготовці вчителів музики, оскільки їх діяльність має на меті залучення підростаючого покоління до глибокого пізнання музичного мистецтва та спілкування з його кращими зразками у різних видах діяльності.
Питанням удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів у вищих навчальних закладах присвячено значну кількість дослідницьких робіт у галузі психології та педагогіки (А.Алексюк, Г.Балл, В.Безпалько, В.Гінацинський, С.Гончаренко, В.Загвязинський, І.Зязюн, О.Пєхота, М.Поташнік, В.Семінченко, С.Сисоєва, В.Сластьонін, Г.Щукіна). Багатоаспектність проблеми професійної підготовки вчителя музики розкривається в роботах Е.Абдуліна, Л.Арчажникової, О.Олексюк, Г.Падалки, Л.Рапацької, О.Ростовського, О.Рудницької, Н.Тимошенко, О.Щолокової та ін. Зокрема, вченими розглядаються питання методичної спрямованості викладання окремих фахових дисциплін (О.Апраксіна, Л.Арчажникова, Л.Василенко, Р.Джердімалієва, І.Немикіна, В.Яконюк та ін.).
Аналіз педагогічних досліджень свідчить, що важливими складовими процесу фахової підготовки майбутніх учителів музики є спеціальні знання та вміння, які мають забезпечити їх готовність до керівництва учнями в галузі інструментально-виконавської діяльності, проте вивчення методичних засад фортепіанного навчання майже не знайшло свого відображення в їх працях. Складність таких розробок полягає у необхідності цілісного, системного розгляду всіх компонентів методики у взаємозв'язку з виконавськими й загальнопедагогічними аспектами фахової інструментальної підготовки студентів. На думку С.Гончаренка, методична підготовка є важливою ланкою загальної системи навчально-виховного процесу вищих педагогічних закладів. Виконуючи міжпредметну функцію, вона синтезує основні психолого-педагогічні та спеціальні знання, вміння й навички, що є необхідними для тих видів практичної діяльності, які повинен виконувати вчитель у школі [2]. Саме такий підхід дозволяє оптимізувати цей процес відповідно до сучасних вимог. Отже, кожний навчальний курс, що входить до циклу фахових дисциплін, у даному разі - основний музичний інструмент, методика навчання гри на музичному інструменті, теорія та історія інструментального виконавства - виступають органічними частинами цієї системи.
Курс методики органічно поєднаний з навчальними дисциплінами психолого-педагогічного циклу - загальної педагогіки, педагогічної і музичної психології, педагогічної практики, а також професійно-орієнтованих дисциплін - аналізу музичних творів, поліфонії, гармонії. Результатом такого системного підходу є розкриття деяких закономірностей цілісної системи музичного навчання. За такого підходу зміст кожної окремої дисципліни виступає не як самостійна галузь, а як органічна частина всього процесу виконавсько-методичної підготовки. Це завдання вимагає опори на чітку методологічну основу, яка ґрунтується на загальнодидактичних та музично-педагогічних принципах. Їх взаємодія була покладена в основу розробки навчального курсу "Методика навчання гри на музичних інструментах".
Обґрунтовуючи принципи інструментально-методичної підготовки майбутніх учителів музики, ми спиралися на відомі визначення поняття "педагогічний принцип", котрий обумовлює загальний напрям, спосіб (метод) педагогічної діяльності. Найбільш повно це поняття висвітлюється В.Загвязинським, який уважає, що принципи - це інструментальне, подане в категоріях діяльності вираження педагогічної концепції; це також методологічне відображення пізнання законів і закономірностей; це в решті решт - знання про цілі, сутність, зміни, структуру навчання, виражені у формі, яка дає змогу застосовувати їх для регуляції норм практики [3]. З огляду на це розглядаємо такі принципи викладання курсу "Методика навчання гри на музичних інструментах".
У галузі інструментального навчання доцільним, на нашу думку, є інтегративний підхід, який передбачає застосування теоретичних і практичних знань різних навчальних дисциплін (основного музичного інструменту, історії фортепіанного мистецтва, аналізу музичних творів, музичної психології) у загальний інтегрований курс. Це поняття забезпечує єдність засвоєння студентами їх основних положень з екстраполяцією в методичну площину та практику виконання музичних творів.
У намаганнях здійснювати інтеграційні зв'язки у процесі методичної підготовки студентів варто спиратися на принципи утворення комплексних музично-теоретичних курсів, які були сформульовані І.Котляревським. В аспекті нашого дослідження сприйнятливими для системи методичної підготовки майбутнього вчителя можуть бути такі: а) висування загальних цілей, що забезпечують актуальність інтеграції і справжню цілісність курсу; б) збільшення об'єму інформації за рахунок різноаспектного використання методів та координації окремих цілей і задач кожної дисципліни [4].
Різноманітність і гнучкість змісту, засобів, методів та організаційних форм навчання втілює в собі принцип варіативності. Він спрямовується на всебічний і гармонійний розвиток особистості, тобто у змісті та методичному забезпеченні створюються найліпші умови для музично-естетичного розвитку учнів, розвитку їх творчого потенціалу й можливостей повної самореалізації.
Основна роль принципу проявляється у дотриманні пізнавальних можливостей студентів, урахуванні особливостей музичної освіти. Особливого значення він набуває у зв'язку з різним рівнем довузівської музично-інструментальної підготовки абітурієнтів (педагогічні коледжі, дитячі музичні школи, музичні училища) та їх обізнаністю у питаннях теорії інструментального виконавства. Цей принцип вимагає враховувати умови теоретичної та виконавської підготовки й набувати методичних знань у процесі її вдосконалення. Навчальний процес неможливий без орієнтації педагога на активну позицію студентів. Узагальнено це виявляється у принципі мотиваційного забезпечення навчального процесу. Щоб сформувати позитивне ставлення майбутніх учителів до музично-педагогічної діяльності, самостійність та ініціативність у пошуку нових нестандартних засобів активізації музичного розвитку учнів, треба спиратись на їх природну допитливість, інтелектуальний потенціал.
Вирішення цих питань передбачає цілеспрямоване формування пізнавальних і творчих можливостей студентів, стимулювання різними засобами їх музичних потреб. Саме тому курс передбачає збагаченняпрофесійної свідомості та музично-інтелектуального досвіду студентів шляхом прослуховування музичних записів та відвідування концертів відомих музикантів; опанування різноманітної методичної літератури й вивчення передового педагогічного досвіду; максимального прояву самостійності та творчої ініціативи.
Викладання курсу "Методика навчання гри на музичних інструментах" ґрунтується на принципі єдності теорії та практики. Його застосування є необхідним, оскільки динамічне і процесуальне вивчення теоретичних положень відірвано від практики, від аналізу реальних педагогічних ситуацій робить навчання схоластичним, у той час як реалізація принципу в інтегративному методичному курсі надає отриманим знанням конкретності, глибини й усвідомленості.
Розуміння особистісних якостей кожного учня є одним з важливих професійних обов'язків учителя музики, вміння якомога точніше визначати його музичні здібності, а потім обирати відповідний спосіб їх розвитку. Саме тому принцип урахування індивідуальних особливостей учнів знаходить свою реалізацію у процесі методичної підготовки студентів. Він ґрунтується на положенні, що у виконавському мистецтві найбільше цінується індивідуальність, особисте ставлення до музичного матеріалу. Відомі

 
 

Цікаве

Загрузка...