WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Ідеальна модель педагога як концептуально-образна і системоутворююча інстанція підготовки методиста з виховної роботи в загальноосвітній середній школ - Реферат

Ідеальна модель педагога як концептуально-образна і системоутворююча інстанція підготовки методиста з виховної роботи в загальноосвітній середній школ - Реферат

визначення якісних властивостей об'єктів, явищ, а також абстрактних ідей, що містять у собі суспільні ідеали, у зв'язку із чим являють еталон належного.
Значення й місце цінностей особистості в її моральній цілісності визначається тим, що саме вони в багатьох випадках зумовлюють єдину спрямованість поведінки людини в різних сферах життєдіяльності: громадській, виробничій, побутовій, дозвіллєвій та ін. Як відзначає І.Бех, перспективним слід уважати той методологічний підхід, який розглядає природу особистісної цінності як суб'єкт-об'єктне утворення, що належить одночасно як суб'єктові, так і об'єктивному життєвому світу [2, с. 8-9]. Автор акцентує увагу на тому, що перспективним є підхід, згідно з яким в основу структури цінностей покладаються не на генетично ранні спонуки фізіологічного характеру, агенетично пізні утворення, які, будучи "вторинними" у генетичному плані, є "первинними" у структурному.
За визначенням І.Беха, система особистісних цінностей виступає адекватним індикатором розвиненості особистості, за допомогою яких вона пізнається. Особистісне зростання залежить від того, наскільки певна людина поєднується із загальноприйнятою системою духовних цінностей, якою мірою зміцнюється її духовна свідомість [6, с. 23-29].
Особистість (її ціннісні орієнтації, ідеали), як вважає А.Маркова, визначає сутність педагогічної діяльності та спілкування: заради чого працює вчитель, які він ставить цілі та завдання, які обирає способи та засоби досягнення цілей і вирішення завдань. Тому, підкреслює автор, особистість - центральний чинник у праці вчителя [6, с. 41-52].
При всій різноманітності та багатогранності характеристик особистості педагога, що існують у сучасній літературі, зокрема широко подані у праці Н.Гузій [8, с. 19], дослідники здебільшого зосереджують увагу на морально-вольовому аспекті, який конкретизується й реалізується у спрямованості його професійної діяльності й у цілому - в його життєвих принципах.
Спрямованість особистості визначається як одна з найважливіших її властивостей, що відтворюється в її ціннісних орієнтаціях, цілях і мотивах поведінки, потребах, інтересах, ідеалах, переконаннях, установках. Саме з цих позицій розглядається й оцінюється, виходячи із загальновизнаних моральних критеріїв, педагогічна спрямованість фахівця освітньої галузі, зокрема методиста з виховної роботи в школі.
З точки зору А.Маркової, педагогічна спрямованість - це мотивація до професії вчителя, головне в якій - дієва орієнтація на розвиток особистості учня, яка не обмежується лише любов'ю до нього. Спрямованість особистості вчителя-вихователя проявляється як у всій його життєдіяльності, так і в окремих педагогічних ситуаціях, визначає його сприймання оточуючого світу та логіку поведінки, усе його моральне обличчя [6, с. 41-52].
Вольовий аспект особистості педагога - це стійкі психологічні утворення, які зумовлюють його активність, здатність до самореалізації, усвідомленого мобілізуючого зусилля у подоланні труднощів, управління поведінкою в різних педагогічних ситуаціях. Морально-вольовий аспект особистості педагога є вихідним у формуванні інших професійно необхідних новоутворень, зокрема емоційно-вольової усталеності, емпатії, толерантності та ін.
У сучасній психолого-педагогічній науці приділяється значна увага до проявів нестандартних підходів до розв'язання завдань навчання й виховання, тобто до освітньої творчості. Отже, йдеться про складення у педагога цілісної сукупності оригінальних, самобутніх рис, властивостей, що характеризують його як індивідуальність.
У психології поняття "індивідуальність" (як і "особистість") має відношення до духовних вимірів людської реальності. Разом із тим, ці поняття фіксують різні виміри духовної сутності людини.
З точки зору філософії, індивідуальність - це інтегральне поняття, яке виражає особливу форму буття людини, в межах якої вона має внутрішню цілісність і відносну самостійність, що надає їй можливості активно (творчо) і своєрідним способом проявляти себе в оточуючому середовищі на основі розкриття своїх можливостей. Як індивідуальність, людина є автономним і неповторним суб'єктом свідомості і діяльності, здатною до самовизначення, саморегулювання, самовдосконалення в умовах суспільства [9, с. 38].
За образним висловом Б.Ананьєва, якщо особистість - "вершина" всієї структури людських властивостей, то індивідуальність - це "глибина" особистості та суб'єкта діяльності. Одним з важливих індикаторів людської індивідуальності є активність майбутньої творчої діяльності людини, втілення, реалізація всіх можливостей історичної природи людини. У цьому контексті доречно вжити слово "неповторний", оскільки саме у продуктах творчої діяльності, яка змінює оточуючу дійсність, виражається неповторний внесок особистості в суспільний розвиток [1, с. 172].
Отже, існуючий у теорії підхід до вивчення людини в її цілісності є, на наш погляд, відправним у виборі диференційно-інтегрального принципу пізнання як педагога в цілому, так і конкретної спрямованості його освітньої діяльності, зокрема діяльності методиста з виховної роботи у школі.
ЛІТЕРАТУРА
1. Ананьев Б.Г. Личность, субъект деятельности // Избр. психолог. труды: В 2-х т. - М.: Педагогика, 1980. - Т.2. - 232 с.
2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. - Кн.1. Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Навч.-метод. видання. - К.: Либідь, 2003. - 280 с.
3. Климов Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях. - М., 1995. - 220 с.
4. Леонтьев А.Н. Психологическая теория деятельности // Избр. психол. произведения: В 2-х т. - М.: Педагогика, 1983. - Т.2. - 256 с.
5. Маркова А.К. Психология труда учителя. - М.: Просвещение, 1993. - 134 с.
6. Мороз О.Г., Сластьонін В.О., Філіпенко Н.І. Підготовка майбутнього вчителя: зміст та організація. - К.,1997. - 168 с.
7. Педагогічна професія і особистість учителя: методичні рекомендації / Укладач Н.В.Гузій. - К., 2000. - 19 с.
8. Пидласый И.П. Педагогика: общие основы. Процесс обучения: В 2-х кн. - М.: ВЛАДОС, 1999. - Кн.1. - 516 с.
9. Психологический словарь / Под ред. Ю.Л.Неймера. - Ростов на Дону: Феникс, 2003. - 640 с.
10. Робота методиста / Упорядн. Л.Галіцина. - К.: Видавничий Дім "Шкільний світ", 2005. - 128 с.
11. Рубинштейн С.Л. Теоретические вопросы психологии и проблемы личности // Проблемы общей психологии. - М.: Педагогика, 1976. - С. 240-250.
12. Савицкая Э.Я. Закономерности формирования "модели культурного человека" // Вопросы философии. - 1990. - № 5. - С. 63.

 
 

Цікаве

Загрузка...