WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Теорія і практика художньо-естетичного розвитку майбутнього фахівця у системі професійної освіти - Реферат

Теорія і практика художньо-естетичного розвитку майбутнього фахівця у системі професійної освіти - Реферат

мистецькі предмети за вибором. Наприклад у ВПУ №1 м. Києва читається курс "Дизайн виробництва" (45 год.) для професій "кондитер", "кухар".
Навчально-методичне забезпечення мистецької освіти фахівців немистецьких спеціальностей складають передусім підручники та навчальні посібники, серед яких 14 створено науковцями ІПППО АПН України [2; 6; 7 та ін.].
Художньо-естетичному розвиткові учнівської молоді сприяє Навчально-методичний центр ПТО МОН України, яким започатковано навчальні проекти й конкурси: Всеукраїнський конкурс фахової майстерності серед учнів ПТНЗ із професії "художник розмалювання по дереву", конкурс "Краса врятує світ" (м. Черкаси), Всеукраїнський фестиваль дружин юних пожежників імені Василя Давиденка тощо. З метою підвищення якості організації цих проектів НМЦ ПТО видано 27.01.2005 р. Наказ "Про організацію Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів".
Конкурси та виставки регулярно проводяться також на рівні самих училищ. Вони мають переважно професійне і профорієнтаційне спрямування й підпорядковуються меті формування професійної майстерності учнів та заохочення потенційних абітурієнтів до вступу на спеціальності, за якими здійснюється професійна підготовка у ПТНЗ.
Оскільки держава не виділяє бюджетних коштів на фінансування позанавчальної діяльності у професійних закладах освіти, то на місцях усе залежить від керівництва та фінансових можливостей цих закладів щодо організації естетичного виховання та позанавчальної гурткової роботи. Тому й рівень залучення учнів ПТНЗ до позанавчальної культурно-мистецької діяльності є неоднорідним: від понад 50% в одних закладах, до менш, ніж 10% у інших.
Форми позанавчальної культурно-мистецької діяльності у ПТНЗ варіюються від традиційних, у яких переважають професійно орієнтовані образотворчі мистецтва, до таких самобутніх і оригінальних, як ансамбль барабанщиць Київського професійного училища зв'язку №43; Мала академія мистецтв Чернівецького ВХПУ №5; Театр моди та конкурс-виставка "Запрошуємо до творчості" у КВПУ технологій та дизайну одягу м. Києва та ін.
Окрім широкого охоплення учнів мистецькою гуртковою роботою, значна увага у професійних закладах освіти приділяється створенню естетичного середовища професійної підготовки: прикрашанню фойє постійно оновлюваними виставками кращих учнівських робіт, організації училищних музеїв тощо. Це має не лише естетичне, але й професійне значення, оскільки стимулює професійне самовдосконалення учнів і студентів.
Узагальнення результатів опитування педагогічних працівників професійних навчальних закладів дозволяє стверджувати, що утруднення, які виникають в організації позанавчальної культурно-мистецької діяльності та художньо-естетичного виховання учнівської молоді в цих закладах, викликані: браком коштів та кваліфікованих кадрів; низьким матеріально-технічним забезпеченням, неналагодженістю централізованого інформування про мистецькі заходи та виставки в різних регіонах України (за таких умов усе залежить лише від особистих зв'язків керівника).
Отже, художньо-естетичний розвиток учнів ПТНЗ можна вважати нерівномірним і залежним від ініціативи адміністрації навчального закладу, його матеріально-технічної бази, кадрового потенціалу та фінансової спроможності.
Водночас аналіз практики роботи випускників ПТНЗ показав, що професійна діяльність багатьох з них є органічно включеною в естетичний контекст і тому вимагає від них досить високого рівня художньо-естетичного розвитку, якого їм нерідко бракує. Особливо низьким є рівень компетентності працівників сфери обслуговування в галузі музичного мистецтва. Головна причина цього полягає, передусім, у недооцінюванні значення музично-естетичного розвитку як учнями і слухачами ПТНЗ, так і педагогічними працівниками цих закладів, керівництвом професійною освітою у цілому. Але сьогодні вже не викликає сумнівів усе зростаюча необхідність у врахуванні професійними навчальними закладами цих запитів практики при організації навчально-виховного процесу і внесенні відповідних коректив у навчальні плани та програми.
З метою підвищення рівня художньо-естетичного розвитку особистості в системі професійної освіти співробітниками відділу мистецької освіти ІПППО АПН України: 1) розроблено і впроваджено у навчально-виховний процес професійних та професійно-педагогічних навчальних закладів форми та методи професійно орієнтованої мистецької діяльності (зокрема, творчі завдання з використанням художньої літератури, образотворчого й музичного мистецтв, ділові ігри з елементами театралізації тощо); 2) апробовано педагогічні ситуації, які актуалізують у навчально-виховному процесі потребу учня чи студента у творчому самовираженні засобами мистецтва; 3) введено елементи мистецьких знань до змістунавчальних предметів шляхом використання у ході теоретичних та практичних занять історичних відомостей про місце та значення мистецтва в різноманітних сферах життя і професійної діяльності; виявлення його потенційних можливостей щодо загального і професійного розвитку особистості; аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду застосування його у професійній діяльності та професійній підготовці спеціалістів; 4) впроваджено мистецьку тематику до змісту науково-дослідної роботи студентів професійно-педагогічних коледжів; 5) розроблено комплекси навчально-методичного забезпечення викладання психолого-педагогічних та філологічних дисциплін у професійних та професійно-педагогічних навчальних закладах, до змісту яких уключено мистецький компонент, тощо.
В умовах експериментальних майданчиків ці заходи дали реальні позитивні результати, що зумовило висновок про те, що забезпечення неперервності мистецької освіти та естетичного виховання у професійних та професійно-педагогічних навчальних закладах сприяє реальній гуманізації професійної освіти і створенню культурологічного типу професійної школи, про необхідність якої так багато говориться сьогодні на всіх рівнях.
Означене дозволило сформулювати пропозиції Міністерству освіти і науки України щодо доцільності: а) відновлення у ПТНЗ навчальних курсів "Естетичне виховання", "Етнографія" або впровадження у навчально-виховний процес інтегрованого практично орієнтованого спеціального курсу "Мистецтво" (45 год.) для майбутніх кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів (за профілем підготовки) з метою забезпечення реальної неперервності мистецької освіти і художньо-естетичного виховання учнівської молоді; б) введення з метою підвищення рівня художньо-естетичного та професійного розвитку майбутніх фахівців сфери обслуговування до змісту їх професійної підготовки навчальних курсів і спецкурсів із психології мистецтва, основ дизайну та естетичного (або артистичного) маркетингу, кольорознавства і композиції, сучасного мистецтва і культури тощо.
Перспективи подальших досліджень з проблеми художньо-естетичного розвитку особистості у системі професійної освіти пов'язуються із розробкою та експериментальною апробацією означених курсів у педагогічному процесі професійних навчальних закладів, а також із дослідженням взаємозв'язку і взаємозумовленості художньо-естетичного та творчого розвитку особистості в системі професійної освіти.
ЛІТЕРАТУРА
1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997. - 376 с.
2. Гребенюк Г.Є. Основи композиції та рисунок: Підручник. - К.: Техніка, 1997. - 221 с.
3. Зязюн І.А. Естетичний досвід особи. - К.: Вища школа, 1976. - 174 с.
4. Зязюн І.А. Національна державна комплексна програма естетичного виховання // Рідна школа. - 1995. - №12. - С. 29-52.
5. Кривцун О.А. Эстетика: Учебник. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 434 с.
6. Отич О.М. Мистецтво у змісті професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання: Навч.-метод. посіб. - Полтава: ІнтерГрафіка, 2005. - 200 с.
7. Радкевич В.О., Пащенко Г.М. Технологія вишивки: Підручник / За ред. Н.Г.Ничкало. - К.: Вища шк., 1997. - 303 с.
8. Рудницька О. Педагогіка: загальна та мистецька: Навчальний посібник. - К., 2002. - 270 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...