WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Теорія і практика художньо-естетичного розвитку майбутнього фахівця у системі професійної освіти - Реферат

Теорія і практика художньо-естетичного розвитку майбутнього фахівця у системі професійної освіти - Реферат


Реферат на тему:
Теорія і практика художньо-естетичного розвитку майбутнього фахівця у системі професійної освіти
Потужним регулятором сучасного виробництва, як відомо, є ринок товарів, який ставить усе більш жорсткі вимоги щодо їх якості. Успішно конкурувати на цьому ринку може лише та продукція, яка є практичною, зручною, надійною в користуванні, а крім того - ще й естетично привабливою. Це закономірно викликає необхідність підвищення рівня художньо-естетичного розвитку самого виробника та надає йому не тільки особистісного, а й економічного значення, перетворює на важливий чинник підвищення ефективності та рентабельності підприємства, на якому він працює, динамічного розвитку виробничої галузі й узагалі - промисловості та економіки в нашій країні. Отже, піднесення рівня художньо-естетичного розвитку сучасного фахівця стає сьогодні важливим і перспективним напрямом його професійної підготовки.
Проблемі художньо-естетичного розвитку особистості присвячено цілу низку наукових праць. Зокрема, про необхідність залучення спеціалістів різних галузей до мистецтва та художньо-творчої діяльності йдеться у працях Г.Ващенка, І.Зязюна, В.Іванова, Д.Лихачова. Обґрунтуванню ролі мистецької освіти як засобу художньо-естетичного розвитку особистості присвячено дослідження Л.Масол, Н.Миропольської, О.Олексюк, О.Рудницької, О.Ростовського, Г.Падалки, О.Щолокової та ін. Теоретичні та методичні засади використання мистецтва у формуванні професійної культури майбутніх педагогів викладені у працях В.Ковальчука, М.Лещенко, В.Орлова, В.Радкевич та ін.
Водночас, незважаючи на значний інтерес науковців до різних аспектів проблеми художньо-естетичного розвитку особистості, вони ще не приділяли спеціальної уваги дослідженню теоретико-методологічних засад та існуючої практики художньо-естетичного розвитку майбутнього фахівця в системі професійної освіти. У зв'язку з цим завданнями даної статті є визначення методологічних та теоретичних засад художньо-естетичного розвитку особистості в системі професійної освіти, а також аналіз сучасного стану його здійснення в навчальних закладах України різних типів і рівнів акредитації.
Опрацювання наукових джерел та узагальнення існуючих підходів до визначення сутності художньо-естетичного розвитку особистості дозволило розглядати його як зумовлене впливом мистецтва зростання рівня художньої та естетичної культури професіонала, сформованості його естетичних якостей та художніх здібностей, естетичного досвіду та естетичного ставлення до оточуючого світу, процесу та результатів своєї професійної діяльності.
Художньо-естетичний розвиток відбувається у процесі діалогічної взаємодії особистості з мистецькими творами, яка проявляється у формах віртуального (з автором та героями мистецького твору), міжособистісного (з приводу мистецтва) та внутрішнього діалогу (процеси осмислення художніх вражень, вироблення ставлення до мистецтва). Його зміст та основні напрями залежать від виду мистецтва, індивідуального художньо-естетичного досвіду та естетичної активності особистості.
У системі професійної освіти особливості художньо-естетичного розвитку виявляються у його професійній та творчій спрямованості і детермінованості змісту й напрямів вимогами професії до фахівця. Це зумовлює необхідність посилення уваги до формування професійно значущих естетичних якостей (естетичних смаків, потреб, інтересів, ідеалів тощо) і художніх здібностей професіонала ("відчуття" слова, форми, кольору; образної уяви, емоційної чутливості тощо).
Високий рівень художньо-естетичного розвитку фахівця, що виявляється в його почутті задоволення від процесу та результатів художньо-естетичної діяльності, зумовлює в нього, у свою чергу, прагнення до привнесення оригінального, естетичного начала у свою професійну працю, здійснення її за законами краси.
Важливою особливістю художньо-естетичного розвитку є його здатність детермінувати вдосконалення інших сфер особистості, зокрема, духовної, моральної (морально-естетичний розвиток), а також фізичний розвиток людини (хореографія, спів). Ця здатність знайшла історичне відображення в ідеях калокагатії та всебічно й гармонійно розвиненої особистості, яка поєднує "духовне багатство, моральну чистоту й фізичну досконалість".
Дослідження проблеми художньо-естетичного розвитку особистості ґрунтується на визначенні теоретико-методологічних та методичних засад його здійснення у системі професійної освіти.
Фундаментальною основою цього є загальнонаукова методологія: положення культурологічного, аксіологічного, особистісного, діяльнісного, креативного й системного підходів; висновки філософії та естетики щодо діалектичного взаємозв'язку змісту й форми; цілісності картини світу; єдності свідомості і діяльності, потенційного та актуального в розвитку особистості; співвідношення раціонального та емоційно-почуттєвого, індивідуального, особливого й загального тощо.
Конкретно-науковою методологією стали: концепції розвитку професійно-технічної (професійної), професійно-художньої освіти та естетичного виховання в Україні, Національна державна комплексна програма естетичного виховання, теоретичні положення філософії, соціології, психології та педагогіки мистецтва.
На основі врахування цих положень визначено провідні принципи художньо-естетичного розвитку особистості в системі неперервної професійної освіти: гуманізації, гуманітаризації, культуровідповідності та творчої спрямованості професійної освіти; особистісної, професійної і творчої зорієнтованості художньо-естетичного розвитку; неперервності й наступності мистецької освіти та художньо-естетичного виховання; інтеграції мистецьких та професійних знань; систематичності, послідовності, педагогічної доцільності, ненав'язливості й діалогічності спілкування майбутніх фахівців із мистецтвом; стимулювання їх власної художньо-естетичної активності та самостійності; урахування їх наявного рівня художньо-естетичного розвитку; опосередкованості й віддаленості в часі результатів мистецько-педагогічного впливу тощо. Це дозволило сформулювати мету художньо-естетичного розвитку особистості в системі професійної освіти, яка полягає у вдосконаленні її естетичних потреб, почуттів, смаків, суджень, поглядів, переконань, ставлень, естетичної культури та естетичного досвіду як своєрідного континууму властивостей і якостей професіонала, за допомогою яких він включається у соціокультурне і професійне середовище та набуває здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності [1; 3; 4].
Метою зумовлені основні завдання художньо-естетичного розвитку особистості в системі професійної освіти: гармонізація особистості професіонала, розвиток його духовності; забезпечення цілісності його суб'єктивної картини світу; наповнення гуманістичним змістом його професійних знань; формування в нього професійно значущих естетичних якостей і художніх здібностей; підвищення рівня його загальної і професійної культури, вироблення не споживацького,а активного творчого ставлення до оточуючої дійсності, здатності самостійно знаходити прекрасне в житті і професійній діяльності, прагнення зберігати і примножувати його. Основою цього є мистецька освіта та художньо-естетичне виховання.
Значення мистецької освіти, на думку професора О.Рудницької, полягає в тому, що вона розкриває сутність, світоглядні функції та місце мистецтва у загальній системі людської культури та освіти; змінює акценти у співвідношеннях традиційних для освіти компонентів діалогічних пар, надаючи пріоритетності емоційно-почуттєвому розвитку особистості перед розумовим; задоволенню її духовних потреб перед прагматичним споживанням мистецтва, що дає підстави розглядати мистецьку освіту як можливу модель гуманізації освітнього процесу в цілому [8, с. 25].
Провідним принципом мистецької освіти є інтеграція. Цей принцип по-різному виявляється у системі професійної мистецької і в системі професійної освіти. У професійній мистецькій освіті він реалізується в межах предметно-інтегративної моделі навчання, що поєднує предметне викладання мистецьких дисциплін та

 
 

Цікаве

Загрузка...