WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Конструктивна діяльність як фактор інтеграції пізнавальних, естетичних та практичних задач - Реферат

Конструктивна діяльність як фактор інтеграції пізнавальних, естетичних та практичних задач - Реферат


Реферат на тему:
Конструктивна діяльність як фактор інтеграції пізнавальних, естетичних та практичних задач
У реальному процесі навчання дітей старшого дошкільного віку конструювання, як і заняття з малювання, ліплення, аплікації, традиційно належить до естетичного виховання. У науці конструювання визначається як засіб інтелектуального розвитку, тоді як на практиці цей вид діяльності частіше використовується для розв'язання практичних задач та забезпечення естетичного виховання.
На нашу думку, конструювання як предметно-практична діяльність дитини створює необхідні умови для розвитку пізнавальної, а найголовніше - інтелектуальної сфери. У процесі конструювання дитина значно розширює свій досвід - пізнає навколишню дійсність, розповсюджує та популяризує здобуті знання [3; 6].
Перехід до багатоваріативної освіти надає можливість відбирати зміст, форми, методи навчання, а також збагачувати практику інноваційними та авторськими розробками. На сучасному етапі в освіті з'являються тенденції до інтеграції у змісті та структурі навчального процесу. При цьому принцип інтеграції, який дозволяє формувати у дітей цілісні уявлення про навколишнє, є одним із найважливіших принципів навчального процесу. У дошкільній педагогіці інтеграція розуміється як найбільш глибока форма взаємозв'язку та взаємопроникнення різноманітного змісту виховання та навчання.
Велике значення у розумовому вихованні та розвитку дітей старшого дошкільного віку надається інтеграції різних функцій конструктивної діяльності, перш за все пізнавальної та продуктивної. Реалізація інтеграції цих функцій найефективніше здійснюється у навчальному процесі на заняттях, де педагог стимулює бажання дітей створювати конструкції та вправляє в умінні використовувати різноманітні матеріали, планувати та контролювати свої дії, об'єктивно оцінювати відповідність досягнутого запланованому.
Змістове пізнавальне та продуктивне наповнення ланок конструктивної діяльності представлено у таблиці №1.
Таблиця 1.
Структура конструктивної діяльності
Структурні ланки діяльності Функції конструктивної діяльності
Пізнавальна Продуктивна та естетична
Мотив Бажання знати способи та прийоми конструювання, прагнення навчитися того, що вміють та знають інші. Прагнення зробити виріб (іграшку, будівлю тощо); ставити та досягати різних цілей, виконувати відповідні дії.
Мета Засвоєння знань про властивості різних матеріалів (папір, картон, коріння, насіння тощо) та виготовлення з них бажаної іграшки. Самостійне створення реального виробу естетичного вигляду з паперу, будівельного, природного та іншого матеріалів.
Дії, операції Пізнавальні, переважно інтелектуальні дії (операції синтезу, аналізу, порівняння, узагальнення, протиставлення, осмислення та інше). Практичні дії (накладання та приставляння; згинання та розрізання, з'єднання та комбінування різних матеріалів), які дозволяють зробити та прикрасити іграшку, будівлю.
Засоби Психічне відображення дійсності: міркування, планування, добір способів. Використання паперу, будівельного, природного та іншого матеріалів відповідно до запланованого.
Результат Накопичення знань та вмінь про виготовлення різноманітних виробів з паперу, будівельного, природного та іншого матеріалів. Компетентнісний підхід до конструювання: вміння практично застосовувати набуті знання у продуктивній діяльності, знати засоби та послідовність побудови.
Як бачимо, взаємодія пізнавальної, естетичної та продуктивної функцій конструктивної діяльності забезпечує процес від засвоєння знань до їх застосування. Цей процес спостерігався нами впродовж усього експериментального дослідження. Відбувалась трансформація пізнавальної діяльності у практичну, тобто змінювався не тільки один провідний тип діяльності іншим, але й змінювались мета, дії, операції та результат.
У пізнавальній діяльності, як відмічає О.Леонтьєв, для здобуття знань та вмінь дитина спрямовує свою активність на предмет цієї діяльності. Практична діяльність матиме інший предмет: у момент переходу від пізнавальної діяльності до практичної знання з предмета діяльності перетворюються на засіб її реалізації [4]. Таке розуміння дозволило нам розглядати кожний вид конструювання як самостійну діяльність.
Зі збагаченням практичної діяльності новим змістом, способами і прийомами у дітей формується здатність створювати нові оригінальні вироби. Цей факт позитивно позначається як на розвитку мислення й уяви, так і на самій діяльності конструювання.
Для того щоб організувати процес навчання дітей старшого дошкільного віку, необхідно знати, якими вміннями та навичками має оволодіти дитина. З цієї метою нами були проаналізовані основні діючі в Україні програми навчання та виховання дітей дошкільного віку ("Малятко", "Дитина", "Українське дошкілля"). Використання різних матеріалів (папір, природний, будівельний та підручний матеріали) передбачало формування в дітей відповідних умінь та навичок [1; 5].
Згідно з вимогами програм у старшій групі діти навчаються оцінювати надійність, міцність, виразність і оригінальність конструкцій, гнучко змінювати завдання, тобто ускладнювати тематику, способи конструювання, шукати різні варіанти завдань тощо. Визначені у програмах уміння та навички з конструювання нами було віднесено до трьох груп (конструктивні, пізнавальні, творчі). Нижче надається характеристика основних умінь та навичок за кожним видом конструювання.
При роботі з будівельним матеріалом необхідно формувати такі конструктивні вміння та навички: використовувати різноманітні за формою і розміром пластини, бруски, арки; об'ємні геометричні форми, площини; вміння узагальнювати способи конструювання (створення цілого з деталей, комбінування, надбудовування і прибудовування, заміна одних деталей іншими); створювати різні конструкції одного й того ж об'єкта з урахуванням певних умов; уявляти схему майбутньої конструкції; споруджувати колективні будівлі, працювати разом, поєднувати свої будови згідно з єдиним задумом і використовувати під час гри; виготовляти з деталей будівельного конструктора макети технічних об'єктів; орієнтуватися у формах пластин (довгі та короткі, товсті та тонкі, плоскі, прямокутні, овальні, круглі, трикутні; бруски, циліндри); у розмірах деталей (високі, низькі, довгі і т.д.); конструювати за зразком із даних деталей, за зразком із самостійно вибраних деталей, за малюнком, фотографією, за власним задумом; об'єднувати споруди одним задумом, створювати колективні будівлі або моделі за опорними схемами; вміло використовувати будівельний матеріал для оформлення будов згідно з власними задумами; оперувати просторовими поняттями "вверх", "вниз", "збоку", "довгий", "широкий"; працювати разом.
До пізнавальних належать такі вміння та навички: самостійно аналізувати зразки будівель, виділяти частини, встановлювати їх призначення та просторове розміщення; на основі аналізу знаходити окремі конструктивні рішення і планувати етапи створення споруд; умітипомічати обриси майбутньої будови; вміти знаходити залежність конструктивних властивостей деталей від їх форм; оцінювати надійність, міцність, зовнішню привабливість, оригінальність конструкцій; досліджувати способи поєднання окремих частин для пристосовування їх для потреб гри; порівнювати споруди, розмірковувати, спільно шукати найкращі варіанти будівель; вміти обмінюватись та обговорювати ігрові задуми та визначати послідовність будівництва; самостійно аналізувати задані умови і відповідно до них створювати власні конструкції.
Для стимулювання творчості необхідно вчити дітей: самостійно вирішувати конструктивні завдання, заміняти одні деталі іншими; застосовувати елементи гри у процесі конструювання; користуватися кубиками, цеглинками для втілення власних ігрових задумів; спільно знаходити найкраще рішення створення будови, погоджувати свої дії у процесі будівництва та завершення його; шукати способи та на цій основі творчо змінювати будови; підкреслювати формою, деталями, оформленням характерні ознаки певної конструкції; будувати споруди й конструкції для потреб власної гри; мати узагальнені уявлення про об'єкти, що конструюються; об'єднувати будови до єдиного задуму і використовувати під час ігор.
Робота з папером передбачає формування таких конструктивних умінь: складати прямокутний аркуш паперу вдвоє, складати аркуш

 
 

Цікаве

Загрузка...