WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Естетичне виховання в контексті професійної підготовки кадрів для дошкільних навчальних закладів - Реферат

Естетичне виховання в контексті професійної підготовки кадрів для дошкільних навчальних закладів - Реферат

сформувалася на початку 70-х років і знайшла своє відображення в "Програмі виховання в дитячому садку", підготовленій колективом науковців під керівництвом Н.Вєтлугіної.
Визнаним науковим центром дослідження проблем дошкільного виховання став Науково-дослідний інститут АПН СРСР, де розроблялися, зокрема, питання художнього виховання дошкільників в образотворчій, музичній діяльності, самостійній художній діяльності; вивчалися й обґрунтовувалися зв'язки між художнім та естетичним вихованням.
Тематика наукових досліджень упродовж 60-70-х років минулого століття зосереджувалася переважно на таких актуальних для того часу проблемах, як художнє навчання та його виховне й розвивальне значення; взаємозв'язок естетичного виховання з іншими сторонами виховання; розвиток спеціально-художніх і творчих здібностей дітей (Т.Комарова. Р.Казакова, Н.Халєзова, Т.Дронова та інші). У практиці дошкільного виховання рубежу 1970-80-х років виникла необхідність розширити межі художнього виховання, наблизити його до життя. Усе частіше ставилися питання: Що таке естетичне виховання? У чому його сутність? У яких формах і за допомогою яких методів його необхідно здійснювати? У цей час науковцями встановлюються зв'язки між естетичним, розумовим, фізичним та моральним вихованням дітей дошкільного віку.
Теоретичні положення, сформульовані в низці наукових досліджень, використовуються при вивченні студентами дошкільної педагогіки, основ образотворчого мистецтва з методикою, теорії та методики музичного виховання дошкільників, інших дисциплін фахової підготовки. Водночас практична робота вихователів з організації естетичного виховання характеризувалася певною обмеженістю. До практичного впровадження в роботі з дітьми рекомендувалася одна - усталена методика, зорієнтована на формування у вихованців практичних умінь, навичок, певного обсягу знань, а не на розвиток їхньої культури, творчих здібностей. У роботі дитячих садків спостерігалася чітка методична регламентація з питань організації естетичного виховання. Не знаходило належного місця в естетичному виховання дітей і українське мистецтво.
На початку 90-х років теорія естетичного виховання дошкільників збагачується результатами наукових досліджень, здійснених В.Котляром, В.Ждан, Н.Кириченко, Г.Підкурганною, С.Науменко, Л.Шульгою, В.Захаровою, Л.Макаренко, О.Трусовою, О.Дроновою, В.Пабат та іншими. Помітною в цей час стає тенденція до оновлення змісту естетичного виховання в дитячому садку. Поступово усувалися заборони на власну позицію, погляди та підходи. В організації художньо-творчої діяльності заявили про себе вітчизняні авторські школи (В.Котляр, Л.Шульга), запроваджувалися й різноманітні технології. Проблема активізації дитячої творчості, розвитку природних обдарувань і творчих здібностей дошкільників стала предметом дискусії науковців. Йдеться про два напрямки естетичного розвитку дошкільників засобами художньо-практичної діяльності: до творчості через навчання (В.Котляр, В.Ждан, Н.Кириченко, В.Захарова, Г.Підкурганна тощо) й до творчості - через емоції, почуття, через формування в дитини естетичного ставлення до довкілля (Л.Шульга, С.Науменко, О.Трусова, О.Дронова та інші). Ця ситуація в теорії естетичного виховання дошкільників певною мірою позначалася на фаховій підготовці майбутніх вихователів. У різних вищих навчальних закладах студентам пропонувався до використання в подальшій практичній діяльності, як правило, один із зазначених підходів. Ситуація змінювалася кардинально, коли випускник приходив на роботу в дитячий садок, де був запроваджений інший підхід.
Початок третього тисячоліття прикметний науковою увагою до педагогічних технологій естетичного виховання дошкільників засобами музичного мистецтва (Н.Фоломєєва, А.Шевчук). Сучасна вітчизняна система естетичного виховання дошкільників відображена в "Концепції дошкільного виховання в Україні", у Законі України "Про дошкільну освіту", в "Базовому компоненті дошкільної освіти", у програмах виховання дітей дошкільного віку "Малятко", "Дитина", "Дитина в дошкільні роки", "Українське дошкілля", в програмах "Створення умов природного розвитку дітей у системі дошкільного виховання", "Ладки" тощо.
Розглянемо категорію естетичного виховання в аспекті сутності взаємозв'язку професійної підготовки студентів та сформованості їх естетичної культури. Однією з умов ефективності естетичного виховання дошкільників є естетика педагогічної діяльності, кредо якої - працювати за законами Краси й Благородства. Культурний і духовний розвиток дитини дошкільного віку обумовлений, певною мірою, обдарованістю особистості вихователя, його здатністю сповідувати ідеали Істини, Добра й Краси. Лише творчо обдарований вихователь спроможний забезпечувати гармонійний розвиток дитини.
Вивчення змісту фахової підготовки бакалаврів педагогічної освіти показало, що вона, як правило, зводиться до методичної підготовки майбутніх вихователів із питань естетичного виховання дошкільників. Саме з огляду на це потребує наукового дослідження проблема культурно-естетичного розвитку студентів у єдності з формуванням їх готовності до здійснення естетичного виховання дітей дошкільного віку. Цю проблему ми розглядаємо як одну з актуальних у теорії дошкільної педагогіки. Перспективи її розв'язання вбачаємо в таких моментах: 1) здійснення історичного екскурсу проблеми становлення теорії та практики естетичного виховання дітей дошкільного віку (з другої половини ХХ ст. дотепер); 2) розробка концептуальної моделі естетичної культури майбутнього вихователя дітей дошкільного віку, обґрунтування його особистісних естетичних характеристик; 3) визначення сутності феномена готовності до організації естетичного виховання дітей; 4) окреслення домінантних тенденцій у процесі формуванняестетичної культури майбутніх вихователів та їх професійної підготовки до організації естетичного виховання дітей дошкільного віку; 5) розкриття варіативних шляхів, форм і методів формування естетичної культури фахівця та його готовності до практичної діяльності в дитячому садку; 6) проектування естетичного розвитку студента під час навчання у вищому навчальному закладі, що включає емоційно-чуттєве виховання суб'єкта, вплив середовища, самоосвіту й самовиховання.
На нашу думку, при з'ясуванні окресленої наукової проблеми доцільно дотримуватися таких основних методологічних принципів: естетичної цілісності освітнього простору, що передбачає визначення сутності категорій "естетичне", "прекрасне", "художнє" та їх місця в системі формування культури педагога; референтації освітнього простору образами діячів науки, культури та мистецтва, який вказує на необхідність трансформації культурно-естетичних цінностей у життя вищого навчального закладу, на зв'язок вищого навчального закладу й закладів культури та мистецтва; естетичного діалогу, своєрідного перегуку культур різних поколінь у збереженні й примноженні естетичних традицій; особистої естетичної значущості й активності. Крім зазначених принципів необхідним є врахування гуманістичного, акмеологічного, культурологічного, особистісно-діяльнісного та системно-цілісного підходів до розв'язання проблеми формування естетичної культури вихователів дошкільних закладів.
Насамкінець зазначимо, що сучасний стан розвитку системи дошкільної освіти в Україні, завдання, які стоять перед цією галуззю, визначають високі вимоги до професійної підготовки педагогічних кадрів. Вихователь ХХІ століття має бути цілісною особистістю, володіти оптимально-значущими, професійними та особистісними якостями, перебувати в гармонії з духовною культурою. Це мусить бути гуманна й висококультурна людина, яка сповідує Красу й творить Добро.
ЛІТЕРАТУРА
1. Долина О. Завдання естетичного виховання // Дошкільне виховання. - 2000. - №7. - С. 36.
2. Котляр В.П. Основи образотворчого мистецтва та методика керівництва образотворчою діяльністю дітей. - Запоріжжя, 2001.
3. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998.
4. Система эстетического воспитания в детском саду. - М., 1962.
5. Суходольская-Кулешова Л.В. Формирование эстетической культуры будущего учителя // Педагогика. - 2003. - № 7.- С. 83-86.
6. Художественное творчество и ребенок / Под ред. Н.А.Ветлугиной. - М., 1972.

 
 

Цікаве

Загрузка...