WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Естетичне виховання в контексті професійної підготовки кадрів для дошкільних навчальних закладів - Реферат

Естетичне виховання в контексті професійної підготовки кадрів для дошкільних навчальних закладів - Реферат


Реферат на тему:
Естетичне виховання в контексті професійної підготовки кадрів для дошкільних навчальних закладів
Підготовка кадрів із дошкільного виховання у вищих навчальних закладах має свою специфіку. Вона зумовлена насамперед своєрідністю діяльності вихователя - професійною багатогранністю, широким спектром виробничих функцій і типових задач, до виконання яких готується майбутній фахівець, навчаючись за програмою відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.
На вихователя покладена відповідальна місія - увести дітей у світ людської культури, створити необхідні умови для всебічного гармонійного розвитку дошкільників, забезпечити успішність складного процесу формування особистості в дошкільному віці, сприяти розкриттю творчих нахилів і здібностей наймолодших громадян. Вихователь - людина-художник у світі освіти. Майбутній педагог має збагачуватися власним культурно-естетичним досвідом, виявляти активність, прагнути до творчого самовираження. Отже, фахова підготовка мусить сприяти творенню студентом самого себе.
Зробимо акцент на проблемі естетичного виховання дошкільників і майбутніх вихователів у контексті професійної підготовки останніх. Слід зазначити, що ефективність організації естетичного виховання дітей дошкільного віку залежить не лише від професійних знань і вмінь педагога, а й від його естетичної вихованості. Науковий інтерес до проблеми естетичного виховання в професійній підготовці майбутніх вихователів викликаний прагненням відстежити невикористані педагогічні резерви щодо формування естетичної культури студентів та їх готовності до забезпечення естетичного виховання дошкільників.
Мета розвідки - визначити сутність категорії естетичного виховання у її зв'язках із професійною підготовкою кадрів із дошкільного виховання. Завдання: розкрити зміст естетичного виховання в контексті естетичної культури майбутнього вихователя та його готовності до практичного здійснення естетичного виховання дошкільників; окреслити перспективу подальшого дослідження заявленої проблеми.
Як свідчать спостереження, інноваційний педагогічний досвід завжди виникав рівнобіжно з розв'язанням проблем формування естетичної культури (К.Ушинський, А.Макаренко, В.Сухомлинський, Ш.Амонашвілі та інші). Аналіз наукових праць із проблем естетичного виховання переконує в тому, що питання сутності естетичної культури молоді, її ролі в житті суспільства привертають пильну увагу представників різних галузей знань. Так, філософсько-естетичні аспекти розглядаються в наукових працях Ю.Афанасьєва, М.Кагана, М.Киященка. Психологічні основи естетичного виховання висвітлюються у дослідженнях Л.Божович, Л.Виготського, І.Кона, Б.Теплова. Питанням формування естетичної культури молоді присвячені роботи Д.Остапенко, О.Миронюк, О.Бездверної-Хомерікі, З.Гіптерс, І.Зязюна. Теорія естетичного виховання дошкільників сформована на основі наукових висновків Є.Фльоріної, Н.Сакуліної, Н.Вєтлугіної, Т.Комарової, В.Котляра, В.Ждан, Г.Підкурганної. Проблема естетичного виховання майбутніх педагогів у наукових студіях обговорюється в контексті професійної підготовки вчителя (В.Абрамян, В.Гриньова, С.Мельничук, Л.Суходольська-Кулєшова, І.Зязюн тощо). Водночас є підстави констатувати потребу в спеціальних дослідженнях, де було б науково обґрунтовано систему естетичного виховання студентів спеціальності "Дошкільне виховання" та формування їх готовності до здійснення естетичного виховання дітей дошкільного віку. На сьогодні найбільш значущим у цій предметній царині є дослідження доктора педагогічних наук Т.Танько "Теорія та практика музично-педагогічної підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів у педагогічних університетах" (2004).
У педагогічній науці категорія естетичного виховання дошкільників визначається як розвиток здібностей сприймати, відчувати, розуміти прекрасне в житті та мистецтві; виховання прагнення самому брати участь у перетворенні оточуючого світу за законами краси; залучення дітей до художньої діяльності; розвиток творчих здібностей [6, с. 38].
Естетичне виховання дошкільників спрямоване на розвиток природних нахилів дітей, їх художньо-творчих здібностей, на формування творчої активності. Його організація в дитячому садку має на меті забезпечення систематичного розвитку в дітей сприйняття прекрасного, естетичних почуттів та уявлень, формування основ естетичного смаку. Цьому сприяють усі види мистецтва, природа й побут, що викликають безпосередній емоційний відгук, радість, хвилювання чи захоплення.
Виховання дошкільників засобами мистецтва в педагогічній науці називають "художнім вихованням". Важливим є завдання навчити дітей основ художніх знань, практичних умінь, виховати потреби та звички в міру своїх сил вносити елементи прекрасного в навколишнє середовище, у відношення з оточуючим світом.
Для виконання цих завдань майбутній вихователь повинен не лише вміти організовувати художньо-практичну діяльність (театралізовану, художньо-мовну, музично-імпровізаційну тощо), володіти інноваційними технологіями, що розвивають творчі нахили та здібності дітей, формують їх творчу індивідуальність, а й сам бути зразком естетичної вихованості, показником чого є естетична культура.
Естетична культура - це результат активного творчого засвоєння особистістю культурного спадку суспільства; своєрідний сплав особистісних якостей, що утворюють складну динамічну структуру, яка постійно змінюється в результаті взаємодії особистості з прекрасним, а також взаємовпливу особистостей [3, с. 7]. Це дуже тонкий, невимушений засіб формування справжньої людяності в людині. Основними компонентами естетичної культури є естетична свідомість (сприймання, знання, судження, оцінка, ідеал); естетичні потреби й відношення (мотиви, інтереси, смаки, почуття); естетичні навички, уміння, творчі здібності особистості.
Формуванню у студентів професійної обізнаності з питань естетичного виховання дітей дошкільного віку сприяє вивчення у вищому навчальному закладі філософії та естетики, дошкільної педагогіки, основ образотворчого мистецтва з методикою, теорії та методики музичного виховання дошкільників, а також низки спецкурсів. Особливе значення має розуміння та засвоєння основних положень теорії естетичного виховання дошкільників, які формувалися впродовж кількох десятиліть. Як свідчить аналіз наукових досліджень, у різні періоди розвитку суспільного дошкільного виховання проблема естетичного виховання дітей
3-7 років була актуальною, адже дошкільний вік дуже сприятливий для цього [3, с. 6]. За радянської доби й за часів незалежності України науковці, педагоги-практики завжди прагнули до її розв'язання. Тож маємо підстави говорити як про певні здобутки, так і про невирішені питання щодо покращення естетичного виховання дітей дошкільного віку в умовах сьогодення й підготовки до цієї роботи майбутніх вихователів.
Осмислюючи стан проблеми естетичного виховання в дошкільній педагогіці та трансформації результатів наукових досліджень у зміст фахової підготовкистудентів відповідної спеціальності з повоєнних часів дотепер, зазначимо, що до 50-х років ХХ ст. розробка питань естетичного виховання дітей дошкільного віку здійснювалася в річищі проблеми художнього виховання й була пов'язана з іменами Є.Фльоріної, Н.Сакуліної, О.Усової. У низці теоретичних та експериментальних робіт вони обґрунтували значення художнього виховання дітей на матеріалі мистецьких засобів, показали своєрідність естетичного розвитку, визначили місце різних засобів естетичного виховання та їх взаємозв'язок. Наукові праці з проблем дитячого естетичного сприймання, образотворчої діяльності, використання іграшки, художнього слова у вихованні суттєво впливали на зміст теоретичної та практичної підготовки педагогічних кадрів для дитячих садків.
Теорія естетичного виховання дошкільників формувалася також під упливом наукових спостережень психологів (Л.Виготський, Б.Теплов, О.Запорожець), у працях яких обґрунтовано психологічні основи естетичного розвитку дитини.
Особливостям сприймання дітьми дошкільного віку художньої літератури та розробці методів використання літературних творів у роботі з дошкільниками були присвячені наукові праці Н.Карпінської. Загалом система естетичного виховання в дитячому садку

 
 

Цікаве

Загрузка...