WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Виховання риторичної культури особистості в умовах вищої освіти - Реферат

Виховання риторичної культури особистості в умовах вищої освіти - Реферат

оцінки, самооцінки на інтуїтивному рівні дає значні результати, виходячи з таких основних показників: культура мислення (логічна культура); культура мовлення (лінгвістична культура), техніка мовлення; культура спілкування з аудиторією (психолого-педагогічна культура). Як показало дослідження, студенти потребують серйозної ораторської підготовки, оскільки не завжди володіють умінням вести демократичну дискусію, полеміку; у спілкуванні часто інтровертні, некомфортно почуваються тоді, коли треба аргументовано відстояти свою думку, особливо у нестандартних ситуаціях, уникають публічних виступів, не завжди вірять у свої ораторські потенції, мають недостатню ораторську практику, над ними часто тяжіють стереотипи "папірцевих" ораторів, слабко розвинені навички та уміння спонтанного імпровізаційного публічного монологічного мовлення.
До педагогічних умов формування ораторської особистості майбутнього вчителя, крім системного методу у розв'язанні педагогічних завдань, міжпредметних зв'язків із викладачами курсів історії педагогіки, педагогіки, психології, педагогічної майстерності, методики викладання фахових дисциплін, художнього читання, виразного читання, стилістики та культури мовлення, виконавської діяльності тощо, відносимо і перелік та обсяг годин навчальних курсів, необхідних для навчання студентів мистецтву живого слова. На базі експертного опитування спеціалістів ВНЗ засобами математичної логіки визначається структура навчальних курсів та спецкурсів, їхній логічний взаємозв'язок.
Так, у педагогічному університеті ім.М.Драгоманова діє така система навчальних курсів: "Техніка мовлення і читання партитури тексту", "Виконавський аналіз з методикою роботи", "Основи драматургії і сценарної роботи у виховному процесі", "Основи сценічної грамоти з методикою роботи", "Основи режисури у виховному процесі", "Основи теорії та методики красномовства".
Слід відзначити висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедр теорії та методики виховної роботи (проф. А.Й.Капська), педагогіки, стилістики мови (проф. Л.І.Мацько, проф. М.М.Пилинський) та якісне проведення педагогічної практики із включенням студентів до активного виконавсько-мовленнєвого режиму педагогічної творчості тощо.
Високу ефективність у підготовці кваліфікованими педагогічними кадрами, риторичної особистості вчителя мають курси психолого-педагогічного спрямування, які читаються на кафедрі педагогічної майстерності у Полтавському педагогічному інституті ім.А.С.Макаренка (проф. Н.М.Тарасевич, доц. Л.В.Крамущенко). В цілому можна говорити про цілком сформовану школу педагогічної майстерності на базі цього педагогічного ВНЗ, який координує творчі сили педагогів України у формуванні вчителя-професіонала нового типу, котрий володіє живим ораторським словом переконуючої комунікації.
За допомогою методу послідовного конструювання визначається оптимальний зміст курсів, обсяг часу вивчення, розподіл часу й змісту по роках, семестрах, навчальних тижнях.
Так, у Київському університеті імені Тараса Шевченка на юридичному, філософському, журналістики, філологічному, соціологгічному, психологічному факультетах, читаються курси та спецкурси, спрямовані на формування креативної особистості майбутнього спеціаліста: логіка, еристика, професійна етика та риторика (на юридичному), риторика, педагогіка, психологія, етика та естетика та інші. Курс риторики в університеті читається у 1 - 2 семестрах (об'єм від 18 до 36 год. на навчальний період), проходить апробацію його розподіл годин та програма. Програмний матеріал з риторики базується на ідеях цілісності й концентричності, що передбачає нарощування, поглиблення, розширення знань і умінь у загальній системі розвиваючої освіти гуманітарного спрямування.
Логічна структура курсу риторики у Київському університеті ім.Т.Г.Шевченка дозволила впорядкувати елементи теоретичного, історичного та практичного аспектів викладання риторики на гуманітарних факультетах у межах відведених годин за такою орієнтованою схемою:
1. Історія риторики, куди включено такі блоки: місце риторики серед інших наук, риторика і ораторське мистецтво, модель ораторської діяльності Арістотеля, основні види і жанри ораторського мистецтва, основні етапи зародження і розвитку риторики й ораторського мистецтва в історії людства (Давня Греція, Давній Рим), народний золотослів (етичні джерела українського красномовства), становлення слов'янського ораторського мистецтва (з періодизацією: епоха Київської Русі, риторичний ренесанс України XVII-XVIII ст., риторична криза середини ХІХ-ХХ ст., відродження риторичної спадщини в кінці ХХ ст.); сучасні риторичні школи, розвиток риторики за межами України.
2. Теоретична риторика включає в себе аналіз і вивчення таких основних питань: закони риторики - організація та управління мисленнєво-мовленнєвою діяльністю: концептуальний закони моделювання аудиторії, стратегічний, тактичний, мовленнєвий, безпосереднього спілкування, системно-аналітичний.
3. Практична риторика включає такі основні питання: предмет, зміст усного публічного виступу. Текст виступу та його параметри. Образ оратора. Професіограма оратора. Логічна культура оратора. Мовленнєва культура оратора. Композиція і стиль виступу оратора. Аудиторія. Психологія аудиторії. Взаємодія оратора з аудиторією. Спілкування оратора з аудиторією як творчий процес. Полемічне мистецтво оратора тощо.
Практична риторика базується на чергуванні семінарсько-практичних занять у активній формі: рольові та ділові ігри, тестування, відеопрактикуми, відеотренінги, "круглі столи", диспути, дискусії, конкурси тощо. Курс риторики читається з урахуванням фахових інтересів студентів, з гнучкою перебудовою та переструктуруванням матеріалу відповідно до потреб аудиторії. Зокрема, студентам юридичного факультету розширено читається блок судового красномовства, студентам філологічного, журналістики, філософського факультетів - академічне красномовство; студентам факультету психології та соціології - лінгвістична культура як аспект комунікативної майстерності психолога, соціолога тощо.
У позанавчальний час у педагогічнихуніверситетах формування риторичної особистості здійснюється через художньо-творчі об'єднання, школи молодого лектора тощо.
У цілому можна зробити висновок про те, що розвиток суспільства, яке ставить на чільне місце формування культури риторичної особистості вчителя, має значний духовно-інтелектуальний потенціал, бо класична риторика філософсько-дидактичного спрямування є активним фактором організації стабілізуючого культуро-творчого фактору демократичної держави. У широкому розумінні риторика переймається проблемами впливу мислення на свідомість, буття, екзистенційну дійсність.
Мета сучасної інтелігентної людини - осмислити багатющу риторичну спадщину цивілізованого людства й свого народу на новому етапі розвитку суспільства, а також стосовно власних можливостей, конкретної ситуації спілкування; виробити оригінальний ораторський стиль, розширити духовно-інтелектуальні обрії у широкому контексті світової культури.
ЛІТЕРАТУРА
1. Абрамович С. Риторика та гомілетіка. - Чернівці, 1995 - 327 с.
2. Гурвич С.С., Погорелко В.Ф., Герман М.А. Основы риторики. - К., 1978 - 315 с.
3. Ерик Берн. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры.- М.,1992.
4. Капская А.И. Основные тенденции развития мастерства слова педагога. - К., 1988. - 287 с.
5. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. - К.: Шкільний світ, 2001. - 23 с.
6. Рождественский Ю.В. Теория риторики. - М., 1997 - 453 с.
7. Сагач Г.М. Живе слово лектора. - К., 1991 - 317 с.
8. Сагач Г.М. Золотослів. - К., 1993 - 357 с.
Сагач Г.М., Юнина Е.А. Риторика в интеллектуальных играх. - К., 1990 - 293 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...