WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Самостійна робота як складова системи навчання студентів іноземної мови - Реферат

Самостійна робота як складова системи навчання студентів іноземної мови - Реферат

l'?quipe "P?gase". Andr? Garridade l'a appel?.
- Oh?, C?sar! Tu me photographies?
C?sar a souri.
Et Marie-Lise a pris, elle aussi, la photo.
Dans chaque ?quipe les directeurs sportifs emportaient les v?tements de leurs champions.
- Vous devez encore faire des photos sensationnelles! a dit le directeur de l'?quipe "P?gase" aux enfants. Mais vous pourrez prendre les photos aussi dans la montagne.
Студентам І-го курсу факультету підготовки вчителів початкових класів (спеціальність: фізичне виховання) було запропоновано вибрати правильні відповіді на запитання:
1. Quel prix gagnera le vainqueur?
a) ira au stade;
b) ira aux Jeaux Olympiques;
c) au bord de la mer.
2. Est-ce que Garridade est un tr?s bon coureur?
a) un tres bon coureur;
b) un mauvais coureur;
c) un fort coureur.
3. C?sar, qui est-ce qu'il photographie?
a) Marie-Lise;
b) Andr? Garridade;
c) les sportifs.
4. Les directeurs sportifs de chaque ?quipe emportaient?
a) la chaussure;
b) les v?tements;
c) les livres et les cahiers.
5. Que dit le directerur de l'quipe "P?gase" aux enfants.
a) vous devez manger devant le d?part;
b) vous devez encore faire des photos sensationnelles dans la montagne;
c) vous devez prendre les sacs de provision.
Самостійне позааудиторне читання передбачає розширення мовної практики студентів, отже, допомагає досягненню практичної мети навчання іноземної мови.. Тексти для позааудиторного читання мають бути фабульними та відповідати знайомій тематиці і мовному матеріалу, опрацьованому в аудиторії. Не менш важливо дотримуватись норм щодо обсягу самостійного читання. Так, на І етапі це 1-2 сторінки на тиждень; на ІІ етапі 2-3 сторінки; на ІІІ етапі - не менше 4-5 сторінок на тиждень. Студенти регулярно отримують завдання для самостійного читання у зазначеному обсязі. Контроль проводиться під час аудиторних занять (10-15 хв.) та під час консультацій викладача. Найбільш ефективними формами перевірки самостійного читання студентів є складання ними короткого повідомлення на базі прочитаного, вибірковий переклад, анотація, реферат, обговорення прочитаного іноземною мовою та ін.
Згідно з чинною програмою студент має навчитися брати участь у мовленнєвому спілкуванні, під час якого використовується засвоєний ним лексико-граматичний матеріал. Так, від нього вимагається вміти відповісти на запитання з вивченої тематики, проводити бесіду репліками: викладач - студент; студент - студент тощо.
Під час позааудиторних занять ми забезпечуємо студентові активну участь у мовленнєвій взаємодії в межах заданої ситуації Він має виявити такий рівень сформованості вмінь і навичок, при якому він здатний без попередньої підготовки в природному темпі мобілізувати засвоєні іншомовні засоби з метою здійснення реальної комунікації. Оволодіваючи обома формами усного мовлення (діалогічною та монологічною), студенти тренуються у побудові зв'язних висловлювань обсягом не менше 20 фраз.
Переклад розглядається як важливий засіб опанування мовним матеріалом і як особливий необхідний сучасній людині вид мовленнєвої діяльності. Під час позааудиторних занять його використовують в усній та письмовій формі, як з рідної мови на іноземну, так і з іноземної на рідну в межах засвоєного в усному мовленні матеріалу. Тексти художньої, суспільно-політичної та науково-популярної літератури студенти перекладають, користуючись при цьому словниками. Водночас у них виробляються вміння здійснювати усні переклади прочитаного без словника.
Переклад у письмовій та усній формі використовується як допоміжний засіб навчання та контролю, а також як один із можливих способів отримання інформації іноземною мовою.
На позааудиторних заняттях додатково вивчається граматичний матеріал, який потребує багато часу для його пояснення або поодиноке явище, яке не підлягає узагальненню. Напр. особливі випадки утворення множини іменників, ступені порівняння прикметників (воп) та займенників (віеп) та перевіряється рівень сформованості граматичних навичок за допомогою перекладу з рідної мови на іноземну та навпаки, та вміння розпізнавати і відрізняти граматичні явища, які вживаються у письмовій мові.
Основна задача граматики - навчити студентів використовувати її практично в комунікативних цілях, а це значить - оволодіти засобами змінювання форми слів та слова в реченні.
Під час аудиторних занять практикується виконання письмових вправ, в яких студенти повинні вживати вивчені форми під час цих занять, а під час позааудиторних занять практикується виконання письмових вправ, в яких студенти повинні вживати граматичні форми, вивчені під час аудиторних занять та самостійно вдома.
Під час індивідуальних консультацій студенти виконують письмові вправи з пройденого матеріалу та отримують допомогу з боку викладача з незрозумілого граматичного матеріалу.
Досвід переконує в тому, що самостійна робота студентів під час аудиторних занять, їхня активність, застосування ефективних методів і прийомів викладання іноземної мови запобігають перевантаженню домашніми завданнями, роблять оптимальними їх обсяг і характер.
Самостійна робота може бути правильно організована лише за умови, якщо вона дійсно є органічною частиною системи навчання студентів у вищій школі. Аналіз численних вправ, які виконуються ними під час аудиторної роботи, а також спостереження за пізнавальною діяльністю студентів переконали нас у тому, що є реальна можливість винести за рамки навчального часу частину програмового матеріалу з іноземної мови, самостійне опрацювання якого сприятиме активізації мовленнєвої практики майбутніх педагогів, закріпленню їх знань про літературні норми виучуваної мови і вмінь оформлювати власні думки за законами цієї мови.
Органічне поєднання аудиторного заняття з домашньою самостійною роботою забезпечить формування комунікативної компетентності студентів і сприятиме розвитку їх пізнавальної та соціальної активності.
Описана організація самостійної роботи студентів у курсі іноземної мови у вищій школі далеко не вичерпує всіх її можливостей. Кожний викладач постійно шукає нових шляхів подальшого її вдосконалення, зокрема розробляє методичне забезпечення організації групової роботи, індивідуального та диференційованого підходу, роботи з лінгвістично обдарованими студентами.
ЛІТЕРАТУРА
1. Алексюк А.Н., Аюрзанайн А.А., Пидкасистый П.И., Козаков В.А. Организация работыстудентов в условиях интенсификации обучения. - К.: ИСДО, 1993, С. 6-7.
2. Граф В., Ильясов В., Ляудис В. Основы организациии учебной деятельности и самостоятельной работы студентов: Учеб.-метод. пособие. - М., 1981. - 80 с.
3. Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов: Учеб. пособие. - К., 1988. - 280 с.
4. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. - М.: Наука, 1984. - 444 с.
5. Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении. - М., 1980, с. 8-9.
6. Розенбаум Е.М. Самостоятельная работа студентов первого курса по французскому языку. Метод. пособие. - Запорожье: ЗГПИ, 1964. - 32 с.
7. Тисячнюк І.П. Передумови організації самостійної роботи над іншомовним текстом у 6-7 класах середньої школи. Науково-методичний збірник "Методика викладання іноземних мов". Вип. 20. - Київ: Освіта, 1992.
Трубачова С. Роль методів самостійного набуття знань в організації пізнавальної діяльності учнів. Рідна школа. № 1, 2001. - с. 39.

 
 

Цікаве

Загрузка...