WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Самостійна робота як складова системи навчання студентів іноземної мови - Реферат

Самостійна робота як складова системи навчання студентів іноземної мови - Реферат


Реферат на тему:
Самостійна робота як складова системи навчання студентів іноземної мови
У сучасній психолого-педагогічній літературі існують різні підходи до визначення поняття "самостійна робота студентів". О.М.Алексюк, А.А.Аюрзанайн, П.І.Підкасистий, В.А.Козаков визначають самостійну роботу як "будь-яку організовану викладачем активну діяльність студентів, спрямовану на виконання дидактичної мети в спеціально відведений для цього час" [1, 6-7].
Досліджуючи функції самостійної роботи, П.І. Підкасистий дійшов висновку, що вона виступає "в ролі специфічного педагогічного засобу організації і керування самостійною діяльністю студента в навчальному процесі" [5, 8-9]. С.Трубачова вважає, що "процес самостійного пізнання є результатом мислительної діяльності, його можна розглядати як активну цілеспрямовану діяльність, у ході якої здійснюється переробка вже відомої і тільки що сприйнятої інформації" [8, 39]. Є.М.Розенбаум велику увагу приділяє роботі в парах під час самостійного опрацювання навчального матеріалу, яка наближає умови виконання вправ до природних умов бесіди, що має велике психологічне значення для тих, хто навчається [6, 32].
Розширення політичних, культурних та економічних зв'язків між країнами, можливість здійснення безпосередніх контактів з носіями іноземної мови розвиває у студентів інтерес до краєзнавчого матеріалу, сприяє засвоєнню ними лексики, необхідної для спілкування під час поїздок за кордон, і вдосконаленню мовленнєвих навичок та вмінь. Сьогодні надзвичайно важливо в майбутніх фахівців виробити потребу в самостійному опануванні іноземною мовою, навчити їх творчо застосовувати набуті знання у нових ситуаціях, користуватися довідковою літературою, робити вибірковий переклад, готувати доповіді, брати участь у конференціях, анотувати статті тощо. Як відомо, вивчення іноземної мови потребує значних зусиль з боку студентів, їх систематичної праці, сформованості таких якостей, як працьовитість, наполегливість, уважність, самостійність, допитливість.
Організацію самостійної роботи студентів у курсі іноземної мови не можна розглядати як ізольовану проблему. Загальновідомо, що вона є органічною частиною навчального процесу, передумовою успішної реалізації програмових вимог з цього предмета. Особливого значення при цьому все більше і більше набувають самостійні завдання, оскільки жоден курс навчання іноземної мови не дає студентам повного оволодіння мовою, а тільки допомагає їм здолати труднощі у процесі засвоєння знань та їх подальшого вдосконалення.
Мета самостійної роботи - активізувати пізнавальну діяльність студентів у навчальному процесі, розвинути їх мовленнєві навички та вміння, допомогти тим, які мають слабку підготовку з іноземної мови. Отже, більшість завдань для самостійного виконання добираються, аби посилити практичну спрямованість мовної освіти майбутніх педагогів.
Основні завдання - розширити мовну практику студентів, сприяти досягненню практичної мети навчання.
Поняття "самостійна робота" включає в себе не тільки виконання студентами домашніх завдань, а й різні види їх навчально-пізнавальної діяльності під час аудиторних занять. Отже, ми виділяємо дві основні форми самостійної роботи у вищій школі: під час аудиторних занять і поза аудиторією. Для студентів різних курсів викладачами розроблено програми самостійного оволодіння знаннями й уміннями з іноземної мови.
Так, першокурсникам індустріально-педагогічного факультету було запропоновано програму самостійної роботи з французької мови, яка включала розділи "Граматичний матеріал", "Розмовні теми", "Читання й переклад текстів з фаху та педагогіки". Подаємо зміст цих розділів.
І. Граматичний матеріал.
- невживання артикля;
- числівник; кількісні, порядкові числівники;
- прийменники ?, de...;
- порядок слів у французькому реченні.
ІІ. Розмовні теми:
-"Сапаdа";
-"Fetes franaises";
-"Corse";
-"Protection de l'environnement".
ІІІ. Тексти підручника (Л.А. Гончар, Т.Ю. Тетенькина. Французский язык. Пособие по развитию речи. Минск: Высшая школа 1988):
1. "Au sujet de la jeunesse" р. 134;
2. "Qui ?tes - vous les jeunes?" р. 135;
3. "Paris r?volutionnaire" р. 139;
4. "L'histoire de Paris" р. 92;
IV. Тексти з фаху (Л.М.Супрун "Книга для читання французькою мовою". Київ, Вища школа, 1993):
1."Telescopes" р. 64;
2. "Spectres optiques" р. 62;
3. "Energie nucl?aire" р. 55;
4. "Optique" р. 57;
5. "Isotopes radioactifs" р. 55;
6. "Soleil" р. 86.
V. Тексти з історії освіти та педагогіки. (Л.А. Гончар "Читаем и говорим о педагогике" Москва, Высшая школа.: 1983):
1. "Les ?coles, les coll?ges, les lyce?s", р. 34;
2. "La plus ancienne des sciences", р. 52;
3. "Mon fils est - il ?goiste?", р. 58-59;
4. "Les d?buts d'un professeur", р. 18.
Навчальний матеріал, передбачений для самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з програмовим матеріалом, який опрацьовувався на заняттях. Вся самостійна діяльність студентів проходить під наглядом та контролем викладача, бо саме йому належить провідна роль у навчальному процесі. Педагогічне керівництво самостійною роботою здійснюється у формі порад, консультацій, застосування різних методичних прийомів, контролю за ходом та якістю її виконання.
Викладач має спланувати, якого змісту і обсягу буде самостійна робота, дібрати завдання для студентів з поступовим зростанням рівня самостійності, проконсультувати щодо послідовності виконання, вимог до якості результатів самостійної роботи, максимально індивідуалізувати самостійну роботу. За таких умов вона стає основним засобом оволодіння навчальним матеріалом з іноземної мови у час, вільний від обов'язкових занять.
Результативність самостійної роботи студентів значною мірою залежить від того, як вона забезпечена навчально-методичними засобами (посібниками, конспектами лекцій викладача, комп'ютерними програмами, роздавальним матеріалом тощо). Студенту також рекомендується періодична та наукова література іноземною мовою.
Беручи до уваги необхідність посилення практичної спрямованості курсу іноземної мови, всю самостійну роботу студентів ми організовуємо з метою оволодіння ними основними видами мовленнєвої діяльності. Спинимося докладніше на формуванні в майбутніх педагогів умінь аудіювання, читання й перекладу текстів, усного і писемного висловлювання думок, граматичного конструювання тощо.
Під аудіюванням розуміють сприймання на слух аудитивного матеріалу та усвідомлення його змісту і функціонально-стилістичних особливостей. Під час аудіювання студент зможе перевірити свою готовність розуміти на слух іноземне мовлення. Під час аудиторних занять не завжди є час приділити увагу "слабким" студентам, і тому їм необхідно додатково попрацювати над аудитивним матеріалом з викладачем.
Студенти повинні розуміти на слух мовлення нормального темпу як з голосу педагога, так і зі звукозапису, побудованого назнайомому матеріалі. Перевірку розуміння змісту почутого здійснюємо за допомогою запитань, тестування, усного та письмового переказу тексту. Наприклад, після слухового сприймання тексту "Un homme tres sportif". Marie-Lise, C?sar et Roger accompagnent une grande comp?tition sportive en qualit? de journalistes. Le meilleur d'entre eux gagnera un prix - il ira aux Jeaux Olympiques. Les premiers coureurs arrivaient au parc. Les sportifs allaient vers les camions-ateliers de chaque ?quipe. C?sar s'est approch? de

 
 

Цікаве

Загрузка...