WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання методів педагогічного стимулювання на початковому етапі навчання іноземної мови у педагогічному ВНЗ - Реферат

Використання методів педагогічного стимулювання на початковому етапі навчання іноземної мови у педагогічному ВНЗ - Реферат

курсу викладач має не лише прищепити студенту навички правильної літературної вимови, але і стимулювати формування педагогічних умінь, необхідних майбутньому вчителю. Студент повинен вміти виділити звук із мовного потоку, продемонструвати ізольований звук, показати особливості їх взаємодії, розвивати інтонаційні моделі висловлювань, визначати їх комунікативне та емоційне навантаження.
У процесі роботи над вимовою студент здобуває навичок слухати і помічати помилки, вчиться пояснювати причину їх появи та виправляти. Через це важливо на кожному занятті долати пасивне ставлення студента до активної самостійної роботи на ньому, коли вся увага спрямована лише на те, щоб своєчасно включитися в говоріння, а не слухати зміст та форму мовлення одногрупника. Розвитку мовленнєвої рефлексії сприяє стимулювання студента такими ефективними прийомами навчання: пропозиція виправити мовлення товаришів, пояснити допущену нимипомилку тощо. Це розвиває не лише свідому основу автоматизації мовленнєвих дій, а й професійно значущі педагогічні уміння. Такий підхід дозволяє викладачеві звільнити час для індивідуальної роботи з окремим студентом і перевірки результатів взаємодії у парах, активізувати студентів на заняттях, а поєднання взаємоконтролю в парах і контролю з боку викладача дає змогу максимально враховувати індивідуальні можливості студента.
Вміння користуватися лексикою класного вжитку прищеплюється студентам-першокурсникам поступово. Їм доручається, наприклад, роль викладача на окремих етапах заняття: провести мовну зарядку, дати пояснення певних граматичного та фонетичного явищ, визначити завдання додому тощо. Надання студенту-першокурснику можливості відчути себе в ролі вчителя на 5-10 хвилин позитивно впливає на становлення його професійно-педагогічної спрямованості.
Подібне професійно спрямоване навчання іноземної мови все частіше зустрічається і в методиках зарубіжних авторів. Так, наприклад, Мері Дж. Шлепегрель у статті "Англійська для спеціальних цілей" [9] закликає викладачів пов'язувати навчання іноземної мови з майбутньою професією або діяльністю учнів. Такий підхід особливо важливий для немовних факультетів, де при вивченні іноземної мови наголос робиться не на граматичній чи фонетичній правильності висловлювань, а на вмінні студента спілкуватися у тій чи іншій сферах. Метою кожного заняття повина стати практика, в ході якої студенти мають можливість застосовувати знання, отримані на заняттях з іноземної мови, та з майбутньою спеціальністю. Такою практикою на першому курсі можуть бути рольові ігри, які завжди викликають зацікавленість та активність студентів.
Отже, даний вид роботи, поєднуючи в собі комунікативну і професійну спрямованість навчання іноземної мови, створює сприятливі умови для прискорення процесу дидактичної адаптації першокурсників.
В.І.Співак у своєму дисертаційному дослідженні [7] розробив систему алгоритмізованих тренувальних вправ, виконуючи які, студенти переходять від оволодіння монологічним мовленням до якісного оволодіння і діалогічним, що одночасно є і засобом професійного становлення в цілому. Саме виконання проблемних завдань у групах при здійсненні взaємоконтролю посилює мотивацію до навчальної діяльності, призводить до розвитку властивостей мислення і уваги.
Таким чином, ми можемо виділити наступні методичні підходи до організації навчання першокурсників іноземної мови:
- необхідно створити сприятливі у дидактичному відношенні умови для успішної адаптації першокурсників через призначення кафедрою іноземних мов для роботи на першому курсі найбільш кваліфікованих педагогів;
- забезпечити наступність у змісті, методах і організаційних формах між шкільною і вузівською системами навчання іноземної мови;
- організувати цілеспрямовану роботу спільно із шкільними вчителями з питань орієнтації школярів на професію вчителя;
- зміст навчання іноземної мови повинен бути особистісно-орієнтованим, задовольняти пізнавально-комунікативні інтереси студентів, відображати професійну сферу їх спілкування;
- має бути раціональне поєднання індивідуальної і групової роботи, аудиторної і позааудиторної, що створює оптимальні умови для станов-лення студентів як суб'єктів самостійної діяльності з іноземної мови;
- сприяти розвитку самостійності і формуванню умінь самостійно працювати над розв'язанням навчальних завдань;
- враховувати індивідуально-психологічні особливості студентів, їх адаптованість до умов навчання у ВНЗ;
- забезпечити можливості самостійного регулювання студентом темпів і обсягу матеріалу, що вивчається, залежно від його індивідуальних можливостей сприймання, пам'яті;
- створити сприятливу психологічну обстановку для діяльності першокурсника у ВНЗ, надати психологічну підтримку і допомогу у вирішенні і налагодженні умов навчання;
- під час проведення занять з іноземної мови робити настанову на актуалізацію минулого мовного досвіду першокурсників з іноземної мови, підвищення рівня їхньої мотивації через моделювання ситуації успіху, отримування оперативної інформації як про рівень знань, так і навчальні труднощі.
ЛІТЕРАТУРА
1. Алзашвили А.А. Психологические основы и общие закономерности обучения устной речи: Автореф. дис… д-ра психол. наук:19.00.07/ Тб. гос. ун-т - Тбилиси, 1967. - 35 с.
2. Биркин Т. Переработка информации человеком и построение обучающей программы // Кибернетика и проблемы обучения: Пер. с англ. - М., 1970. - С.103-121.
3. Дерябо С., Ясвин В. Гросмейстер общения: иллюстрированный самоучитель психологического мастерства. - М.: Смысл, 1996. - 192 с.
4. Лингарт И. Процесс и структура человеческого учения: Пер. с чеш. - М.,1970. - 202 с.
5. Лозанов Г.К. Суггестология. - София, 1971. -151 с.
6. Риверс В. Психолог и преподаватель иностранного языка // Методика преподавания иностранного языка за рубежом. - М., 1967. - С.215-220.
7. Співак В.1. Психологічні особливості самоконтролю студентів у процесі засвоєння іноземної мови ( на матеріалі англ. мови): Автореф. дис… канд. психол. наук:19.00.07/НПУ. -К., 1997. -16 с.
8. Тетиор С.Н. Об адаптации первокурсников к условиям обучения иностранному языку в высшей школе // Вопросы преемственности курсов иностранного языка средней й высшей школы. Вып.2. - Свердловск, 1976. - С.90-100.
9. Schleppegrell M. English for specific purposes: A Program Design Model// Teacher Development: Making the Right Moves. - Washington, D.C., 1994. - P.234-245.

 
 

Цікаве

Загрузка...