WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Самостійна робота студентів у курсі методики викладання української мови в початкових класах - Реферат

Самостійна робота студентів у курсі методики викладання української мови в початкових класах - Реферат

самостійної роботи учнів на уроках мови і читання. Наприклад, розробити різнорівневі завдання для учнів 4 класу з теми "Речення з однорідними членами"; розробити завдання для організації групової роботи на уроці з теми "Дієслова минулого часу" (3 клас); дібрати прийоми самоконтролю виконання учнями певної вправи за підручником.
12.Добір цікавих матеріалів до уроків рідної мови й читання. Йдеться про створення лінгвістичних казок, добір мовних та літературних ігор для молодших школярів, розробку студентами ребусів, кросвордів, анаграм тощо.
13.Добір наочних посібників, ТЗН для обладнання уроків мови й читання. Це передусім схематична наочність, необхідна для засвоєння молодшими школярами мовних понять, відомостей і правил, різноманітний роздавальний матеріал для учнів (картки із завданнями, перфокартки, сигнальні картки тощо).Зразки наочності студенти виготовляють власноруч.
14.Аналіз вправ, уміщених у підручниках рідної мови для початкових класів, і завдань до текстів у "Читанці". Виконуючи такі завдання, студенти вчаться оцінювати дидактичну, виховуючу і розвивальну значущість кожної вправи, поданої в чинних підручниках, розуміти, з якою метою вправа рекомендована саме для цього уроку, на якому етапі уроку (актуалізація, первинне закріплення, повторення тощо) її доцільно запропонувати учням. Наприклад: Оцінити можливості для виховання учнів на уроці рідної мови в 2 класі з теми "Іменник"; відшукати в підручнику для 3 класу вправи, які сприяють засвоєнню учнями синтаксичних понять; поміркувати над тим, як організувати роботу над вправою, щоб вона найбільше сприяла розвитку мислення й мовлення другокласників; спрогнозувати, як на уроці з теми "Вживання апострофа після префіксів, що кінчаються на при голосний",розвиватиметься орфографічна пильність (зіркість) учнів.
15.Підготовка студентами коротких повідомлень методичного характеру. Досвід показує, що студентам бракує вміння стисло, послідовно, логічно викладати власні думки. Саме з цієї причини вони стикаються із значними труднощами під час складання різних іспитів. Майбутнім учителям до кожної теми пропонуємо тематику коротких повідомлень. Так, до теми "Методика навчання молодших школярів орфографії" подається такий їх перелік:
а).Методика засвоєння учнями початкових класів фонетичних написань
б).Методика опрацювання правопису слів з орфограмами у корені.
в).Засвоєння правопису слів, які треба запам'ятати.
г).Облік і аналіз правописних помилок учнів початкових класів.
Від студентів вимагається підготувати теоретичну частину на основі аналізу використаних літературних джерел, фрагмент уроку або весь урок і практичний додаток (пам'ятка, матеріал для ігор, схема аналізу орфографічних помилок тощо).
16.Підготовка рефератів, доповідей. Надзвичайно важливо організувати їх обговорення в групі, виступити опонентами. Допомогти в цьому може така схема аналізу доповіді (реферата).
а).Як розкрито тему в її теоретичній і практичній частинах:
- чи виявив студент знання науково-методичної літератури з проблеми, чи зумів практично оцінити її;
- чи витримав систему викладу, логічний зв'язок між частинами доповіді?
б).Чи переконав доповідач у важливості розробки цієї теми для практики викладання рідної мови в школі?
в).Якою мірою в доповіді розкрито зміст програми і підручника з мови для початкових класів?
г).Як ви оцінюєте манеру викладу доповідача (культура мовлення, темп, зв'язок з аудиторією)?
д).Чи відповідають висновки тим завданням, які поставлені в доповіді?
17.Написання курсової роботи. Керуючи самостійною діяльністю студентів, важливо зорієнтувати їх в етапності виконання курсової роботи з методики навчання рідної мови в початкових класах. Так, підготовчий або теоретичний етап вимагає від студента вивчення психологічної, педагогічної, лінгвістичної та методичної літератури, її аналізу, визначення наукових засад розв'язання певної проблеми. Другий етап підготовки курсової роботи пов'язаний із спостереженнями студента за практикою викладання, за реалізацією теоретичних положень у процесі мовної освіти молодших школярів. Саме тому цей етап названо теоретико-практичним. І найскладнішим для майбутніх педагогів є третій етап, який передбачає проведення ними експерименту, формулювання узагальнень і висновків. Досвід переконує, що ця частина дослідження може бути успішно виконана студентами під час педагогічної практики в початкових класах.
Аналіз наукових праць (Абдулліна О.А., Грищенко М.М., Зязюн І.А., Мороз О.Г та ін.) дозволяє визначити низку умов організації самостійної роботи майбутніх педагогів. Це і обов'язкове планування викладачем усіх видів такої роботи, складання графіків виконання завдань, добір форм контролю тощо. Не менш важливим є забезпечення системності в самостійній роботі студентів, виховання в них правильної самооцінки, впровадження сучасних методів педагогічного керівництва і контролю за самостійною роботою, органічне злиття з нею різних форм навчання.
Отже, професійна лінгводидактична підготовка вчителів початкових класів складається з сукупності наукових знань про мову і літературну творчість, вільного володіння способами методичної діяльності, готовності до повноцінної реалізації розвивального та виховного ефекту чинної шкільної програми. Неоціненну роль у підвищенні якості засвоєння студентами методики викладання початкового курсу рідної мови відіграє самостійна робота.
ЛІТЕРАТУРА
1.Бондар В. Дидактика: ефективні технології навчання студентів. - К., 1996
2.Гецов В.Работа с книгой: рациональные приемы.-М., 1984.
3.Донченко Т.К. Самостоятельная работа студентов по методике преподавания русского языка. В сб.Пути улучшения подготовки учителей русского языка.-К., 1984.с.158-162.
4.Кічук Н.В. Формування творчої особистості вчителя.-К., 1991.
5.Мороз О.Г, Сластьонін В.О, Філіпенко Н.І. Підготовка майбутнього вчителя: зміст та організація.- К., 1997, с.44-80.
6.Сластенин В.А. Формирование личности учителя советской школы в процессе профессиональной подготовки.-М.:Просвещение, 1976.-160с.

 
 

Цікаве

Загрузка...