WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Самостійна робота студентів у курсі методики викладання української мови в початкових класах - Реферат

Самостійна робота студентів у курсі методики викладання української мови в початкових класах - Реферат


Реферат на тему:
Самостійна робота студентів у курсі методики викладання української мови в початкових класах
В умовах реформування освітньої системи в Україні значне місце займає пошук ефективних методів і засобів навчання, розробка методичних систем, технологій викладання, підвищення дієвості навчання в цілому. Тому особливо актуальною є проблема підготовки педагогічних кадрів.
У професійному становленні вчителів початкових класів лінгводидактична підготовка стає все більш пріоритетною, оскільки в сучасних умовах цикл гуманітарних предметів постійно розширюється. Виховувати, розвивати, формувати школяра як людину, індивідуальність, особистість, навчити його продуктивно мислити не можна без оволодіння рідною мовою як засобом спілкування.
Шляхи підвищення якості професійної підготовки вчителів у педагогічних ВНЗ передбачають піднесення не тільки теоретичного рівня їх знань про зміст і структуру початкового курсу рідної мови, сучасні методи і прийоми її викладання та розвитку усного й писемного мовлення молодших школярів, а й вироблення у студентів практично-методичних умінь, необхідних їм для навчання дітей мови, розвиток самостійності, інтересу до творчої педагогічної діяльності.
У вищій школі необхідно створити такі умови, які б дозволили студентові переконатися в значущості науки для індивідуального становлення майбутнього вчителя, закріпити в нього бажання і здатність читати, самостійно переосмислювати чужі думки і на цій основі формулювати, висловлювати власні думки. Це в свою чергу слугуватиме базою для індивідуально-особистісного навчання майбутніх педагогів, яким сьогодні потрібна така методична підготовка, яка б дозволяла вибрати певну методичну систему з ряду існуючих і грамотно реалізувати її на практиці, володіти педагогічною рефлексією, різними способами методичної діяльності, вмінням вести науково-дослідну роботу в процесі навчання дітей.
Важливим засобом удосконалення професійної підготовки вчителів для сучасної школи є ефективна організація самостійної роботи студентів. Аналіз науково-педагогічної літератури (В.Бондар, Г.Гецов, Н.Кічук, Н.Кузьміна, А.Малибог, М.Никаноров, П.Підкасистий та ін.) дозволяє побачити існування різних підходів до визначення самостійної роботи. Більш повно педагогічну сутність самостійної роботи, на нашу думку, розкриває трактування її як форми колективної або індивідуальної навчальної діяльності студентів, під час якої вони засвоюють необхідні знання, оволодівають вміннями й навичками, навчаються планомірно і систематично працювати, мислити, формувати власний стиль розумової діяльності [5, 44].
Проблема підготовки студентів до самостійної роботи і керівництво нею, як правило, у спрощеному вигляді поділяється на 3 блоки: мотиваційний, технологічний і організаційний. Уміння й навички самостійної роботи у сучасній науковій літературі розуміють досить широко. Це вміння підготуватися до певного виду занять, брати участь у них, працювати з літературними джерелами, планувати час, дотримуватись норм гігієни розумової праці тощо.
Особливого значення набуває самостійна робота студентів з курсу "Методика викладання рідної мови в початкових класах". Її доцільність зумовлена такими факторами, як обмежена кількість навчальних годин на вивчення цієї наукової дисципліни, відсутність у студентів попередньої методичної підготовки, можливість постійно спиратись на наявні знання з суміжних наук (психологія, педагогіка, дитяча література, сучасна українська мова).
Метою застосування різних видів самостійної роботи у лінгводидактичній підготовці вчителів початкових класів є закріплення знань програмового матеріалу, поданого на лекціях, а також методичних умінь і навичок, сформованих на практичних і лабораторних заняттях. Передбачається також, що під час самостійної роботи набуті студентами знання будуть розширюватись і поглиблюватись. До того ж у них вироблятимуться навички науково-дослідної роботи, необхідні сучасному педагогу.
Існує багато класифікацій типів і видів самостійної роботи студентів. Найбільш обгрунтованою, вважаємо, є класифікація П.І.Підкасистого, який розмежовує самостійну роботу за зразком, реконструктивно-варіативну, евристичну (частково-пошукову) та творчо-дослідницьку. Так, предметно-діяльнісний спосіб навчання, який має місце в процесі методичної підготовки студентів до викладання рідної мови в 1-4 класах, нерідко вимагає від них діяти за принципом "роби, як я". А це означає, що викладач подає зразок виконання певного професійного завдання. Наприклад, показує прийоми закріплення в учнів-першокласників написання букви або методику звукового аналізу сприйнятого на слух слова.
Частіше студенти мають справу із застосуванням набутих теоретичних знань з методики викладання рідної мови в 1-4 класах. Йдеться про розв'язання ними методичних задач, аналіз певних педагогічних ситуацій, що виникають на уроках рідної мови й читання, складання планів-конспектів уроків, пошук відповіді на проблемне запитання під час лекції або практичного заняття, написання курсової та дипломної роботи. Як бачимо, поступово студенти мають навчитися відходити від зразка, активно включатися у пошук власних шляхів розв'язання методичних проблем.
Досвід читання курсу методики викладання рідної мови в початковій школі дозволяє класифікувати всі самостійні завдання за характером пізнавальної діяльності студентів на завдання репродуктивного (відтворюючого) характеру і завдання дослідницького характеру. Слід зазначити, що багато методичних завдань, пропонованих майбутнім учителям початкових класів, поєднують у собі в різному співвідношенні елементи продуктивної і репродуктивної діяльності. Так, завдання скласти вправи для учнів 3 класу з метою закріплення теми "Синоніми" може бути виконано за аналогією до відомих лексичних вправ, а може слугувати поштовхом до створення оригінальної вправи нового виду. Те ж саме стосується і фрагментів уроків. Змінюється характер завдань і під час роботи студентів з методичною літературою. Наприклад, читання статті, відповіді на запитання викладача за її змістом, добір літератури з певної

 
 

Цікаве

Загрузка...