WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Самостійна робота як форма активізації пізнавальної діяльності особистості ( історичний аспект) - Реферат

Самостійна робота як форма активізації пізнавальної діяльності особистості ( історичний аспект) - Реферат

завершує завдання усіх інших видів навчальної роботи й активізує навчальну діяльність школяра: "Никакие знания, не ставшие объектом собственной деятельности, не могут считаться подлинным достоянием человека" [8, 129]. Л.І.Рувинский і Кобиляцкий відмічали, що без стійкого прагнення до вдосконалювання знань у процесі самостійної роботи фахівець не може постійно знаходитися на належному рівні науки і техніки [10, 45].
О.П.Рудницька стверджує, що самостійна робота представляє якість процесу пізнання як форму активізації навчання і надавала таке формулювання: "Самостійна робота учнів - індивідуальна та колективна навчальна діяльність, що здійснюється на навчальних заняттях або вдома під керівництвом учителя, але без його безпосередньої участі" [11, 140]. У цьому визначенні, на нашу думку, автор намагалася висвітлити поняття самостійної роботи учнів, оскільки включає як його організаційну ознаку, так і характеристику пізнавальної діяльності учнів: вони працюють самостійно, без сторонньої допомоги; самостійно вивчають проблему і шукають шляхи її вирішення. Компонентами самостійної роботи педагог вважала суб'єктів навчання, тобто учнів, а об'єктами - реальні явища, події, предмети, які пов'язані навчальними завданнями.
Т.І.Левченко відзначав, що без навичок самостійної роботи особистість не може вирішувати завдання сучасного життя. В.І.Лозова стверджує, що процес навчання учня пов'язаний з наполегливою самостійною розумовою працею. М.І.Башмаков в центр системи продуктивного навчання ставить самостійну роботу при активному використанні інформаційних навчаючих технологій, що повинно забезпечити допомогу і підтримку молоді в реалізації самовираження у процесі навчання: "Продуктивное обучение - это личностно ориентированная педагогическая система, обеспечивающая получение образования на основе сети образовательных маршрутов, представляющих собой последовательность учебных и производственных модулей, самостоятельно избираемых индивидуумом и обеспечивающих рост его общеобразовательной подготовки [2, 13]. Н.Ю.Соколова відстоює думку, що самостійний пошук знань є невід'ємною складовою частиною навчально-виховного процесу і відзначала великий вплив на його організацію. Вважаючи необхідним для активізації пізнавальної діяльності учнів інтеграцію "медіаосвіти" в навчальні предмети, де основною формою роботи учнів при навчанні їх медіаосвітним вмінням є "самостоятельный поиск информации по теме, представление ее в табличном или ином виде" [14, 33], Н.Ю.Соколова стверджує, що це збагатить навчальний процес новим змістом і прийомами роботи.
М.М.Солдатенко зазначав, що навички самостійної роботи є однією з найважливіших завдань освіти: "Будь-яка школа повинна не тільки давати знання, скільки прищеплювати любов до них, потребу в нових знаннях, а цього, якраз, у наших школах замало. ... Найбільш суттєвою особливістю нового змісту освіти сьогодні для забезпечення неперервності в навчанні є установка на розвиток пізнавальних можливостей учня та студента, вироблення навичок та вмінь самостійно вчитись" [15, 187]. Саме цей принцип, на думку вченого, є головним для всієї роботи з оновлення змісту та удосконалення форм і методів у роботі сучасної школи.
Слід підкреслити, що психологи і педагоги пов'язували самостійну навчальну діяльність і виховання таких моральних якостей особистості, як наполегливість, працелюбство, самостійність та ін. Так, особливого значення формуванню самостійності як моральної якості особистості у тих, хто навчається, надавав В.А.Козаков. Він вважав, що вироблення навичок самостійності є головною умовою активізації пізнавальної діяльності. Думка А.В.Петровського також підтверджує правильність висунутих положень: "Помимо практической важности самостоятельная работа имеет воспитательное значение: она формирует самостоятельность не только как совокупность определенных умений и навыков, но и как черту характера, играющую существенную роль в структуре личности" [8, 129].
С.У.Гончаренко, розв'язуючи питання самостійної роботи учнів, пропонує таке формулювання: "Самостійна навчальна робота учнів - різноманітні види індивідуальної і колективної навчальної діяльності школярів, яка здійснюється ними на навчальних заняттях або дома за завданнями вчителя, під його керівництвом, однак без його безпосередньої участі. Реалізація цих настанов вимагає від учнів активної розумової діяльності, самостійного виконання різних пізнавальних завдань, застосування раніше засвоєних знань" [3, 297]. Автор вважає, що ефективність самостійної роботи значною мірою залежить від якості керівництва нею з боку вчителя, котрий, опрацьовуючи систему завдань і чітко визначаючи мету кожного, навчає учнів раціональним прийомам розумової праці, інструктує учнів перед виконанням завдання, спостерігає за ходом класної самостійної роботи, а також своєчасно надає допомогу учням у подоланні труднощів і виправленні помилок, підводить підсумки, аналізує і оцінює результати кожної роботи. Відображаючи різнобічність у визначенні самостійної роботи, С.У Гончаренко зазначав, що, з одного боку, самостійна робота - це вид діяльності учня, який є необхідною умовою свідомого засвоєння знань на усіх стадіях навчання, з іншого боку, - це організаційна форма навчальних занять [3, 297]. Інакше кажучи, з погляду вченого, самостійна робота як вид діяльності учнів є водночас засобом, умовою і формою занять з метою засвоєння знань.
Отже, думка про те, що самостійна робота особистості повинна бути в основі навчання та виховання, висловлювалася всіма прогресивними педагогами як минулого, так і сучасності. Викладене зумовлює висунути тезу про те, що без використання самостійної роботи, що активізує навчальну діяльність, успішного засвоєння знань бути не може.
Таким чином, розглядаючи історичний аспект самостійної роботи у пізнавальній діяльності особистості, ми повинні зробити наступні висновки: самостійна робота є складним, багатоякісним педагогічним явищем, до розв'язання якого існують різні підходи. Самостійна робота розглядається як дидактична категорія, як форма, метод, прийом, засіб, умова, діяльність навчання і виховання. Враховуючи, що самостійна робота далеко вийшла за межі аудиторних занять, логічним є підхід до її сутності зпозиції її визначення як форми активізації пізнавальної діяльності особистості.
ЛІТЕРАТУРА
1. Аверин Н.А., Львов Е.С. Как научить учиться. - К.: Знание, 1988. - 48 с.
2. Башмаков М.И. Теория и практика продуктивного обучения. - М.: Народное образование, 2000. - 248 с.
3. Гончаренко С. Український педагогічний словник. - КЛибідь, 1997. - 376 с.
4. Дистервег А. Избранные педагогические сочинения. - М.: Учпедгиз, 1956. - 376 с.
5. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения /Под ред. А.А. Красновицкого. - М.: Учпедгиз, 1955. - 404 с.
6. Кремень В.Г. Освіта в Україні: стан і перспективи розвитку //Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Зб. наук. пр.: У 2 ч.: /За ред. І.А. Зязюна та Н.Г. Ничкало. - К.: АПН України, 2001. - Ч. 1. - С. 5-14.
7. Мор Т., Кампанелла Т. Утопія. Місто Сонця: Пер. з лат. /Вст. ст. Й. Кобова та Ю. Цимбалюка; Передм. Й. Кобова. - К.: Дніпро, 1988. - 207 с.
8. Основы педагогики и психологии высшей школы /Под ред. А.В. Петровского. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. - 304 с.
9. Песталоцци И.Т. Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. /Редкол.: В.Н. Столетов и др; Под ред. В.А. Ротенберга, В.М. Клерика. - М.: Педагогика, 1981. - Т.2. - 416 с.
10. Рувинский Л.И.. Кобыляцкий И.И. Основы педагогики / Учеб. пособие для слушателей ИПК, преподавателей пед. дисциплин ун-тов и пед. вузов. - М.: Просвещение, 1985. - 223 с.
11. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька /Навч. посібник. - К.: Інтерпроф, 2002. - 270 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...