WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до гуманізації педагогічного процесу - Реферат

Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до гуманізації педагогічного процесу - Реферат

працює з індивідуальною винятковістю кожного студента, його творчим потенціалом, педагогічними та іншими здібностями. Індивідуальні особливості студента для нього є самостійною цінністю і викликають професійний інтерес. Він усіма силами сприяє розвитку студента, розвитку особистісно-професійній "Я-концепції".
На жаль, найчастіше викладачі - "абстрактні гуманісти" передають своє педагогічне кредо майбутнім учителям початкових класів.
Гуманізація вузівського процесу підготовки студентів педагогічних факультетів передбачає створення ситуації успіху. Визначимо, що успіх, пережитий студентом на лекції, під час семінарів, практичних занять та педагогічноїпрактики, може залишити незабутнє емоційне враження в душі, різко змінити у позитивний бік ставлення до майбутньої професії.
Однак маємо констатувати, що існуюча система вищої освіти у ліпшому разі тільки декларує гуманістичні цінності у стосунках між студентом і викладачем. Вони не набули статусу традиції як сталого компоненту педагогічної культури сучасного викладача, а гуманістичні стосунки "студент-викладач" ще не є досконалими.
За результатами проведеного нами констатуючого експерименту було визначено причини дегуманізації стосунків. На першому місці серед цих причин як студенти, так і викладачі виділяють невміння володіти своїм психічним станом, а на другому - індивідуальні якості-властивості.
Доречним є застереження професора Ю.М.Орлова стосовно стану здоров'я вчителя, який значно гірший порівнянно з іншими категоріями населення через те, що повсякденне спілкування насичене стресовими ситуаціями. Разом з тим учитель, не маючи досвіду саногенного (оздоровчого) мислення, не може опановувати психічні "вибухи", підриваючи тим самим як власне здоров'я, так і здоров'я своїх вихованців.
Саногенне мислення - мислення, яке зменшує внутрішній конфлікт, дозволяє контролювати емоції, потреби та бажання і, відповідно, стає на заваді хворобам [6,141].
Група вчених під керівництвом Ю.М.Орлова розробили методику керування власною поведінкою, в основі якої - бережливе ставлення до здоров'я вчителя та дітей. Безперечним є той факт, що кожен педагог має бути психотерапевтом, працюючи над таким синтезом якостей і властивостей особистості, які дають змогу уникнути порушень психічного стану. Це впевненість у собі, відсутність емоційного напруження, уміння володіти собою, наявність рішучості, впевненості, цілеспрямованості, самовладання. Саме дані якості, як визначає І.А.Зязюн, характеризують психічну стійкість у професійній діяльності. Основою її виступає позитивне емоційне ставлення до себе і студентів. Позитивні емоції зумовлюють почуття радості, активізують, надають впевненості викладачеві, сприяють комфортним стосункам із колегами та студентами. На відміну від позитивних емоцій, негативні дезорганізують поведінку і діяльність, гальмують активність, викликають неврівноваженість, нерішучість та іноді призводять до агресії. Отже, формування саногенного мислення у студентів є однією з основних умов підготовки майбутніх учителів початкових класів до гуманізації педагогічного процесу.
Таким чином, результатом підготовки майбутніх учителів початкових класів до гуманізації педагогічного процесу є формування вчителя гуманістичної орієнтації. Це вчитель, здатний брати відповідальність за долю дитини, її життя, духовний і психологічний комфорт, за її захист; він (учитель-гуманіст) спрямований на організацію гуманного педагогічного процесу в початковій ланці освіти, має адекватні цінності, гнучке професійне мислення, розвинуту професійну гуманну спрямованість.
Основним результатом даної роботи є визначення основних аспектів підготовки майбутніх учителів початкових класів до гуманізації педагогічного процесу.
Як бачимо, можливими шляхами професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів до гуманізації педагогічного процесу можуть бути:
" створення позитивної мотивації і особистої установки студента на розуміння, оволодіння системою знань і вмінь з гуманізації педагогічного процесу в початковій ланці освіти;
" гнучкість, варіативність, відкритість змісту і організаційних форм навчання по відношенню до індивідуальних особливостей студентів і умов підготовки шляхом вільного вибору ними (студентами) спецкурсів і спецсемінарів з педагогічної тематики;
" включення до навчальних планів факультету ПВПК спецкурсу "Підготовка вчителя-гуманіста у ВНЗ";
" орієнтація на творчість та неповторність кожного студента;
" кардинальна зміна стилю та системи взаємодії учасників педагогічного процесу ВНЗ. Його основним учасником його стає студент, а провідними принципами навчання - гуманізація, природовідповідність, культуровідповідність, індивідуалізація та диференціація;
" створення високоефективної системи підготовки викладачів педагогічних дисциплін вищої школи, здатних до реалізації гуманістичної парадигми навчання.
Звичайно, у статті розкрито лише окремі аспекти проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до гуманізації педагогічного процесу, бо це питання - багатогранне. Чим більше уваги приділятимемо утвердженню гуманної спрямованості педагогічної діяльності студента, тим ефективніше буде здійснено гуманізацію педагогічного процесу у початковій ланці освіти. На наступному етапі дослідження плануємо визначити практичні результати запропонованих нами шляхів вищевказаної підготовки.
ЛІТЕРАТУРА
1. Адоньєв Є.О. Традиційна та гуманістична парадигми освіти в антропологічному вимірі // Постметодика . - 2002. - № 7-8. - С.12-15.
2. Крамаренко А.М. Гуманістична спрямованість діяльності майбутніх учителів початкових класів / Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць / Ред. кол. Сущенко Т.І. та ін. - Київ-Запоріжжя, 2003. - Вип. 28. - С.125-129.
3. Культура современного урока / Под ред. Н.Е. Щурковой. - М.: Изд-во "Российское педагогическое агентство", 1997. - 92 с.
4. Пехота Е.Н. Индивидуализация профессиональной подготовки учителя / Под общ. ред. И.А. Зязюна. - К.: Вища школа, 1997. - 281 с.
5. Підготовка майбутнього вчителя для впровадження педагогічних технологій: Навч. посібник / За ред. І.А. Зязюна, О.М. Пєхоти. - К.: Видавництво А.С.К., 2003. - 240 с.
6. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1991. - 387 с.
7. Сущенко А.В. Гуманізація педагогічної діяльності як інноваційний процес / Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць / Ред. кол. Сущенко Т.І. та ін. - Київ-Запоріжжя, 2003. - Вип. 29. - С.32-39.

 
 

Цікаве

Загрузка...