WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Аналіз труднощів процесу адаптації студентів-першокурсників - Реферат

Аналіз труднощів процесу адаптації студентів-першокурсників - Реферат

супроводжується порушенням старих звичок і уявлень. З іншого боку, вчорашній учень усвідомлює, яка практично залишається наодинці зі своїми життєвими проблемами і труднощами. Тобто відбувається різкий перехід до самостійного життя, що супроводжується невпевненістю у своїх власних здібностях і силах. Процес соціалізації передбачає прийняття індивідом групових цінностей і норм. Залежно від особистісних якостей процес адаптації може носити пасивний (тобто спрямований на пристосування до умов життєдіяльності), або ж активний (спрямований на активні і цілеспрямовані зміни умов життєдіяльності з метою їх поліпшення) характер. Ознаки активної адаптації, як правило, вказують на успішність ходу всього процесу в цілому.
Професійні труднощі пов'язані з недостатньою профорієнтаційною роботою, яку проводять вищі навчальні заклади з молоддю, і полягають у неповній відповідності між моделлю прогнозованої діяльності і тією спеціальністю, якою оволодіває студент. Саме це викликає сумніви щодо правильності вибору професії, нерозуміння важливості і необхідності вивчення навчальних дисциплін, апатичне ставлення до всього навчально-виховного процесу в цілому.
Психофізіологічні труднощі базуються на недостатній сформованості деяких професійно важливих якостей молоді.
Отже, з огляду на вищевикладене можна підкреслити, що в кожному випадку під час переходу з однієї ступені освіти на іншу змінюються або перетворюються:
- статус вихованців, учнів, студентів, слухачів;
- завдання, настанови, вимоги навчання і виховання учнів (студентів);
- навчальні плани, зміст, форми, методи навчально-виховного процесу;
- професійна кваліфікаціявихователів, учителів, викладачів, педагогічного колективу в цілому;
- умови навчання (виховання, самоосвіти) і зростаюча ступінь самостійності (суб'єктивності), яка вимагається від різних категорій учнів;
- труднощі, що виникають на кожній новій ступені навчання;
- якості особистості, необхідні для успішного виконання функцій нової соціальної ролі або функції тих, хто здобуває чи підвищує свою кваліфікацію в нових умовах навчання.
При цьому труднощі первісного навчання в нових умовах цілком природні, тому що вони є суб'єктивним відчуттям реально посталого об'єктивного протиріччя. Аналіз первісного періоду навчання на різних ступенях безперервної освіти показав, що при усій своєрідності особистих труднощів три їх взаємозалежні групи інваріантні по відношенню до змін умов навчання:
1. Труднощі адаптації до нових умов навчання, підвищення кваліфікації, професійної перепідготовки: сприйняття нового змісту навчання; нових форм навчально-виховного процесу; нових його суб'єктів; іншої науково-професійної кваліфікації і т.ін.
2. Труднощі самовиявлення особистісних якостей у нових умовах. Новий ступінь безперервної освіти висуває інші вимоги до спрямованості і активності особистості, до її вольових якостей, здібностей тощо.
3. Труднощі оволодіння новими видами діяльності, відповідними знаннями, вміннями, навичками.
Таким чином, на нашу думку, для досягнення успіху процесу адаптації студентів-першокурсників необхідно враховувати деякі фактори, а саме: фактори трудового процесу, матеріально-технічного забезпечення, нормативно-правові, санітарно-гігієнічні, естетичні, технічні, соціального середовища, фактори, обумовлені індивідуальними особливостями людини.
Оскільки система вищої освіти розвивається на сучасному етапі в контексті ринкових змін, то постає можливим і необхідним застосувати до її функціонування деякі економічні категорії, насамперед, такі як "конкуренція", "конкурентоспроможність" тощо. В ідеальному варіанті для того, щоб подолати зазначені труднощі вищі навчальні заклади та інші заклади освіти, тобто система освіти в цілому, повинні мати узагальнену модель конкурентоспроможного фахівця, на підставі якої на кожному рівні освіти видавалося б можливим проектувати свою підмодель. На підставі такого підходу вони (моделі і підмоделі) виступали б як мета функціонування освітніх структур і мали б можливість виконувати функцію системоутворюючого фактору. Поняття "конкурентоспроможності" фахівця має достатній рівень конструктивності і може бути покладено в основу усієї освітньої діяльності. Стосовно до вищої школи до структури базової моделі можуть увійти наступні елементи: об'єкти засвоєння в процесі підготовки; вимоги до особистісних якостей майбутнього фахівця; вимоги до умінь, навичок і засобів діяльності фахівця [5, 312].
ЛІТЕРАТУРА
1. Годник С.М. Категория инвариантности в исследовании проблемы непрерывного образования //Перспективные проблемы развития системы непрерывного образования / Под ред. Б.С. Гершунекого. - М.: Изд-во АПН СССР, 1987. - С. 30-35.
2. Каткова Т.И. Социально-профессиональная адаптация студентов экономического вуза. Дис. … канд. пед. наук. - Липецк, 1999. - 174 с.
3. Максимова Р.П. Адаптация первокурсников - студентов математического факультета педагогического вуза //Совершенствование профессиональной подготовки студентов педагогического вуза. - Иркутск: ИГПИ, 1991. - С. 77-87.
4. Фатхуллин М.Ф. Воспитание специалиста. - Казань: Изд-во Казанского унив-та, 1990. - 150 с.
5. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе: Учеб. пособие для студентов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...