WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Технологія формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету - Реферат

Технологія формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету - Реферат

етносів України;
способи формування у підростаючого покоління культури міжнаціонального спілкування;
методи запобігання міжетнічних конфліктів;
методи народного виховання різних етносів;
методи впровадження в практику роботи навчальних закладів етнокультурних традицій національних меншин;
4) формування у студентів оцінки власної теоретичної підготовки, практичної й науково-пошукової етнокультурної діяльності;
5) педагогічна підтримка самостійного оволодіння інформацією в галузі етнокультури національних меншин.
Основними методами навчання на цьому етапі були: репродуктивний, проблемний та евристичний.
Реалізація поставлених завдань здійснювалася на лекціях та семінарсько-практичних заняттях спеціально розробленого спецкурсу "Етнокультура національних меншин українського Північного Приазов'я", міні-конференціях, засіданнях "круглого столу", спрямованих на обговорення й відпрацювання форм і методів організації етнокультурної роботи з дітьми.
Ефективними формами організації навчання на II етапі були народознавчі експедиції в місця компактного проживання національних меншин з метою збору народознавчого матеріалу, співпраця з краєзнавчими музеями (робота у фондах і архівах, відвідування лекцій, екскурсії) та з інформаційно-культурними центрами національних меншин Північного Приазов'я (збір історичного та народознавчого матеріалів, відвідування засідань представників етнічних груп, участь у підготовці й проведенні народних свят, відвідування гуртків декоративно-прикладного мистецтва, фольклорних гуртків, зв'язки з однолітками за кордоном); самостійна робота студентів, яка полягала у плануванні етнокультурної роботи в закладах освіти, розробці й драматизації занять та виховних заходів на етнокультурну тематику, підготовці доповідей до міні-конференцій, здійсненні народознавчо-пошукової роботи; створення наукового гуртка, метою діяльності якого була систематизація народознавчого матеріалу, обговорення методичних питань, розробка методичних рекомендацій для працівників закладів освіти тощо.
За допомогою цих форм організації навчання створювалися умови для оволодіння студентами репродуктивними, продуктивними та творчими аспектами етнокультурної діяльності, становлення етнокультурної компе-тентності як системи. Важливу роль у цьому відігравали всі суб'єкти педагогічного процесу. Взаємодія між викладачами, студентами та представ-никами національних меншин стала більш об'ємною, тісною, контактною. Вона виражалася в допомозі викладачів і представників національних меншин та розумінні й активній дієвості студентів.
Така взаємодія показана на схемі 2.
Схема 2.
Педагогічна взаємодія викладача, студентів та представників національних меншин на II етапі формування етнокультурної компетентності
Метою III етапу - узагальнюючого - було широке використання етнокультурних знань, вмінь і навичок у самостійній роботі студентів у поліетнічному середовищі.
Це підсумковий етап, на якому йде оцінка та переоцінка поглядів, підходів до видів роботи етнокультурного спрямування.
Мета конкретизувалася через завдання, виконувані на цьому етапі:
1) перетворення етнокультури на галузь наукового пошуку;
2) систематизація етнокультурних знань і вмінь та формування досвіду їх практичного застосування;
3) удосконалення творчих здібностей студентів у етнокультурній роботі;
4) формування об'єктивної оцінки та самооцінки етнокультурної діяльності студентів;
5) створення умов для етнокультурного самоздійснення та самоудосконалення в поліетнічному середовищі.
Серед методів навчання, які застосовуються на цьому етапі, провідними були: евристичний та дослідницький.
Основними формами організації навчання на цьому етапі були: написання та захист курсових і дипломних проектів на етнокультурну тематику, співпраця з інформаційно-культурними центрами національних меншин регіону, яка полягала в допомозі студентів у організації культурних заходів.
На цьому етапі змінилася і педагогічна взаємодія викладачів, студентів та представників національних меншин (див. схему 3).
Схема 3.
Педагогічна взаємодія викладача, студентів
та представників національних меншин на III етапі формування
етнокультурної компетентності
За результатами експериментально-дослідної роботи можна зробити ряд теоретичних і практичних висновків:
1. Етнокультурна компетентність як результат професійної підготовки педагогів - складне інтегроване явище, яке піддається цілеспрямованому розвитку і вдосконаленню в рамках навчально-виховного процесу ВНЗ.
2. За результатами проведення експериментального дослідження виникла необхідність впровадження до практики роботи соціально-педагогічного факультету БДПУ технології формування етнокультурної компетентності студентів.
3. Технології формування етнокультурної компетентності студентів ґрунтується на дослідженні всіх аспектів цього процесу, починаючи з постановки цілей, проектування та організації навчання й виховання в рамках досліджуваної проблеми до перевірки ефективності створеної технології.
4. Експериментальна перевірка функціонування інноваційної технології формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету дала позитивні якісні результати:
80% студентів зацікавилися культурою національних меншин, відчули необхідність її вивчати, упевнилися в тому, що етнокультурні традиції необхідно застосовувати у процесі навчання й виховання підростаючого покоління;
майбутні педагоги отримали ґрунтовні знання про зміст культури національних меншин поліетнічного регіону України та методику етнокультурної роботи з дітьми.
5. Головною цінністю формування етнокультурної компетентності майбутніх педагогів стала їх здатність до роботи з дітьми різних національностей, прагнення до розв'язання міжнаціональних та етнічних проблем, гармонізації національних стосунків.
ЛІТЕРАТУРА
1. Алимжанова Г.М. Технология этнокультурного воспитания в демократизации образования // Сб. материалов междунар. практ конф.: В 3 ч. - Стерлитамак, 2000. - Ч.2. - С. 120-128.
2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии // Педагогика. - 1989. - 191с.
3. Гасанов З.Т. Проблемы воспитания патриотизма, дружбы народов, веротерпимости // Педагогика. - 1996. - № 6. - С. 51-55.
4. Жуковский И.В., Этнокультурное образование в многонациональном регионе // Педагогика. -2001. - № 3. - С. 37-40.
5. Заслуженюк В.С., Присакар В.В. Формування в школярів культури міжнаціонального спілкування // Педагогіка і психологія. - 1999. - № 1.
6. Кузнецова Е.В. Этнопедагогическая подготовка студентов вуза к работе в полиэтническом регионе: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Астрахань, 2001. - 22 с.
7. Прокопенко І.Ф., Євдокимов В.І. Педагогічна технологія: Посібник. - Х.: Основа, 1995. - 105с.
Селевко Г.К. Современные образовательныетехнологии. - М.: Народное образование.- 1998. - 256с.

 
 

Цікаве

Загрузка...