WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Технологія формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету - Реферат

Технологія формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету - Реферат

практичному.
Освітній аспект полягає у теоретичній підготовці майбутніх педагогів з питань етнокультури національних меншин конкретного регіону України. Він реалізується у процесі вивчення студентами спеціально розробленого курсу, присвяченому як питанням етнічної культури національних меншин конкретного регіону України, так і проблемі етнокультурної роботи в закладах освіти; у співпраці з інформаційно-культурними центрами етнічних груп тощо.
Виховний аспект спрямований на виховання у студентів почуття патріотизму, громадянськості, шанобливого ставлення до людей різних
національностей, до їх культурних надбань, на формування у майбутніх педагогів культури міжетнічного спілкування. Цей аспект реалізується у цілеспрямованій виховній роботі зі студентами в умовах педагогічного університету та в тісній взаємодії з представниками національних меншин (організація народних свят, фестивалів культури етнічних груп, фольклорних гуртків тощо).
Метою практичного аспекту є створення умов для самореалізації майбутніх педагогів як професіоналів у поліетнічному середовищі через педагогічну практику у закладах освіти, реальну участь у культурному житті етнічних груп.
Виходячи зі специфіки навчально-виховного процесу в педагогічному університеті в умовах поліетнічного середовища, його організацію уможливлюють нормативне та методичне забезпечення, засоби, форми та методи етнокультурної роботи, культурологічні зв'язки з національними меншинами конкретного регіону України, активна взаємодія викладачів, студентів з представниками етнічних груп.
Нормативне та методичне забезпечення надає чіткої організаційної та функціональної спрямованості процесу формування етнокультурної компетентності студентів. Воно спирається на сучасні наукові досягнення і основні нормативні документи України.
Позитивна результативність процесу формування етнокультурної компетентності студентів досягається за рахунок педагогічної взаємодії. Це явище ми розуміємо як процес формування суб'єктивного та когнітивного досвіду суб'єктами процесу навчання, виховання та спільної практичної діяльності, спрямованого на формування етнокультурної компетентності студентів. Суб'єктами взаємодії є викладачі, студенти, представники національних меншин, вихователі дошкільних закладів, вчителі, діти, батьки.
Центром педагогічної взаємодії є діяльність викладачів, студентів та представників національних меншин, що і представлено в технології.
Одним з важливих елементів технології є критерії оцінки діяльності студентів та викладачів в умовах їх співпраці у поліетнічному середовищі.
Викладач і студент взаємодіють у системі суб'єкт-об'єктних та суб'єкт-суб'єктних стосунків. Виходячи з цього, використовується оцінка як загального результату, так і результату спільної діяльності викладача і студента.
Критерії оцінки взаємної діяльності викладачів та студентів виконують як загальну оцінну функцію, що виявляє позитивне зростання, перехід на нові етапи експериментальної роботи, так і корекцію проміжних відхилень часткових та кінцевих результатів відповідно до часткових кінцевих цільових
настанов, завдань.
Таким чином, розроблена нами технологія створює наочну картину цілеспрямованого навчально-виховного процесу у педагогічному університеті, метою якого є формування етнокультурної компетентності студентів, покликаних працювати в поліетнічному середовищі.
Для перевірки ефективності створеної нами технології на соціально-педагогічному факультеті Бердянського державного педагогічного університету було проведено повномасштабний експеримент.
Як зазначалося раніше, технологія формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету спрямована на поетапне становлення компонентів етнокультурної компетентності. І етап - підготовчий.
На цьому етапі ставилися та досягалися такі завдання:
1) формування національної самосвідомості студентів;
2) засвоєння студентами відомостей про культуру певних етнічних груп;
3) зацікавлення студентів вивченням етнокультурної спадщини національних меншин, які компактно проживають в нашому регіоні;
4) створення умов для усвідомлення майбутніми педагогами значення культурних традицій етнічних груп для формування духовності, толерантності, патріотизму підростаючого покоління; для усвідомлення студентами особистісного значення вивчення етнокультури національних меншин, для власного духовного розвитку, формування етнокультурно-спрямованих настанов в умовах навчальної діяльності.
Завдання передбачали методи роботи зі студентами. Провідними методами навчання на I етапі були пояснівально-ілюстративний, репродуктивний та метод проблемного викладу. Вони дозволили підвищити позитивну мотивацію студентів, здійснити їх активне включення у пошукову навчально-пізнавальну діяльність; організацію спільної діяльності, партнерських відносин викладачів, студентів та представників національних меншин.
Для реалізації поставлених завдань до педагогічного процесу факультету були впроваджені різноманітні навчально-виховні заходи: виховні години інформаційно-проблемного характеру: "Культурні традиції болгар, греків та німців Північного Приазов'я", "Національне розмаїття Північного Приазов'я", "Реалізація "Закону про національні меншини в умовах поліетнічного середовища", "Чи є місце національним конфліктам у мирному Приазов'ї", "Освіта національних меншин українського Північного Приазов'я" тощо; зустрічі з представниками етнічних груп, відвідування виступів фольклорно-етнографічних колективів, фестивалів мов та фестивалів культур національних меншин українського Північного Приазов'я.
Ефективність реалізації завдань підготовчого етапу залежала безпосередньо від педагогічної взаємодії викладача, студентів та представників національних меншин, що створювала ситуацію взаємодовіри, високу емоційну активність студентів у процесі формування етнокультурної компетентності. (див. схему 1).
Схема 1.
Педагогічна взаємодія викладача, студентів
та представників національних меншин на I етапі формування
етнокультурної компетентності
Підставою до переходу на II етап формування етнокультурної компетентності студентів стали якісні показники: майбутні педагоги зацікавилися матеріальною та духовною культурою національних меншин, у них з'явилося бажання й потреба її вивчати. У студентів спостерігалася чітка позитивна мотивація та настанова на застосування етнокультурних традицій етнічних груп у навчанні й вихованні підростаючого покоління.
На II етапі - основному - виконувалися наступні завдання:
1) формування у студентів системи етнокультурних знань (енциклопедичних та методичних);
2) формування етнокультурних умінь (конструктивних, організа-торських, комунікативних, гностичних, діагностичних);
3) засвоєння методики етнокультурної роботи, що полягає в умінні застосовувати на практиці:
методивиховання у дітей поваги до етнокультурних традицій різних

 
 

Цікаве

Загрузка...