WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Технологія формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету - Реферат

Технологія формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету - Реферат


Реферат на тему:
Технологія формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету
На сучасному етапі розвитку суспільства відбувається становлення нової системи освіти, зорієнтованої на входження у світовий освітній простір. Зміст освіти збагачується новими процесуальними вміннями, розвитком здатності оперування інформацією, творчим вирішенням проблем науки й ринкової практики з акцентом на індивідуалізацію освітніх програм.
Разом з цим у зв'язку з соціальними потребами до особистості та вимогами, висунутими державою до сучасного педагога, актуалізується проблема проектування мети, завдань підготовки спеціалістів у вищій школі. Серед інноваційних напрямів у ВНЗ розробка і застосування освітніх технологій посідає одне з перших місць. Саме технологічний підхід вважається найпродуктивнішим у стратегіях організації особистісно-зорієнтованого навчання (П.Атутов, Г.Бордовський, В.Ізвозчиков, О.Пєхота та інші). Доведено, що цей підхід надає цільовій стратегії навчання як операційність, так і високу ефективність (В.Беспалько, М.Гарунов, П.Підкасистий, Л.Фрідман та інші).
Слово "технологія" походить від грецьких "techne" - майстерність, мистецтво та "logos" - поняття, навчання, наука.
У сучасній науці широкого розповсюдження зазнало поняття "педагогічна технологія", що має понад 300 формулювань, залежно від того, як автори уявляють структуру і компоненти освітнього процесу. Так, педагогічну технологію визначають як сукупність прийомів (тлумачний словник), як змістовну техніку реалізації навчального процесу (В.Беспалько), як опис процесу досягнення запланованих результатів навчання (І.Волков), модель сумісної педагогічної діяльності по проектуванню, організації і проведенню навчального процесу (В.Монахов), як системний метод створення, застосування й визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних та людських ресурсів та їх взаємодії (ЮНЕСКО).
Аналіз цілої низки робіт, присвячених розкриттю цій проблемі, дає можливість стверджувати, що усіх їх об'єднує визнання особливостей педагогічної технології, які полягають в тому, що в ній передбачається та здійснюється такий навчально-виховний процес, який має гарантувати досягнення поставлених цілей.
Виходячи з особливостей побудови педагогічного процесу у ВНЗ, що знаходиться в поліетнічному регіоні України, виникла необхідність розробки технології формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету.
Узагальнюючи сучасні наукові дослідження з питань педагогічної технології (В.Гузєєв, В.Євдокимов, М.Кларін, І.Прокопенко, Г.Селевко та інші) та етнокультурної компетентності (Н.Арзамасцева, Н.Алімжанова, О.Кузнєцова, М.Морова, С.Федорова та інші), нами було побудовано технологію формування етнокультурної компетентності студентів як педагогічної системи упорядкованої множини взаємопов'язаних та взаємообумовлених цілісних елементів, що становлять єдине ціле у своїй структурі, поєднані спільною метою, мотивами і завданнями, спрямованими на формування етнокультурної компетентності студентів педуніверситету.
У побудові технології виходили з досліджень, у яких було визначено структуру педагогічної технології. Так, у роботах А.Кіктенко, О.Олексюк, Г.Селевко та інших підкреслюється, що у побудові педагогічної технології повинні бути відображені:
а) концептуальна основа;
б) змістовна частина:
мета - загальна і конкретна;
зміст відповідного науковій меті матеріалу;
в) процесуальна частина - технологічний процес:
організація запланованого процесу;
методи і форми навчально-виховної діяльності;
методи і форми взаємодії субєктів педагогічного процесу;
діагностико-проективні методи навчально-виховного процесу.
Побудована нами технологія передбачає активну теоретичну та практичну етнокультурну діяльність майбутніх педагогів, створення умов для самореалізації кожної особистості у поліетнічному середовищі.
Розроблена нами технологія формування етнокультурної компетентності студентів функціонує в педагогічному середовищі в умовах вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації.
Педагогічне середовище формування етнокультурної компетентності студентів являє собою єдине поле, простір, в якому відбувається процес її становлення; має спільні підходи, єдину мету діяльності викладачів, студентів і представників національних меншин; оцінювальні погляди на дії всіх учасників педагогічного процесу. Єдність підпорядковується цільовій настанові, завданням розв'язання поставленої проблеми.
Педагогічне середовище характеризує атмосферу, де реально виявляються принципи гуманності, взаємодовіри та взаємодопомоги; клімат особистої безпеки для кожного учасника педагогічного процесу; можливості всебічного стимулювання творчої ініціативи в усіх видах навчальної і наукової діяльності.
Педагогічне середовище обумовлює центральний елемент технології, що об'єднує мету, процес, результат і перспективи формування етнокультурної компетентності, має певні особливості на всіх етапах етнокультурної роботи зі студентами. Для центрального елемента технології характерний змістовний та організаційний взаємозв'язок, взаємодія між собою й іншими елементами етнокультурної підготовки.
Загальна мета технології передбачає формування етнокультурної компетентності студентів протягом їх навчання у педагогічному університеті.
Процес формування етнокультурної компетентності спрямовано на досягнення єдиної мети, що полягає у взаємодії викладачів, студентів та представників національних меншин. Він несе у собі три взаємопов'язані між собою етапи: підготовчий, основний та узагалінюючий.
Кінцевий результат цього процесу передбачає сформованість у студентів етнокультурної компетентності як інтегрованого утворення єдності особистісного, гносеологічного, операційного, процесуального, інтегративно-оцінювального та проективного компонентів, що забезпечує продуктивну етнокультурну діяльність і творчу самореалізацію майбутнього педагога.
Позитивний результат формування етнокультурної компетентності студентів тісно пов'язаний з перспективою, яка полягає в активному сприйманні майбутніми педагогами актуальних проблем сучасного стану етнокультури національних меншин, в постійній орієнтації у своїй майбутній професійній діяльності на загальнолюдські цінності й традиції різних етносів України; толерантності, лабільності, корекції поведінки в нестандартних міжетнічних ситуаціях; наявності глибоких та міцних знань про зміст культури різних етнічних груп; володінні достатніми етнокультурними вміннями; наявності здатності усвідомлювати та оцінювати адекватність власних педагогічних дій та форм поведінки у професійно значущих ситуаціях етнокультурного характеру; наявності стійкої потреби в самоосвіті; самовихованні, самореалізації в поліетнічному середовищі.
Складові центрального елемента технології формування етнокультурної компетентності студентів реалізуються в трьох аспектах:освітньому, виховному та

 
 

Цікаве

Загрузка...