WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Комп'ютерні технології навчання у процесі математичної підготовки майбутніх учителів фізики - Реферат

Комп'ютерні технології навчання у процесі математичної підготовки майбутніх учителів фізики - Реферат

використання дає незаперечний педагогічний ефект" [3].
Ю.Г.Лотюк так визначає роль комп'ютера у педагогічному процесі: "... із застосуванням комп'ютера пов'язані певні проблеми. Треба розрізняти недоліки, зумовлені недосконалістю того чи іншого математичного пакета, та недоліки, зумовлені неповною реалізацією потенційних можливостей комп'ютера. При оцінці ролі комп'ютера як засобу педагогічного призначення слід передусім враховувати, що він не більше як помічник педагога, а не його заміна" [4].
Державним нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються ціліосвітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця у структурі держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей, є освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускника вищого навчального закладу. Так, згідно з галузевим стандартом вищої освіти МОН ХХ-02, до професійних типових завдань діяльності діагностичного класу відносять наступні предметно-розумові уміння:
" володіти методиками використання прикладних програмних продуктів для підтримки навчального процесу;
" вміти розробити план вивчення навчального матеріалу з поєднанням традиційних та інформаційних технологій;
" вміти орієнтуватись у доборі засобів та методів навчання з використанням комп'ютерної техніки;
" вміти використовувати комп'ютерно-орієнтовані системи навчання дисциплін за своїм фахом;
" вміти використовувати програмні засоби для вивчення учнів і учнівських колективів.
" вміти використовувати програмні засоби для обробки результатів проведених психологічних, педагогічних і методичних досліджень.
Досить ефективним є опосередкований комп'ютером ланцюг взаємодії "викладач - студент", що реалізується при розв'язування задач практичного змісту. На думку Є.І.Машбиця, розв'язок задачі складається з розв'язків багатьох підзадач, серед яких виділяються два типи: перший - це самостійні етапи розв'язування вхідної задачі, другий - це підзадачі, що виникають, якщо основний етап не може бути реалізований; тоді він розбивається на підетапи, що є допоміжними у відношенні до вхідної задачі [7].
Студентам фізичних спеціальностей вищих педагогічних навальних закладів у процесі навчання математичного аналізу доцільно пропонувати задачі міжпредметного змісту, зокрема, фізичного. Розв'язування таких задач надає викладачеві можливість проілюструвати практичну значумість, прикладний характер теоретичного курсу своєї дисципліни. Оскільки розв'язування таких задач потребує значної кількості обчислювальних операцій, доцільно перекласти виконання останніх на "плечі" комп'ютера. У наступному прикладі розкрито можливість автоматизації обчислювальних операцій педагогічним програмним засобом GRAN-2D та перевірки студентом отриманого розв'язку без втручання викладача.
Приклад. Знайти координати центра мас однорідної плоскої фігури, обмеженої лініями , .
Розв'язування. З теоретичного курсу математичного аналізу студентам відомо, що, якщо фігура обмежена знизу лінією , а зверху - і поверхнева густина фігури , то обчислення її центра мас здійснюється за формулами:
, .
На першому етапі розв'язування задачі студенти знаходять координати точок перетину даних ліній - та . Взаємне розташування обох ліній проілюструємо за допомогою педагогічного програмного засобу GRAN-2D (рис.1).
Рис.1
У даному випадку плоска фігура однорідна, отже, її поверхнева густина є величиною сталою і дорівнює одиниці. Студенти обчислюють координати центра мас даної однорідної плоскої фігури наступним чином:
; .
З метою перевірки отриманої відповіді обчислення визначених інтегралів , , студенти виконують за допомогою педагогічного програмного засобу GRAN-2D (рис.2, рис.3 та рис.4 відповідно):
Рис.2
Рис.3
Рис.4
Таким чином, за допомогою комп'ютера студенти переконуються у тому, що отримана ними відповідь є правильною.
Отже, маємо всі підстави для формулювання наступних висновків:
" використання комп'ютерних технологій у навчанні математичних дисциплін є перспективним напрямком подальших науково-педагогічних досліджень;
" діяльність викладача і студента у системі вищої педагогічної освіти, опосередкована комп'ютером, сприяє розв'язанню проблеми підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів;
" педагогічні напрацювання з проблеми дослідження потребують змістовної систематизації з метою врахування у педагогічній практиці.
ЛІТЕРАТУРА
1. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навч. посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти. - К.: ВВП "КОМПАС", 1997. - 64 с.
2. Горошко Ю.В. Метод найменших квадратів та його реалізація засобами НІТ // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редкол. - К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова. - Випуск 6. - 2003. - С.106-112.
3. Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2001. - №5. - С.2-14.
4. Лотюк Ю.Г. Застосування математичних пакетів у викладанні математики у вищому навчальному закладі // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2001. - №3. - С.21-24.
5. Лупан І. DERIVE на уроках алгебри та початків аналізу // Математика в школі. - 2002. - №6. - С.8-10.
6. Мастерова С.Г. Використання шкільних підручників та персонального комп'ютера в самостійній роботі студентів вищого педагогічного навчального закладу при вивченні курсу геометрії // Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт. - Вип. 15. - Донецьк: Фірма ТЕАН, 2001. - С.45-55.
7. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. - М.: Педагогика, 1988. - 192 с.
8. Мороз І.А., Зеленкова Н.І. Використання Gran-3D на уроках стереометрії // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. Випуск 3: В 3-х томах. - Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2003. - Т.1: Теорія та методика навчання математики. - С.182-186.
9. Прокопенко І.Ф., Биков В.Ю., Раков С.А. До питання інформатизації вищих педагогічних навчальних закладів // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2002. - №4. - С.8-13.
Співаковський О.В. Підготовка вчителя математики до використання комп'ютера у навчальному процесі // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 1999. - №2. - С.9-11.

 
 

Цікаве

Загрузка...