WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Комп'ютерні технології навчання у процесі математичної підготовки майбутніх учителів фізики - Реферат

Комп'ютерні технології навчання у процесі математичної підготовки майбутніх учителів фізики - Реферат


РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
Комп'ютерні технології навчання у процесі математичної підготовки майбутніх учителів фізики
Одним з пріоритетних напрямків удосконалення професійно-педагогічної підготовки фахівця у вищому педагогічному навчальному закладі є впровадження в навчальний процес комп'ютерно-орієнтованих систем навчання математичних дисциплін. Як зазначає Я.Я.Болюбаш, навчальний процес організовується з урахуванням науково-педагогічного потенціалу, матеріальної і навчально-методичної бази вищого закладу освіти, сучасних інформаційних технологій. Він орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до динамічних процесів в освітній та соціально-культурній сферах, галузях техніки і технологій, системах управління й організації праці в умовах ринкової економіки [1, 4].
Постановка наукової проблеми розробки теоретично обґрунтованих методичних систем навчання дисциплін гуманітарного і природничого циклів обумовлена низкою об'єктивних причин, пов'язаних із розвитком засобів накопичення, зберігання, обробки, опрацювання та використання інформаційних ресурсів з різноманітних сфер людської діяльності, зокрема наукової. Крім того, інтеграція України у європейське співтовариство вимогає переосмислення змісту та стандартів освіти взагалі, підходів до забезпечення якісних характеристик підготовки кваліфікованих педагогічних кадрів зокрема.
Одним із шляхів інформатизації вищих педагогічних навчальних закладів є оволодіння студентами, викладачами та співробітниками спеціалізованими педагогічними програмними засобами з навчальних предметів [9].
На актуальність наукових досліджень з проблеми використання комп'ютерних технологій у навчальному процесі вищого педагогічного навчального закладу вказує М.І.Жалдак: "Разом з тим педагогічні вузи та інститути підвищення кваліфікації вчителів з різних причин, зокрема, відсутності необхідної матеріально-технічної бази та науково-методичного забезпечення, ще недостатньою мірою готують учителів до широкого використання комп'ютерно-орієнтованих систем навчання різних предметів у середній загальноосвітній школі та інших навчальних закладах" [3].
Схожу думку висловлює О.В.Співаковський: "Унікальність ситуації полягає в тому, що кількість програмних продуктів, що не мають відповідної сертифікації, може нанести шкоду освіті. Для цього необхідні відповідна науково-методична база, відповідні систематичні дослідження, наявність обґрунтованих теоретичних підходів до вивчення проблеми розробки і впровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес, у тому числі і до навчання студентів педагогічних інститутів фундаментальних курсів математики, причому з конкретними програмно-методичними реалізаціями" [10].
Науково-методичні аспекти проблеми використання комп'ютерних технологій у процесі навчання математики викладено в дослідженнях В.Ю.Бикова, М.С.Голованя, Ю.В.Горошка, А.М.Гуржія, М.І.Жалдака, Т.В.Зайцевої, В.І.Клочка, Н.В.Морзе, А.В.Пенькова, Ю.С.Рамського, В.І.Шавальової та інших вчених.
Так, Ю.В.Горошко розглядає проблему представлення експеримен-тальних даних аналітичною формулою, тобто набір точок , потрібно представити у вигляді виразу . Ця проблема є важливою в експериментальних дослідженнях. Автором пропонується використовувати педагогічний програмний засіб Gran1, який дозволяє наближати (апроксимувати) за методом найменших квадратів таблиці експериментальних даних поліномами до сьомого степеня включно [2].
Статтю І.А.Мороз і Н.І.Зеленкової присвячено проблемам формування правильних просторових уявлень геометричних фігур і тіл обертання, розуміння взаємозв'язків між фігурами у просторових конфігураціях з усвідомленням можливих перетинів тривимірних об'єктів площинами. Одним із шляхів розв'язання поставлених завдань є, на думку авторів, використання вітчизняного педагогічного програмного засобу Gran-3D при вивченні курсу стереометрії [8].
С.Г.Мастеровою пропонуються завдання для самостійної роботи над курсом "Аналітична геометрія" для студентів вищих педагогічних навчальних закладів з використанням педагогічного програмного засобу Gran-2D і шкільних підручників [6].
І.Лупан рекомендує використовувати програму DERIVE при розв'язуванні ірраціональних рівнянь, виконанні алгебраїчних перетворень та інших обчислень. Програма DERIVE дозволяє автоматизувати наступні задачі: отримувати розв'язки рівнянь не лише другого степеня, а й вищих степенів; розв'язувати обернену задачу - конструювати рівняння із заданими комплексними коренями; значно спрощується перехід від алгебраїчної форми комплексного числа до тригонометричної і навпаки тощо [5].
Стислий аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання проблеми і на які ми спираємось, обумовив виділення не розв'язаних раніше низки завдань, а саме: дослідження науково-педагогічної ефективності використання комп'ютерних технологій при навчанні математики студентів фізичних спеціальностей вищого педагогічного навчального закладу; розробку науково-обґрунтованих комп'ютерно-орієнтованих методик навчання математичного аналізу з подальшим якісним і кількісним опрацюванням одержаного емпіричного матеріалу.
Стаття має на меті стисло викласти попередні результати наукових досліджень зі сформульованої проблеми і визначити напрямки подальших пошуків з урахуванням специфіки математичної підготовки студентів фізичних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів.
Використання комп'ютерних технологій у навчальному процесі вимагає коригування методів, форм, засобів навчання, відображається на змісті і цілях навчання, перетворюється на засіб взаємодії викладача і студента. Надзвичайно важливою є професійна підготовка студента до використання комп'ютера у майбутній професійній діяльності.
На думку О.В.Співаковського, студенти долають психологічний бар'єр між традиційними формами, методами і засобами навчання і навчанням із застосуванням комп'ютерних засобів набагато швидше, ніж вчителі, що вже мають досвід роботи традиційними методами [10].
М.І.Жалдак наголошує: "Одним із найвагоміших аргументів на користь використання комп'ютерів у навчальному процесі чи проти нього має бути такий: комп'ютер, як і будь-які інші нововведення, слід використовувати тільки тоді, коли таке

 
 

Цікаве

Загрузка...