WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Сучасні підходи до викладання курсу „педагогіка” у вищому закладі освіти - Реферат

Сучасні підходи до викладання курсу „педагогіка” у вищому закладі освіти - Реферат

інтелектуально-творчі здібності, високу духовність, світогляд і морально-естетичну культуру" [7].
Найважливішими якісними ознаками педагога як індивідуальності здебільшого вважають: його світогляд, раціональну діловитість у вирішенні життєво важливих завдань, творчий підхід до професійної діяльності у визначенні й упровадженні ефективних засобів організації та здійсненні виховного і навчального процесів,громадську активність.
Ці якості педагога складаються звичайно в більш зрілому віці, з набуттям ним життєвого та професійного досвіду. Разом з тим їх основи починають формуватися і розвиватися вже в студентські роки в умовах усвідомленого і цілеспрямованого оволодіння обраною професією, активної участі в науково-дослідній діяльності і громадській роботі.
Зростаючі в наш час вимоги суспільства до освіти, отже і до професійної підготовки фахівця даної галузі, ставлять перед необхідністю продуціювання нових педагогічних теоретико-методологічних і методичних ідей та пошук більше ефективних шляхів і засобів їх упровадження у практику вищої школи.
За свідченням численних досліджень, нагальна необхідність у вирішенні цих завдань зумовлена невідповідністю рівня підготовки сучасного випускника вищого закладу освіти соціальним запитам суспільства. Це виявляється у суперечностях між потребою суспільства в глибокому, науково обґрунтованому і творчому характері педагогічної праці і низьким рівнем готовності фахівця освітньої галузі до практичного виконання покладених на нього функціональних обов'язків.
Одна з основних причин такого стану підготовки педагога полягає в тому, що значний обсяг учбової інформації, до того ж викладеної здебільшого репродуктивним способом і, головне, без орієнтування на предмет його майбутньої діяльності, як правило, не "спрацьовує" на глибоке оволодіння сутністю освітньої діяльності і як наслідок - втрачається. Крім того, традиційно навчальному процесі у ВНЗ оволодіння професійно необхідними знаннями і вміннями здійснюється за окремими науками і відповідними навчальними предметами, що не завжди сприяє створенню цілісної професійно спрямованої системи підготовки педагога. Адже кожний викладач-предметник спрямовує свої зусилля на розкриття специфіки відповідного до тієї чи іншої науки предмету дослідження і значною мірою не зосереджує уваги на теоретичному і прикладному характері цих положень в загально теоретичній і практичній підготовці фахівця освітньої галузі.
За визначенням сучасних досліджень, одним з дієвих шляхів подолання існуючих недоліків вузівської підготовки є упровадження в навчальний процес ідеї педагогізації як принципу надання усій системі роботи педагогічного аспекту - встановлення взаємозв'язку і цілісності усіх компонентів навчального і виховного процесів та їх спрямованість на педагогічну діяльність
Згідно рекомендацій сучасної теорії і практики педагогіки вищої школи, зміст програми з курсу "Педагогіка" повинен бути розроблений на основі узагальнення:
" теоретико-методичних засад класичної науково-педагогічної спадщини, значення яких і в наш час не втратило своєї актуальності;
" сучасних вітчизняних і світових провідних концепцій і теорій даної галузі науки;
" досягнень вітчизняної і світової практики.
У своїй цілісності зміст програми повинен охоплювати основні аспекти педагогічної праці.
Доцільною в упорядкуванні змісту програми вважається така послідовність її розділів:
" загальні засади педагогіки ;
" теоретичні і методичні основи виховання;
" теоретичні і методичні основи навчання (дидактика);
" школознавство;
" педагогічне співробітництво і спілкування в освітньому процесі.
Перший розділ - "Загальні засади педагогіки" - за своєю сутністю являє собою введення майбутнього фахівця освітньої галузі в загальний курс педагогіки. Він містить у собі теоретико-методологічні положення, які є відправними у подальшому розкритті змісту даного курсу. У ньому передбачено визначити сутність педагогіки як науки; предмет і найважливіші проблеми її дослідження; детермінанти, під впливом яких визначаються цілі педагогічної діяльності; основні чинники розвитку педагогіки; методологічні основи педагогіки; загальні підходи до здійснення педагогічної діяльності.
Ключовою проблемою цього розділу повинна бути підростаюча особистість, сучасні соціальні вимоги суспільства до її якісної характеристики, зовнішні і внутрішні чинники її формування і закономірності розвитку. Отже, усі питання, що розкриваються в даному розділі, спрямовані на усвідомлення студентами місця і ролі педагогічної діяльності в задоволенні потреб суспільства у формуванні особистості, здатної до повноцінної життєдіяльності в сучасному соціокультурному середовищі.
Другий розділ - "Теоретичні і методичні основи виховання" - передбачає розкрити сутність виховання як соціально зумовленого педагогічного феномену; визначити сучасні теоретичний і практичний аспекти виховання, їх взаємозалежність; надати характеристику сутності системного підходу до виховання та виховної системи навчального закладу як соціально-педагогічної умови становлення, формування і розвитку підростаючої особистості.
Під час викладання питань даного змісту повинна постійно вестися ділова розмова зі студентами про сучасні наукові і практичні рекомендації щодо визначення напрямків, змісту, організаційних форм і методів професійно-педагогічної діяльності, спрямованої на вирішення завдань виховання. Крім того, розкриття тих або інших теоретичних положень і методичних рекомендацій може вважатися науково обґрунтованим, глибоким і дієздатним за умови, якщо воно в доцільній мірі буде співставлене з формулюванням відповідних положень проблеми виховання, існуючих в інших галузях наук (філософії, соціології, політології, психології, етики, естетики тощо), і підкріплене реальними досягненнями сучасної практики загальноосвітніх закладів.
Третій розділ - "Теоретичні і методичні основи навчання (дидактика)" - присвячено розкриттю сутності дидактики як галузі педагогічної науки і предмету її дослідження; характеристиці сучасної системи освіти в Україні; визначенню структури та функцій навчання; характеристиці сучасних підходів до формулювання сутності закономірностей, принципів, змісту, форм, методів і засобів навчального процесу. Головним при розкритті відправних положень даного розділу є те, що воно здійснюється не у вигляді подання студентам сукупності готових знань, необхідної для її запам'ятовування, і не як, власне, предмет учбової діяльності, а на основі пошуку, обґрунтування і формулювання загальних

 
 

Цікаве

Загрузка...