WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Деякі аспекти мотивації навчальної діяльності студентів педагогічних закладів - Реферат

Деякі аспекти мотивації навчальної діяльності студентів педагогічних закладів - Реферат

навчанні, 40,6% респондентів зазначили, що їм нелегко вчитися, 34,4% з них мають незначні труднощі. За підсумками діагностики було зроблено загальний перелік труднощів, з якими студенти стикаються в процесі навчання (табл.3).
Аналіз переліку труднощів вказує на те, що студентам властиво шукати їх причини переважно в зовнішніх обставинах, поза собою, тоді як більшість з названих труднощів зумовлені відсутністю сформованої власної системи навчальної праці, навичок використання раціональних прийомів навчальної діяльності. Цей висновок підтверджує й опитування викладачів, на думку яких тільки в 4,2% студентів в основному сформовані вміння учитися та індивідуальний стиль навчальної діяльності, у 80,3% студентів вони сформовані частково і більш ніж у 15% вони зовсім не сформовані. Про наявність труднощів у студентів по засвоєнню навчальної інформації говорить і перелік прийомів раціонального навчання, з яких викладачам найчастіше приходиться консультувати студентів (табл. 4).
Таблиця 3. Труднощі,які виникають у студентів у процесі навчання
(у порядку значущості )
1 Великий обсяг інформації, яку необхідно запам`ятовувати.
2 Недостатньо сформовані уміння вчитися та організовувати свою навчальну діяльність.
3 Не вистачає часу на підготовку до занять.
4 Труднощі в осмисленні інформації, котра подається в лекціях.
5 Недостатньо літературидля підготовки до занять.
6 Недостатньо методичних рекомендацій з наукової організації праці.
7 Незручний розклад і режим занять.
8 Різні вимоги викладачів.
Таблиця 4.
Інтелектуальні вміння, які необхідно формувати у студентів(у порядку їх значущості)
1 Виділення головного, суттєвого, важливих фактів і аргументів.
2 Формування узагальнень, висновків, доведень.
3 Виділення основних сенсових частин, складання планів.
4 Групування інформації на основі провідних ідей, складання тез.
5 Раціональна самостійна робота з книгою.
6 Раціональне запам`ятовування інформації.
7 Постановка навчальних цілей і задач та визначення способів їх досягнення.
8 Раціональне конспектування лекцій.
9 Складання режиму дня.
Нам здалося цікавим таке спостереження. Студенти на перше місце в переліку труднощів поставили нестачу часу, майже на останнє - відсутність навичок, умінь, здатностей раціональної організації своєї навчальної діяльності. На думку викладачів, їм найчастіше доводиться консультувати студентів з прийомів виконання розумових і навчальних дій (95,8% від загального числа консультацій). Поради і вказівки щодо раціонального планування навчального часу практично не цікавлять студентів (4,2% від загального числа консультацій). Це протиріччя, на наш погляд, пояснюється тим, що більшість студентів не вміють адекватно оцінити свої труднощі, що, в основному, виникають через відсутність сформованих навчальних умінь і слабко розвинуту здатність до управління навчальною діяльністю. Неадекватна оцінка труднощів, нездатність визначити їхні дійсні причини знижують інтерес студентів до навчання, формують байдуже чи негативне ставлення до нього.
Аналіз отриманих у ході діагностики даних про мотивацію навчальної діяльності студентів дозволяє зробити такі висновки: навчальні мотиви присутні у загальній структурі мотивів більшості з опитаних. Але їх не можна назвати внутрішніми, глибоко усвідомленими, оскільки мотиваторами часто виступають утилітарні, прагматичні цілі, зовнішні стосовно навчальної діяльності. В основному в студентів переважає орієнтація мотивів на кінцевий результат, а не на засвоєння способів дій з навчальною інформацією. Навчально-пізнавальні інтереси в значної більшості опитаних хиткі, ситуативні. Те ж можна сказати і про ставлення майбутніх педагогів до навчання, що коливається від негативного і байдужого до позитивного і відповідального. Часто навчальні мотиви тільки називаються ними, але не стають поштовхом до конкретних активних дій. Усе це є серйозними стримуючими чинниками становлення навчальної діяльності студентів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Асмолов А. Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа. - М.: МГУ, 1990. - 367 с.
2. Балл Г. А. Норма деятельности - категория педагогическая // Педагогика.- 1992.- № 3-4.- С. 40-48.
3. Бех І. Моральність особистості у психологічному ракурсі // Філософська і соціологічна думка.- 1994.- № 3-4.- 12- 20.
4. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т.-Т. 3.- М., 1983. - 468с.
5. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. - М.: МГУ, 1988.- 225с.
6. Гальперин П.Я., Талызина Н.Ф. Современное состояние теории поэтапного формирования умственных действий / Вестник МГУ, 1979.- №4.- С. 54- 63.
7. Гриньова В.М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспекти ).- Харків: Основа, 1998.- 300 с.
8. Зязюн И.А., Лебедик И.П. Социальная зрелость и педагогическое мастерство будущего учителя // Советская педагогика. - 1991. - № 6.- С. 74-78.
9. Ильясов И.И. Структура процесса учения.- М.: МГУ, 1986.- 199с.
10. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность.- М.: Политиздат, 1975.- 304 с.
11. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание.- М.: Наука, 1957.- 382 с.
12. Сластенин В.А. Учитель и время // Советская педагогика.- 1990.- № 9.- С. 3-9.
13. Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека.- М.: Педагогика, 1989.- 263 с.
14. Шевченко Л.Л. Практическая педагогическая этика.- М.: Соборъ, 1997.- 506 с.
15. Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника.- М.: Знание, 1974. - 84 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...