WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Історичний підхід до створення шкільних методичних посібників і збірників задач з фізики - Реферат

Історичний підхід до створення шкільних методичних посібників і збірників задач з фізики - Реферат

прикладами (множення, ділення);
" задачі-парадокси викладені у формі діалогу допитливого учня і вчителя, що на думку автора, є найбільш зручною формою для з'ясування різних сторін розглядуваного питання;
" задачі диференційовані і помічені за трьома рівнями складності, які відповідають: а) першому ступеню - елементарному курсу першого концентру фізики, б) другому ступеню - курсу другого концентру й охоплюють обсяг, прийнятий для програм середніх шкіл, в) третьому ступеню - виходить за межі курсу середньої школи і може пропонуватися або учням, які особливо цікавляться фізикою, або всьому класу, де фізика вивчається за поглибленими програмами. Предметна область деяких задач подана у формі фантастичних сюжетів, фотографій, кольорових малюнків, діалогів учителя і допитливого учня.
Цей посібник є свого роду енциклопедією, яка містить найрізноманітніші відомості і факти із багатьох галузей знань - фізики, геології, географії, історії, техніки, зоології, ботаніки, тобто одним із перших, у якому успішно реалізовано інтегративний підхід до навчання фізики. Уперше у цьому збірнику центральне місце відведене задачам, головний зміст яких полягає у з'ясуванні сутності фізичних явищ та їх аналізу. Кількість таких задач перевищує розрахункові. Точність і чіткість формулювання задач у поєднанні з їх глибоким, цікавим змістом є характерною особливістю збірника О.В.Цінгера. У дореволюційний час цей збірник набув популярності і не втратив свого значення у наш час.
До загальних недоліків, характерних для більшості дореволюційних збірників задач, можна віднести:
" наявність великої кількості абстрактних задач, зміст яких мало пов'язаний з розвитком техніки, який супроводжував процес інтенсивної індустріалізації промисловості на межі XIX i XX століть, що зумовлювало відсутність експерименнтальних задач і задач, побудованих на дослідженнях фізичних процесів і спостережень за природою, задач-коротеньких лабораторних робот на оцінку, задач-визначення фізичних констант;
" нехтування розвитком пізнавального інтересу учнів визначало убогий характер оформлення більшості збірників і змісту предметної області задач (за винятком збірника задач О.В.Цінгера).
Разом з тим прогресивні зміни у методиці фізики визначили: початок диференційованого підходу до структурування збірників задач з урахуванням специфіки концентрів курсу (Г.Гейнріхс, О.В.Цінгер), циклічності навчального процесу - організація розділів у формі комплексів із конспектів, тренувальних задач і задач для самостійного розв'язування (Г.Гейнріхс, С.І.Ковалевський, О.В.Цінгер).
У 20-ті роки в результаті сміливих дидактичних експериментів з'являються перші збірники задач з фізики, автори яких намагалися уникнути вищезгаданих методичних недоліків. До найбільш яскравих слід віднести методичний посібник-дослідження "Живі задачі з фізики та методичні пошуки" В.О.Зібера (Ленінград, 1925) [2], побудований на експериментальних задачах.
Кожна задача мала складну динамічну структуру, доцільність і характер пунктів якої обґрунтовується автором у передмові: умова задачі має бути лаконічною та інтригуючою; малюнок задачі ілюструє речову установку; пояснення до малюнка уточнює будову установки; розв'язок задачі - лаконічна можлива відповідь на питання задачі; розвиток задачі - особливо цікаві питання, які виникали під час її колективного розв'язування; загальні зауваження - опис процесу пошуків розв'язку [2, 17-19].
З методичної точки зору найбільш характерними для "живих задач" є наступні три пункти умови: 1. Кожна задача ставиться у вигляді досліду, так що учень "бачить задачу". 2. Кожна задача вимагає дослідного розв'язування. 3. Аналіз задачі та її кінцеве розв'язання здійснюється колективом учнів (конференцією) [2, 6].
Оригінальним за змістом є посібник "Експериментальні та якісні задачі з фізики" О.Ф.Іваненка, В.П.Махлая, О.І.Богатирьова (Київ, 1987), який характерний комплексним підходом до розвитку в учнів інтелектуальних і практичних навичок, їх навчально-пізнавальної діяльності у процесі розв'язування експериментальних і якісних задач у класі та проведення домашніх дослідів і спостережень.
У 1977-1978 роках видається оригінальний методичний посібник у двох частинах "Спостереження учнів при вивченні фізики на першому ступені навчанні" і "Спостереження учнів при вивченні фізики на другому ступені навчання" О.В.Сергєєва [5,6], в якому реалізовано інтегративний підхід (за формою і змістом) до емпіричних методів вивчення фізики, зокрема, - спостереження природничих явищ, яке розуміється як систематичне, цілеспрямоване, навмисне, планомірне, активне і вибіркове кероване вчителем сприйняття учнями фізичних характеристик об'єктів органічного і неорганічного світу, виробництва, сільського господарства і довкілля у процесі проведення домашніх фізичних дослідів і тематичних екскурсій. Цікавим у завданнях є їх комплексний характер: серед них є задачі-запитання, які не потребують безпосередніх спостережень, необхідних для повноти опису певного фізичного явища, а також експериментальні задачі або демонстраційні експерименти. У першій частині посібника автор, докладно розглядаючи методичні питання, пов'язані з використанням методу спостережень у навчально-виховному процесі, подає структуру спостереження і навчальних екскурсій з фізики з позицій сучасних вимог до навчального процесу.
Специфіка цього посібника, яка відрізняє його від традиційних збірників задач з фізики, полягає у тому, що в ньому використовується можливість полісенсорного сприйняття учнями задачної ситуації, що є невід'ємним фрагментом довкілля людини (концепція якого розроблялася ще Я.А.Коменським, але не була повністю реалізована).
Таким чином, грунтуючись на результатах історико-методичного аналізу еволюції збірників задач з фізики, можна зробити такі висновки:
" методологічна, методична і прагматична якість збірників задач і запитань з фізики носить історично зумовлений характер, що визначається специфікою ознак, характерних для кожного періоду;
" історична трансформація дидактики фізики, науки фізики, комплексу психолого-педагогічних наук, методики математики та інформатики знайшла своє відображення у підходах до структурування навчального матеріалу при створенні збірників задач та доборі і складанні самих задач;
" необхідні науково обгрунтовані історико-методичні дослідження для визначення оптимальних шляхів створення сучасного збірника задач з фізики.
ЛІТЕРАТУРА
1. Волошина А.К. Історико-методичний аналіз розвитку технологіїрозв'язування фізичних задач у середній загальноосвітній школі. - Дис. канд. пед. наук.- Запоріжжя, 2000.- 233 с.
2. Зибер В.А. Живые задачи по физике. Методические искания: задачи с техническим уклоном. - Л.: Образование, 1926.- Вып. 2.- 104 с.
3. Іванов О.С. Задачі з фізики в середній школі. Методичний посібник для вчителів. К.: Рад.шк., 1971. - 167 с.
4. Сергеев А.В. Становление и развитие истории методики преподавания физики в средней школе как научной дисциплины. Дисс. д-ра пед. наук. - Запорожье, 1989. - 370 с.
5. Сергеев А.В. Наблюдения учащихся при изучении физики на первой ступени обучения: Пособие для учителей.- К.: Рад. шк., 1987. - 152 с.
6. Сергеев А.В. Наблюдения учащихся при изучении физики на второй ступени обучения: Пособие для учителей.- К.: Рад. шк., 1988. - 176 с.
7. Цингер А.В. Задачи и вопросы по физике.- М., 1916.- 308 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...