WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Історичний підхід до створення шкільних методичних посібників і збірників задач з фізики - Реферат

Історичний підхід до створення шкільних методичних посібників і збірників задач з фізики - Реферат


Реферат на тему:
Історичний підхід до створення шкільних методичних посібників і збірників задач з фізики
Розробка цілісної теорії та практики збірника фізичних задач і посібників з фізики, побудованих на технологічних задачах, є пріоритетним напрямком методичних досліджень у сучасній дидактиці фізики. Науковий підхід до розв'язання цієї важливої проблеми вимагає проведення історико-методичних досліджень.
Від якості цих дидактичних засобів залежить, наскільки повно будуть реалізовані навчальні, виховні й розвивальні функції задачного підходу. Знання вчителем фізики методичних вимог, яким мають відповідати фізичні задачі, є необхідною умовою компетентного і творчого підходу до добору, складання і використання задач у навчальному процесі.
Оскільки кожний збірник задач і методичний посібник виникли у певній історичній ситуації, їх необхідно аналізувати в контексті історії вітчизняної методики навчання фізики, враховуючи періодизацію, розроблену О.В.Сергєєвим [4, 129-202] й уточнену нами у зв'язку з дослідженнями у 90-х роках історії методики розв'язування задач. Нами було проаналізовано якість збірників задач і запитань з фізики, їх відповідність дидактичним вимогам до якості задач, розробленим О.С.Івановим [3, 27], основними з яких є: педагогічна цінність, підпорядкування технічних відомостей і математичного оператора фізичному, відсутність фізичних і технічних помилок, точність, лаконічність і природність умови [1].
Як приклад розглянемо популярні збірники задач, які мали найбільше поширення на території України.
Серед розглянутих задачників характерними є збірники М.Дерюгіна (1865) і О.Ф.Малініна (1866). Автор першого особливу увагу звертає на фізичну сутність задач та методи їх розв'язування. У кінці збірника додано 27 креслень, що полегшують розв'язування задач, і 8 таблиць, у яких містяться основні фізичні сталі з метою привчити школярів самостійно відшукувати необхідні дані для розв'язування задач. Як бачимо, вже в перших збірниках фізичних задач знайшли втілення прогресивні погляди вітчизняних методистів на значення й методику розв'язування фізичних задач у середній школі.
У структурі "Збірника фізичних задач для гімназій" О.Ф.Малініна (1866) і порядку розташування задач у ньому відображені методичні погляди автора. До важких задач додавалися докладні розв'язування; до деяких - указувався хід умовиводів, за яким учень знаходив розв'язок; до інших - подані тільки результати; окремі - залишені зовсім без відповіді. Хоча всі розрахункові задачі розташовані у тому ж порядку, який прийнятий у підручнику Е.Х.Ленца, відсутність задач-запитань зменшує методичну цінність цього збірника. Така формальна й однобічна точка зору на фізичні задачі багатьма прогресивними вчителями-практиками не поділялася. Тому на межі XIX - XX ст. з'являються шкільні підручники, в яких відображені більш передові погляди на методику розв'язування фізичних задач. До них можна віднести, наприклад, "Збірник запитань і задач з фізики для середніх навчальних закладів" О.Ф.Знаменського (1879). У кожному розділі спочатку вміщено питання (якісні задачі), а потім задачі на розрахунки. До всіх розрахункових задач подано відповіді. Це свідчить про правільне розуміння автором про значущості фізичної сутності задач.
Серед збірників фізичних задач для середньої школи слід відзначити цікавий за задумом перекладений збірник "Почему и потому" Отто Улле (1869), який містив виключно якісні задачі-запитання з важливих науково-природничих галузей. На початку кожного розділу автором подаються короткі пояснення розглядуваного фізичного явища. Далі учні знаходили описи певних фізичних феноменів у формі запитання, яке починається словом "почему". Безпосередньо після запитання йде відповідь, яка пояснює цей фізичний феномен, і починається словом "потому". Тематика задач різна: про явища побуту людини, природи, простих наукових експериментів. Запитань з техніки обмаль, що пояснюється нерозвинутістю цієї галузі. Методична цінність більшості задач, що грунтується на просвітницькому потенціалі, безперечна. Взагалі, ці задачі розвивали в учнів спостережливість, раціональний фізичний підхід до пояснення явищ оточуючого світу.
До 30-х років ХХ ст. методика розв'язування фізичних задач розглядалась у передмовах до збірників задач, де автори викладали власний досвід, методичні прийоми стосовно задачного підходу.
Прогрес природознавства, психолого-педагогічних наук і дидактики фізики кінця XIX ст. - початку ХХ ст. спричинив відповідну трансформацію збірників фізичних задач. Розглянемо деякі з них.
У збірниках задач С.Ковалевського були реалізовані деякі нові ідеї і підходи до добору і системи розташування задач. Цим вони відрізнялися від збірника А.Ф.Малініна, але за змістом задачі теж мали розрахунковий характер. Коротко проаналізуємо ці посібники.
"Збірник фізичних задач для середніх навчальних закладів" С.Ковалевського (СПб, 1906) містив 989 розрахункових задач, не мав жодного малюнка або креслення, фізичних таблиць (фізичні сталі наводилися в умовах задач). У "Передмові" автор дає методичні вказівки щодо розв'язування задач. Задачі розташовані у розділах за єдиним принципом. На початку розділу під літерами а), б) і т.ін. надаються формули визначення різних фізичних величин. Наприклад, у розділі "Прямолінійний і круговий рівноприскорений рух" безпосередньо після заголовку розміщені у невеликій кількості нескладні типові задачі під літерами а) на простір; б) на швидкість; в) на час. За типовими задачами йдуть у достатній кількості в змішаному порядку задачі з тих же елементів рівномірного руху.
"Систематичний збірник задач з фізики для середніх навчальних закладів" Г.Гейнріхса (СПб, 1912) методично добре відпрацьований і відрізняється певними перевагами, до яких можна віднести оригінальну структуру, яка враховує вікові навчально-пізнавальні можливості учнів (1. Пропедевтика. 2. Систематичний курс. 3. Додаткові статті до розділів механіки). До всіх задач у кінці посібника подаються відповіді і розв'язки. Деякі умови задач ілюстровані малюнками і кресленнями.
У розташуванні розділів фізики автор додержується загального порядку, яким користувалися у той час автори посібників. Кожному розділу передує конспект теорії з відповідної теми фізики, який містить загальну характеристику розглядуваних явищ, визначення, фізичні закони і формули. Крім того, у відповідних місцях наведені таблиці фізичних величин і креслення. У структурі збірника враховані:
1. вікові особливості навчально-пізнавальної діяльності школярів різних ступенів (наявність розділів: "Пропедевтика (систематичний курс)";
2. сформованість в учнів навичок самостійної роботи.
"Задачі та запитання з фізики" О.В.Цінгера (1916, Москва) [7] вважалися найкращим дореволюційним збірником задач з фізики для середніх навчальних закладів. Цей посібник за словами автора мав такі особливості:
" при складанні збірників віддавалась перевага фізичним задачам перед арифметичнимиз фізичної тематики;
" задачі були суто фізичними, тобто дані до них учні одержували із власних дослідів або спостережень, що визначало наближений ступінь точності цих даних. Для решти задач необхідні дані були розміщені або у їх тексті, або учні могли знайти їх у наведених у кінці посібника 25 таблицях, де автор уперше подає таблицю періодичної системи елементів Д.І.Менделеєва;
" запропоновані прийоми скороченого обчислення з

 
 

Цікаве

Загрузка...