WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особистісно орієнтовані технології підготовки майбутніх учителів до самостійної творчої діяльності - Реферат

Особистісно орієнтовані технології підготовки майбутніх учителів до самостійної творчої діяльності - Реферат

розвиток особистості учня, його неповторної індивідуальності, творчих можливостей, мислення, загальної освіченості, яка виявляється у широті поглядів, формування здатності до самостійної, активної діяльності щодо конструювання власної життєдіяльності, до свідомого професійного вибору, взаємодії із сучасним динамічним світом праці; формування і розвиток особистості учня можливі лише через активну творчу діяльність у спеціально організованому розвивальному навчальному середовищі, яке сприяє розвитку творчого мислення , інтелекту і емоційно вольових якостей особистості; особистісно оірєнтоване навчання повинно спиратися на врахування суб`єктивного досвіду учня, який є основою організації індивідуального і диференційованого навчання, тобто створює умови для реального врахування індивідуального темпу засвоєння навчального матеріалу; впровадження особистісно орієнтованого навчання передбачає таку професійну підготовку учителя, яка включає фундаментальну підготовку з відповідного предмета, грунтовну психолого-педагогічну підготовку, спрямовану на формування умінь майбутнього вчителя щодо організації особистісно орієнтованого навчального процесу, формування гуманістичного мислення, здатності до суб`єкт-суб`єктивної взаємодії з учнями у педагогічному процесі. [5, 159]
Практична реалізація особистісно орієнтованого навчання можлива за умов створення такого розвивального навчального середовища (зміст, організаційні форми, методи, засоби, суб`єкт -суб`єктивний характер педагогічної взаємодії), у якому учень набуває статусу найвищої цінності навчального процесу і яке б сприяло розвитку інтелектуального, творчого і духовного потенціалу учня, його індивідуальності, емоційно-вольових якостей, творчих можливостей, мислення і загальної культури, формуванню здатності до самостійної, активної діяльності, професійного самовизначення, навичок взаємодії із сучасним динамічним світом праці. Іншими словами, метою і результатом особистісно орієнтованого навчання повинна бути молода людина, яка є компетентною особистістю, а відтак, здатна не тільки адаптуватися до вимог сучасного суспільства і ринку праці, а й особистісно й професійно реалізуватися впродовж життя. 5, 159
Орієнтація на професійно творчу підготовку фахівця, розробка і впровадження нових педагогічних технологій у навчальний процес загальноосвітньої і професійної школи дозволить, на наш погляд, значною мірою подолати основний недолік технологічного підходу - орієнтацію на репродуктивний тип навчання.
Сучасні науковці вважають, що важливими технологіями підготовки майбутніх вчителів до самостійної творчої діяльності є наступні:
1 Технологія модульного навчання. Порівняно з традиційною лекційно-семінарською системою навчання відрізняється тим, що сама професійна діяльність викладача, як і навчальна діяльність студента, набувають принципово іншого характеру: центральною фігурою навчального процесу реально стає студент.
Нова система організації навчально-пізнавальної діяльності принципово змінює психологію студента: самі нові обставини переконують студента в тому, що він має працювати самостійно, ініціативно, систематично.
2 Технологія групової роботи. Включає студентів у змістовне співробітництво, де вони виступають суб'єктами спільної навчальної діяльності, а значить змінюється їх мотиваційна сфера у напрямі навчання. Така робота є особливо цінною при проблемному навчанні. Групова форма навчальної роботи, яка раціонально включена в навчальний процес, дає позитивні результати, робить очевидними зусилля і здібності кожного, що є природним стимулом здорового творчого змагання.
3 Технологія проблемного навчання. У проблемному навчанні відкрито втілюються пізнавальні протиріччя, які реалізуються при створенні і загостренні проблемної ситуації, що викликає потребу в опануванні знань та вмінь для вирішення пізнавальних задач. М.Імбраєв, М.Махмутов, Р.Нізанов визначають проблемне навчання як дидактичну систему, що заснована на закономірностях творчого засвоєння знань і способів діяльності і включає специфічне поєднання прийомів і методів викладання і навчання з рисами наукового пошуку. І.О.Погорєлов, В.П.Самофалов під проблемним навчанням вбачають процес, що моделює мислення і носить пошуковий, дослідницький характер, при якому втілюються пізнавальні протиріччя, які реалізуються при створенні та загостренні викладачем проблемної ситуації та організації ним необхідних умов для її вирішення. Проблемне навчання підсилює ступінь досягнення цілей навчання, підвищує якість і міцність отриманих знань та умінь, надає навчальному процесу більшої емоційності та жвавості, посилює пізнавальну активність студентів, уповільнює зниження показників функціонального та психологічного стану, поліпшує самопочуття та настрій студентів, сприяє настанові на вдосконалення та бажання вчитись, має ефект емоційного підкріплення, яке сприяє становленню психічних новоутворень, що лежать в основі процесу набуття нових знань, умінь, навичок [4, 130]
4 Технології творчого розвитку особистості у процесі професійної підготовки. До цих технологій будемо відносити: навчання у співробітництві, метод проектів, різнорівневе навчання, індивідуальний і диференціованний підхід, де вчитель виступає як компетентний консультант, помічник, організатор педагогічної взаємодії з учнем у пізнавальній діяльності. Широко буде використовуватись творча ситуація, яка стимулює пошуковудіяльність, розвиває творчі можливості, але не завжди приводить до оволодіння новими знаннями, вміннями і навичками на відміну від проблемної ситуації. Творча ситуація створюється в процесі: розв'язання творчих задач, вирішенні навчальних проблем , дискусій, критичного аналізу прочитаного, навчальної експериментальної і дослідницької діяльності, ігрових ситуацій. [ 3 ]
5 Технологія формування стимулів до педагогічної творчості. Формування стимулів до педагогічної творчості доцільно розглядати як процес створення психолого-педагогічної системи, компоненти якої (зміст, форми, методи, засоби професійної підготовки, характер комунікативних зв'язків між суб'єктами навчального процесу) забезпечують умови для творчої навчальної діяльності студентів з метою формування у них стійкої сфери щодо майбутньої творчої професійної діяльності. Смисл цього процесу полягає в тому, щоб перевести студентів з пасивного рівня ставлення до оволодіння основами творчості до зрілих форм позитивного ставлення щодо творчої складової майбутньої професійної діяльності, сприяти перетворенню у студентів нестійкого, імпульсивного, неусвідомленого збудження власних творчих можливостей у навчальному процесі у стійку мотиваційну сферу особистості щодо творчості взагалі, педагогічної творчості зокрема.
6 Проектна технологія. Навчальне проектування орієнтоване перш за все на самостійну діяльність студентів - індивідуальну, парну або групову. Передбачає розв'язання певної проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого - інтегрування знань і умінь з різних галузей науки, техніки, творчості. Технологія передбачає використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів [3, 151].
На основі теоретичного аналізу визначень педагогічної творчості у психолого-педагогічній літературі ми дійшли висновку, що педагогічна творчість є цілісний процес професійної реалізації та самореалізації. Ланкою педагогічної творчості є особистісно орієнтована розвивальна взаємодія суб`єктів навчально-виховного процесу, зумовлена специфікою психолого-педагогічних відносин між ними і спрямована на розвиток творчого потенціалу.
ЛІТЕРАТУРА
1. Гончаренко С. Український педагогічний словник. - Київ: Либідь, 1997 -376 с.
2. Зязюн І. Гуманістична стратегія теорії і практики навчального процесу // Рідна школа, 2000. - № 8. - С. 8 -13. - С.10
3. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін. За ред. О.М.Пєхоти. - К.: А.С.К., 2003 - 256 с.
4. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: Монографія /С.О.Сисоєва, А.М.Алексюк, П.М.Воловик, О.І.Кульчицька, Л.Є.Сігаєва, Я.В.Цехмістер та ін.; За ред. С.О.Сисоєвої - К.: ВІПОЛ, 2001 - 502 с.
5. Сисоєва С.О. Особистісно орієнтовані технології: сутність, специфіка, вимоги до проектування. Професійна освіта: педагогіка і психологія, IV ч., 2003 . - 567 с.
6. Сисоєва С.О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня - К.: Поліграфкнига, 1996 - 403 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...