WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особистісно орієнтовані технології підготовки майбутніх учителів до самостійної творчої діяльності - Реферат

Особистісно орієнтовані технології підготовки майбутніх учителів до самостійної творчої діяльності - Реферат


Реферат на тему:
Особистісно орієнтовані технології підготовки майбутніх учителів до самостійної творчої діяльності
Динамізм, притаманний сучасній цивілізації, швидка зміна техніки і технології в усьому світі, інтелектуалізація праці, гуманізація та демократизація суспільства зумовлюють зростання соціальної творчої особистості з високим рівнем духовності й загальної культури, творця нових цінностей, нових моральних якостей в складному сучасному соціумі. У зв`язку з цим змінюється підхід до неперервної освіти, який передбачає суттєві новації у царині загальноосвітньої школи.
Стратегію сучасної педагогічної освіти складають суб`єктивний розвиток та саморозвиток особистості вчителя, здатного не тільки обслуговувати педагогічні й соціальні технології, які є, але й виходити за межі нормативної діяльності, здійснювати інноваційні процеси творчості в широкому розумінні. Ця стратегія повинна втілюватися в принциповій спрямованості змісту й форм навчального процесу вищої педагогічної школи на пріоритет особистісно орієнтованих технологій педагогічної освіти при формуванні в майбутніх учителів готовності до творчої діяльності.
Вирішення цих складних завдань об`єктивно необхідне для розв`язання реально існуючих суперечностей, що накопичились за останні роки в освітній практиці та суспільстві в цілому між: об`єктивною і суб`єктивною необхідністю створення оптимальних педагогічних умов для найбільш повного розкриття творчих якостей і можливостей учнів та відсутністю відповідної науково обгрунтованої технології педагогічного процесу в навчально-виховних закладах; потребою держави у високоосвічених творчих особистостях, здатних працювати й діяти в нестандартних ситуаціях, та падінням престижу позакласної і позашкільної виховної діяльності, небажанням молоді самостійно залучатись до серйозних творчих пошуків, що зумовлює потребу виховання духовно зрілої, високоморальної , соціально активної творчої особистості.
Усунення зазначених суперечностей значною мірою залежить від наукового обгрунтуввання педагогічних технологій підготовки майбутніх учителів до самостійної творчої діяльності, що базуються на врахування сучасних вітчизняних і світових педагогічних концепцій і теорій, духовній взаємодії суб`єктів педагогічного процесу в освітніх закладах, пріоритеті виховання духовного компонента в процесі становлення майбутнього громадянина України.
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що дослідженню проблеми підготовки вчителя до творчої діяльності приділяється належна увага, зокрема змісту педагогічної освіти (А.М.Алексюк, Є.У.Гончаренко, М.Б.Євтух, І.А.Зязюн, І.П.Підласий та ін.), вдосконаленню технологій навчання майбутніх учителів (В.Г.Бондар, О.Г.Мороз, О.М.Пєхота, О.Я.Савченко та ін.), оптимізації методів і прийомів їх професійної підготовки (Д.Н.Кавторадзхе, М.М.Поташник, Т.С.Яценко та ін.), орієнтації студентів вищих педагогічних навчальних закладів на творчість (І.М.Гуткіна, В.А.Кан-Калик, Н.В.Кичук, Л.М.Лузіна, М.В.Ніканд-ров, С.О.Сисоєва, П.М.Щербапнь, Р.Х.Шакуров та ін.), процесу розвитку творчого потенціалу студентів під час навчально-пізнавальної діяльності (С.С. Гасанов, П.Ф.Кравчук, В.А.Лисовська, О.Ф.Приходько та інші), формуванню готовності майбутнього вчителя до педагогічної творчості (Н.М.Брутусова, З.С.Левчук, А.Ф.Линенко).
Шляхи інтенсифікації професійної підготовки майбутніх вчителів до творчої педагогічної діяльності вивчали В.І.Андрєєв, Н.В.Гузій, Ю.А.Карпова та інші.
Психологічні, етичні та технологічні аспекти проблеми знайшли відображення у працях (Г.О.Балла, Г.С.Костюка, О.І.Кульчицької, П.С.Пере-пелиці, А.С. Прангішвілі, О.В.Проскури, О.К.Тихомірова, Л.В.Кондрашової, Н.В.Кузьміної, В.О.Моляко, В.А.Сластьоніна).
Виходячи з того, що творчість - це продуктивна людська діяльність, здатна породжувати якісно нові матеріальні та духовні цінності суспільного значення [1], ми, за С.О.Сисоєвою,яка наголошує, що особистісні якості найбільш яскраво виявляються у творчості, яка забезпечує особистості її сутнісну й цілісну самореалізацію [4], виділяємо як пріоритетні "базові" творчі якості особистості:
1. Підсистема спрямованості: позитивне уявлення про себе (адекватна оцінка), бажання пізнати себе; творчий інтерес, допитливість; потяг до пошуку нової інформації, фактів; мотивація досягнення.
2. Підсистема характерологічних особистостей особистості: сміливість; готовність до ризику; самостійність; ініціативність; упевненість у своїх силах та здібностях; цілеспрямованість; наполегливість; уміння довести почату справу до кінця; працелюбність; емоційна активність.
3. Підсистема творчих умінь: проблемне бачення; здатність до висування гіпотез, оригінальних ідей; здатність до дослідницької діяльності; розвинута уява , фантазія; здатність до виявлення протиріч; здатність до подолання інерції мислення; уміння аналізувати; інтегрувати та синтезувати інформацію; здатність до міжособистісного спілкування.
4. Підсистема індивідуальних особливостей психічних процесів: альтернативність мислення; дивергентність мислення; точність мислення; готовність пам`яті; асоціативність пам`яті; цілісність, синтетичність, свіжість, самостійкість сприйняття; пошуково-перетворюючий стиль мислення 6, 233
З метою виявлення розуміння студентами поняття "педагогічна творчість" та її реалізації у майбутній професійної діяльності нами було проведено опитування студентів 1 та 5 курсів фізико-математичного та соціально-гуманітарного факультетів Бердянського державного педагогіч-ного університету у кількості 200 чоловік.
Результати опитування наведені у таблиці:
№№
пп Тлумачененя поняття педагогічна творчість I курс V курс
1 Не змогли відповісти - -
2 Розроблення та впровадження нових ідей та методів 30% 44%
3 Самовдосконалення особистості вчителя 18% 4%
4 Удосконалення професійних навичок 52 %
(найвищий 20% - вміння спілкуватися з учнями; найменший 3% - індивідуальний підхід до учнів) 52%
(найвищий 32% - вміння спілкува-тися з учнями)
Реалізація педагогічної творчості
1 Не змогли відповісти 34% 55%
2 Розробка та впровадження нових ідей та методів 10% 15%
3 Самовдосконалення особистості вчителя 7% 5%
4 Нестандартні уроки 9% -
5 Удосконалення професійних навичок 40%
(найвищі показники 9% - спільна мова з учнями, 9% - індивідуальний підхід) 20%
(найбільш вираз-них немає)
Як видно з таблиці, студенти не мають чіткої уяви про педагогічну творчість, оскільки вони не впорались з тлумаченням цього поняття. Крім того, 34% студентів першого курсу та 55% студентів п'ятого курсу зовсім не мають уяви про вдосконалення умінь та навичок організації творчої діяльності.
Вирішенню проблеми творчості майбутніх учителів у будь-якому закладі освіти можливо лише на основі застосування педагогічних технологій. Його проблеми і , що особливо важливо, його можливості та здатності до навчання.
На нашу думку, узв`язку з цим слушним є зауваження І.А.Зязюна, що технологічність і творчість у педагогічній діяльності мають бути в розумному поєднанні. "Педагогічний досвід виключає копіювання чужого досвіду, лише та його частина, яка піддається відтворенню, може стати надбанням учителя. Ця частина повинна чітко окреслитись, технологічно відокремитись у вигляді прийомів, операцій, процедур, які піддаються численному повторенню. Педагогічна технологія відтворюється в режимі взаємодії конкретного вчителя і конкретного учня, а отже, неповторна, і, отже, творчо переосмислена". 2, 10
Педагогічні технології, орієнтовані на творчий розвиток особистості є невід`ємною складовою особистісно - орієнтованої освіти, тобто такого процесу освіти, при якому особистість учня, студента знаходяться у центрі навчального процесу, у якому навчально-пізнавальна діяльність, а не викладання, є провідною у тандемі вчитель - учень і у якій традиційна парадигма освіти вчитель - підручник - учень замінюється на нову: учень - підручник - вчитель.
Наведена вище думка І.А.Зязюна відображає сутність різних підходів до реалізації у педагогіці ідей особистісно орієнтованого навчання.
На думку С.О.Сисоєвої, особистісно орієнтоване навчання має включати такі основні положення: найвищою цінністю в освітньому процесі є учень з його потребами, інтересами, можливостями і здібностями до навчання, а відтак навчально-виховний процес має спрямовуватися на розвиток його інтелектуального, творчого і духовного потенціалу; пріоритетними цілями особистісно орієнтованого навчання є:

 
 

Цікаве

Загрузка...