WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Організаційна структура модуля при використанні проблемно-модульної технології навчання - Реферат

Організаційна структура модуля при використанні проблемно-модульної технології навчання - Реферат

розповідь викладача про основні етапи вивчення модуля в цілому, про види пізнавальної діяльності, які необхідно здійснювати студентам у процесі цього вивчення; короткий огляд викладачем матеріалу теми, основні означення: імпульс тіла, імпульс сили, закони збереження імпульсу, ізольована система, механічна робота, кінетичнаенергія тіла, потенціальна енергія тіла, закон збереження механічної енергії; робота студентів над інтегративними питаннями і завданнями.
Інтегративні питання і завдання. Рівень А
1. До понять і законів, наведених у лівій частині таблиці 1, знайдіть відповідні означення і формулювання, розташовані в правій частині цієї таблиці.
Таблиця 1
Поняття і закони теми "Закони збереження в механіці"
Поняття чи закон Означення поняття, формулювання закону
Імпульс тіла
а) скалярна величина, що визначається добутком маси тіла і квадрата швидкості його руху, поділеному на 2
Імпульс сили б) скалярна величина, що визначається скалярним добутком сили і переміщення
Закон збереження імпульсу тіла в) в ізольованій системі тіл повна механічна енергія залишається постійною за весь час руху тіл; у системі лише відбуваються зміна видів енергії
Механічна робота
г) векторна величина, що визначається добутком маси тіла і швидкістю його руху
Кінетична енергія д) скалярна величина, що залежить від взаємного розміщення взаємодіючих тіл
Потенціальна енергія е) векторна величина, що показує, як змінюється імпульс тіла за час дії сили
Закон збереження механічної енергії є) геометрична сума імпульсів тіл, що утворюють ізольовану систему, залишається сталою при будь-яких взаємодіях тіл
2. Чи може бути сталою кінетична енергія тіла, якщо на тіло діє сила?
3. Дві прикладені до рухомого тіла сили не змінили його кінетичної енергії. Коли це можливо?
4. Плавець посилено гребе руками, намагаючись пливти проти течії, але відносно берега залишається на місці. У якій із указаних систем відліку плавець виконує роботу? А. Вода. Б. Берег. В. У жодній з указаних систем відліку робота не виконується.
5. Що відбувається з потенціальною енергією системи куля-Земля при підніманні повітряної кулі вгору? Поясніть свою відповідь.
Рівень В
1. Закон збереження імпульсу діє тільки в ізольованих системах тіл. У дійсності ж, ізольованих систем тіл не існує (хоча б унаслідок існування всесвітнього тяжіння). Отже, закон збереження імпульсу використати не можливо. Спростуйте цей висновок.
2. В'язанку дров підняли на другий поверх і спалили в плитці. Що відбулося з потенціальною енергією в'язанки?
3. У якому з наведених прикладів імпульс тіла не змінюється? А. Шайба, що ковзала по льоду, зупинилась. В. Електрон розганяється в електричному полі конденсатора. Г. Граната розривається на осколки. Д. Кулька, підвішена на нитці, після виведення з положення рівноваги повертається в попереднє положення.
4. У якому з наведених у завданні 3 прикладах, механічна енергія тіла не змінюється?
5. Реактивний літак летить у горизонтальному напрямі рівномірно та прямолінійно. Чи змінюється при цьому його: А. Імпульс? Б. Кінетична енергія? В. Потенціальна енергія? Г. Повна механічна енергія?
Блок 3. Актуалізація навчального матеріалу
Процес навчання завжди спирається на попередній досвід студента, тому в навчальному модулі передбачений спеціальний блок, призначення якого полягає в актуалізації опорних знань та способів дії. Своїм змістом блок готує студентів до активного сприйняття й опрацювання навчального матеріалу. Блок забезпечує: а) відновлення в пам'яті студента необхідних теоретичних і практичних знань; б) наступність опорних знань і способів у формуванні знань та виборі способів дій.
Актуалізація проводиться за одним із трьох варіантів залежно від рівня навченості, визначення якого здійснюється шляхом виконання студентами діагностичного завдання.
Блок 4. Засвоєння навчального матеріалу
Даний блок є центральним, оскільки в ньому зосереджені інформаційні та операційні компоненти. Його призначення полягає в організації активного засвоєння можливих варіантів відповідно до досягнутого рівня навченості. [4]. Тут передбачений механізм узгодження сукупності інформаційних компонентів з операційними як "структур, що доповнюють одна одну". Результатом сприймання і засвоєння навчального змісту повинні стати: а) знання істотних ознак і властивостей виучуваних об'єктів; б) способи реалізації даних знань.
Варіанти засвоєння навчального змісту орієнтуються на три рівні навченості. Розглянемо, наприклад, засвоєння навчального матеріалу, пов'язаного з поняттям маса тіла при вивченні розділу "Динаміка". У ході функціонування Блоку 4 студенти виконують діагностичні завдання такого типу (рівень А):
1. Яку властивість характеризує маса тіла?
2. Дайте означення маси тіла, вказавши, скалярна чи векторна ця величина.
3. Розв'язавши дані задачі, вкажіть правильні відповіді: У результаті взаємодії два тіла масами 1кг і 2кг одержали прискорення 1м/с2 і 2 м/с2 відповідно. Визначте відношення мас цих тіл. А. 1/2. Б. 2/1. В. 1. Г. 4/1. За даними задачі визначити неможливо.
4. Куля масою 1 кг зазнала зіткнення з кулею невідомої маси. Отримані ними прискорення відповідно дорівнюють 0,2 м/с2 і 0,4 м/с2. Визначте масу другої кулі. А.2 кг. Б. 0,5 кг. В. 4 кг. Г. 1 кг. Д. 0,08 кг.
5. За допомогою важільних терезів визначте масу даного тіла.
Наведені завдання дозволяють здійснити діагностичний контроль засвоєння поняття маса, в той же час невиконання студентом будь-якого з пунктів дозволяє виявити, яка з ознак ще не засвоєна, що дає можливість зразу ж здійснити цілеспрямовану корекцію. Зміст завдань орієнтований на відтворення чи застосування знань за зразком, тобто відповідає рівню А. Тому це завдання необхідно доповнити групою запитань і задач, що дозволяє виявити засвоєння студентом вивченої на даний момент усієї сукупності знань і способів діяльності, пов'язаних з даним поняттям (рівень В):
1. Поясніть з точки зору фізики народну приказку: "Коси коса, поки роса".
2. Перед вами два візки однакової маси. Сформулюйте припущення про результат взаємодії цих візків, якщо масу одного з них збільшити в два рази.
3. Сформулюйте гіпотезу про відношення прискорень двох сталевих кульок, що лежать перед вами (студентам даються кульки з діаметром однієї з них удвічі більшим, ніж діаметр іншої).
4. Запропонуйте спосіб визначення маси візка (кульки), в якому використовуються терези чи динамометр. Визначте масу візка дослідним шляхом. Перевірте отриманий результат іншим шляхом. Чим пояснюється розбіжність у результатах (якщо вона є)?
5. Поясніть, який із

 
 

Цікаве

Загрузка...