WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проблеми формування особливостей професійного мовлення студентів економічних спеціальностей - Реферат

Проблеми формування особливостей професійного мовлення студентів економічних спеціальностей - Реферат

провідні принципи культури користування українською мовою. Тому дуже вдалим для впровадження у ВНЗ вважаємо курс "Культура ділової мови", структуру якого запропонував В.Юкало. Курс має теоретико-прикладний характер: засвоєння теоретичних відомостей прискорює і покращує процес вироблення вмінь і навичок оперування мовним матеріалом у типових умовах професійного спілкування.
Пропонований нами для студентів економічних спеціальностей курс охоплює такі розділи.
1. Українська мова: історія та сучасність.
Українська мова серед інших мов світу. Мова й етнос.
Походження і розвиток української мови. Форми існування національної мови: територіальні та соціальні діалекти, мова фольклору, літературна мова. Становлення українського правопису. Сучасні проблеми української мови.
2. Базові поняття культури мови.
Мова і мовне спілкування.
Мовна норма. Типи норм. Стилі мови. Поняття "культура мови".
Зв'язок культури мови з іншими дисциплінами. Комунікативні якості культури мови.
3. Висловлювання і текст. Культура писемного сприймання.
Основні характеристики висловлювання і тексту. Будова висловлювання і тексту. Види нотування: виписки, план, тези, конспект, реферат.
4. Культура діалогу.
Усномовне діалогічне спілкування як важливий елемент професійної діяльності фахівця економічного профілю. Роль жестів, міміки, інтонації в усномовному діалогічному спілкуванні. Правила мовного спілкування. Мовний етикет: традиції і сучасність. Культура ділової телефонної розмови.
5. Культура писемної наукової мови.
Особливості писемної мови. Основні поняття, пов'язані з культурою продукування тексту: автор, ситуація, матеріал, адресат; ціль (мета), ідея, предмет, тема, проблема, жанр. Етапи створення науково-мовного твору. Структура наукового тексту. Тези. Стаття. Оформлення наукового тексту. Бібліографія, цитати, посилання. Культура сприймання навчальної та наукової літератури.
6. Публічний виступ і культура мови.
Види і жанри публічних виступів. Публічний виступ як форма пропаганди економічних знань. Виступ під час наради, конференції. Підготовка і реалізація виступу. Закони риторики.Оформлення доповіді. Засоби активізації уваги слухачів під час виступу. Культура сприймання пу-блічного виступу.
7. Культура писемної ділової мови.
Зміст поняття "діловий документ". Класифікація ділових документів. Діловодство (справочинство) в економічних закладах. Професійні ділові документи (у відповідності до спеціальності: економіст, бухгалтер, менеджер, підприємець). Вимоги до оформлення ділових документів. Стандартизація ділових документів. Культура читання документації.
8. Культура терміновживання.
Термін, термінологія, термінознавство. Семантичні процеси в термінології: омонімія, синонімія, антонімія. Особливості вживання термінів-синонімів. Стандартизація термінології. Етапи та шляхи розвитку української економічної термінології. Лексикографія. Економічні словники. Терміни в різних стилях і підстилях мови.
Основний принцип групування матеріалу в курсі ? функціональний. Тобто кожне мовне явище розглядається під час вивчення культури мови в певній практичній сфері (наприклад, орфоепічні норми детально опрацьовуються під час вивчення теми "Культура діалогу"). Функціональний принцип (на відміну від групування за рівнями мови) дає можливість показати практичну значущість виучуваного матеріалу, підвищує у студента інтерес до засвоєння курсу.
Предметом вивчення практичного курсу української мови є мова фахової галузі (і мовні стереотипи ? етикетні вислови, мовні кліше, терміни і професіоналізми ? як головний компонент цієї мови). Тому дуже велика увага під час вивчення всіх тем має приділятися засвоєнню студентами мовних стереотипів комунікацій фахівця економічного профілю. Це сприятиме оптимізації спілкування в економічній галузі.
Важливою ділянкою роботи під час вивчення курсу повинно бути й опрацювання нестійких (слабких) норм літературної мови ? випадків мовного вживання, де спостерігаються типові відхилення від норми. Ці помилки, як правило, зумовлені впливом мовного оточення ? місцевого діалекту, просторіччя, близькоспоріднених мов. Нестійкі норми розхитують структуру мови, часто позбавляють її питомих національних ознак. Тому дуже важливо, щоб мовці знали ці варіанти і в щоденному спілкуванні "підтримували" нестійку норму, сприяли її підсиленню і переходу до групи стійких. Особливу увагу слід звернути на типові порушення літературної норми в мовних стереотипах фахової галузі (порушення норм наголошення; порушення лексичних і граматичних норм у вживанні економічної термінології, мовних стереотипів офіційно-ділової сфери, побутової сфери; порушення у застосуванні загальновживаних стереотипів).
Отже, процес формування мовної особистості спеціаліста у сфері економіки має такі складові:
" становлення духовно-інтелектуальної особистості студентів засобами красномовства;
" формування загальної культури мовлення;
" формування культури професійного мовлення.
ЛІТЕРАТУРА
1. Державна національна програма "Освіта": Україна ХХ1 століття. ? К.: райдуга, 1994. ? 62 с.
2. Кравчук О., Кліщова О. Культура мовлення ? одна з ознак справжнього українця //Педагогіка і психологія професійної освіти ? Львів, 1998. ? № 4. ? С. 77-86
3. Основы менеджмента: Учеб. пособ. / Под ред. В.С. Верлоки, И.Д.Михайлова. ? Харьков: Основа, 1996. ? 352 с.
4. Потебня О. О . Естетика і поетика слова . ? К., 1990.
5. Сагач Г. Становлення духовно-інтелектуальної особистості студентів гуманітарного профілю засобами красномовства //Педагогіка і психологія професійної освіти ? Львів, 1998. ? № 4. ? С. 77-86
6. Сергєєва Л.М. Розвиток комунікативної культури на уроках основ менеджменту у вищому професійному училищі // Професійна освіта: теорія і практика ? Харків: ХОУМЦ, 1998. ? № 1-2 (7-8). ? С. 92 -100.

 
 

Цікаве

Загрузка...