WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Зміст англомовної лінгвокультурологічної компетенції у студентів - Реферат

Зміст англомовної лінгвокультурологічної компетенції у студентів - Реферат

анкета складалася із питань і запропонованих до них варіантів відповідей. Зміст цих питань також перевіряв у студентів здатність критичного осмислення як своєї, так і іншої культури, суспільних процесів, що відбуваються в обох державах, терпимого ставлення до існуючої різниці, розуміння її об'єктивного характеру і бажання участувати у вирішенні цих проблем. Отримавши і обробивши дані анкетування, ми виявили основні тематичні "прогалини" культурологічного напрямку і склали таку порівняльну таблицю тематичного розділу в рамках Програми з англійської мови для 2-го курсу і нашого курсу (див. Табл. 1).
Таблиця 1
Порівняльна таблиця тематичного розподілу з практики англійської мови на 2-му курсі мовних спеціальностей
Тема Лінгвокультурологічне поле
Choosing a Career
Career Counseling and Training. Modern Apprenticeships
Occupation. Works and Employment. E-commerce
Work Dilemmas: Changing Jobs
Question of Health
Health Service in Great Britain, USA and Ukraine What health service providers can do
Keeping Fit. Promoting Healthy Lifestyles. Why fast food makes you get fat
Brainwave fault explains slip-ups
On the Move
Using Public Transport Congestion charging
Tubes expands busking system
Hitch Hiking and Cycling Cycle commuting
Cycling in Cambridgeshire
Britain and the British
Geographical Position. Architectural Styles across Britain
Cities and Towns in England, Wales, Scotland and Northern Ireland Leeds voted favourite city
Ukraine and the Ukrainians
Geographical position BBC - Country profile: Ukraine
Cities and Towns in Ukraine Ukraine marks great famine anniversary
Theatre
A Visit to a Theatre Spic and newly span
Thoroughly modernmillie
Theatres in London The National Theatre has become a 'one-stop shop' of great theatre this year
До структури кожного лінгвокультурологічного поля входять різноманітні групи лінгвокультурем. Результати останніх досліджень у лінгвокультурології показують, що культурна інформація може бути подана лінгвокультуремами чотирма способами: через культурні семи, культурний фон, культурні концепти і конотації [4, 54]. Культурні семи - більш дрібні і більш універсальні, ніж слово, семантичні одиниці, семантичні ознаки. Наприклад, у слова "постоли" можна виділити таку культурну сему: селянське взуття, плетене з лика. Культурний фон - характеристика номінативних одиниць (слів і фразеологізмів), що позначають явища соціального життя і історичні події - добувсь (пропав), як швед під Полтавою. Ці два види культурної інформації локалізуються в денотати і добре вивчені лінгвокраїнознавством.
Культурні концепти - зумовлені певною культурою - базові одиниці картини світу, що володіють екзистенційною значимістю як для окремої мовної особистості, так і для лінгвокультурного суспільства в цілому. До ключових концептів культури відносяться такі абстрактні імена, як совість, воля, доля [4, 51]. Концепти культури розглядаються, за А.Я. Гуревичем, на філософські категорії, котрі він називає універсальними категоріями культури (час, простір, причина, зміна, рух), і соціальні категорії, так звані культурні категорії (свобода, право, справедливість, труд, багатство, власність). До цієї класифікації В.А.Маслова додає категорію національної культури, до якої відносяться концепти, властиві лише для певної культури. Так, для української культури властиві такі концепти категорії національної культури, як воля, доля, інтелігентність, соборність.
Культурна конотація - це інтерпретація денотативного або образно-мотивованого аспектів значення в категоріях культури. Така культурно-маркована конотація виникає як результат інтерпретації асоціативно-образної фразеологічної єдності чи метафори посередництвом співвіднесення її з культурно-національними еталонами і стереотипами. Таким чином, співвіднесення з тим чи іншим культурним кодом складає зміст культурно-національної конотації.
Стає очевидним, що ці лінгвокультуреми розрізняються обсягом інформаційної і культурної наповнюваності. Вибравши цей критерій в якості основного, ми вважаємо за необхідне виділити таку ієрархічну структуру лінгвокультурологічного поля: 1) культурні семи і фони; 2) культурні концепти; 3) культурні конотації.
Результати проведеного аналізу змісту ЛК можна подати такою схемою (див. рис. 3)
Результати отриманих досліджень можуть бути використані під час розробки системи вправ з формування ЛК, а також у процесі подальших досліджень у цій галузі на старших курсах мовних спеціальностей.
Рис. 3. Зміст англомовної лінгвокультурологічної компетенції на 2-му курсі мовних спеціальностей
ЛІТЕРАТУРА
1. Ананьєва Л.В. До питання про формування професійного інтересу у студентів II-го курсу мовного вузу // Вісник КДЛУ. Дослідження молодих вчених. Серія "Педагогіка та психологія". (Методика навчання іноземних мов. Вип.1/Відп. ред. С.Ю. Ніколаєва. - К.: КДЛУ, 1998.- 231 с.
2. Воробьев В.В. Лингвокультурология (теория и методы): Монография. - М.: Изд-во РУДН, 1997. - 331 с.
3. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, вик-ладання, оцінювання / Наук. ред. С.Ю. Ніколаєва. - К.: Ленвіт, 2003. - 273 с.
4. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 2001. - 208 с.
5. Національна доктрина розвитку освіти: Наказ від 17 квітня 2002 року № 347/ 2002. - Освіта України. - 2002. - № 33. - С. 4-6.
6. Николаева С.Ю. Индивидуализация обучения иностранным языкам. - К.: Вища школа: 1987. - 139 с.
7. Ніколаєва С.Ю. Сучасні тенденції навчання іноземних мов студентів мовних спеціальностей // Інноваційні підходи до навчання іноземних мов та культур у новому тисячолітті / Міжнародна науково-методична конференція /Тези доповідей. - Дніпропетровськ: Видавництво ДУЕП, 2002. - С. 24- 27.
8. Програма з англійської мови для університетів/інститутів (п'ятирічний курс навчання): Проект / Колектив авт.: С.Ю. Ніколаєва, М.І. Соловей, Ю.В. Головач та ін. - К., 2001. - 245 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...