WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Зміст англомовної лінгвокультурологічної компетенції у студентів - Реферат

Зміст англомовної лінгвокультурологічної компетенції у студентів - Реферат

установили, що для більшості студентів другого курсу матеріал, що вивчається, вже відомий, а тому нецікавий. Наприклад, на питання, чи цікавий їм матеріал, що вивчається (опитування проводилося під час вивчення теми Choosing a Career), деякі студенти відповідали:
A. Ні. Я нічого не роблю на заняттях. Те, що нам дають, було вивчено на першому курсі / в школі.
B. Ні. Необхідно приділяти увагу порівнянню культур англійського й українського суспільств.
C. Якщо відверто, ні. Хотілося б більше дізнатися про сучасні тенденції англійського суспільства в даній сфері.
D. Матеріал, що вивчається, для мене майже нецікавий, бо я не зустрічаю нічого нового, що могло б мене зацікавити.
E. Матеріал, що вивчається, цікавий.
Із відповідей стає цілком очевидним, що студентів не задовольняє сам зміст навчального матеріалу, більшість з них відмічають відсутністьнового, цікавого, а інформація, що повідомляються, їм уже відома з першого курсу та шкільної програми. Результати опитування представлено на діаграмі (див. рис. 2).
Рис. 2. Результати опитування студентів-випускників.
Такий висновок змусив нас критично переглянути зміст навчальних матеріалів у контексті культури.
Останнім часом одним з найбільш раціональних напрямків у вирішенні цієї проблеми є забезпечення студента матеріалом, що має достатньо цікаву за своїм змістом екстралінгвістичну інформацію, яка б відповідала їхнім інтелектуальним та духовним потребам [1, 19]. У рамках лінгвокультурологічного підходу подання матеріалу будується за принципом від культурної одиниці, а не від мовної одиниці. Культурна одиниця представлена лінгвокультуремою, під якою розглядається особлива одиниця, що включає в себе сегменти не тільки мови (мовного значення), але й культури (позамовного культурного сенсу), які представлені відповідним знаком. На відміну від слова лінгвокультурема є власне мовна репрезентація, яка нерозривно пов'язана з позамовним культурним середовищем. Тому слово-сигнал неминуче збуджує в людині, що володіє мовою, не лише значення, але й усю сукупність культурного ореола [9, 20]. При такому підході акцент робиться не на точкову реєстрацію певної культурної інформації, що отримана від певної мовної одиниці, а на відображення в мові деякого достатньо репрезентативного блоку національної культури в зв'язку з мовними (мовленнєвими) одиницями тексту, що розглядається.
Вивчення певного фрагменту культури методом від лінгвокультуреми здійснюється шляхом побудови лінгвокультурологічного поля, яке розуміється як ієрархічна структура безлічі лінгвокультурем, які мають загальне значення, що характеризує певну культурну сферу. Перевага польового підходу до вивчення об'єктів у галузі культури випливає із загальної природи поля як синтезуючої одиниці. Змістова значимість кожної одиниці поля залежить від всього складу поля, яке в своїй єдності й цілісності "вимальовує певне щільне без пропусків покриття" [2,60]. Завдяки цьому явища зовнішнього світу упорядковані в понятійній системі так, що не помітно ніяких прогалин. Для цілей навчання іноземній мові й культурі в систему поля повинні входити мінімально-достатні, але необхідні лінгвокультуреми, які характеризують відмінність двох культур.
Вибір фрагменту культури для вивчення, як і відбір культурологічних знань взагалі - складне та цілком ще не вирішене в методиці завдання. Ми дотримуємося основних критеріїв відбору змісту соціокультурного компоненту, які були запропоновані І.А. Черкас і Ю.І. Черниковою (1996):
1. Критерій культурологічної і країнознавчої цінності, що сприяє формуванню основ лінгвокраїнознавчої (лінгвокультурологічної) концепції студентів.
2. Критерій типовості. У процесі навчання повинні розглядатися ті елементи культури, які мають поширений, загальний характер.
3. Критерій сучасності і загальновідомості фонових країнознавчих знань у середовищі носіїв мови.
4. Вимога залучення рідної культури і чіткої диференціації з нею для попередження мовної і лінгвокраїнознавчої інтерференції, а також з метою розвитку взаєморозуміння між носіями двох культур.
5. Тематичний критерій припускає відбір фонових країнознавчих знань відповідно до тематики, передбаченої програмою. До завдань нашого курсу входить визначення найбільш важливих проблем і явищ, що широко обговорюються в сучасному суспільстві і стикаються з найбільш важливими сферами життя суспільства, яке вивчається, їх аналіз і критичне осмислення студентами.
6. Критерій функціональності має на увазі необхідність активного використання лексичних одиниць з національно-культурною семантикою, фонових знань, норм мовного етикету в процесі спілкування іноземною мовою.
Для занять з практики англійської мови на другому курсі мовних спеціальностей нами було вибрано блок британської культури в межах програмних вимог. Уявляється, що вибраний нами блок цілком задовольняє вищеперераховані критерії, оскільки проблеми, відбиті в ньому, зачіпають основні тенденції сучасного суспільства. Проблеми, які виникають у британському суспільстві, актуальні і для України. У зв'язку з цим у студентів з'являється можливість порівняння і аналізу як самих проблем, так і шляхів їх вирішення, що пропонуються різноманітними державами.
Відбір змісту визначається сферою діяльності, і лише здійснене нами вивчення вибраних проблем дало можливість визначити лінгвокуль-турологічне поле в межах тем, визначених Програмою. Процес вивчення вибраних проблем охоплював декілька етапів. На першому етапі в період з вересня 2002 року до вересня 2003 року нами відбирались автентичні статті із офіційного сайту www.bbc.co.uk відповідно до Програми з англійської мови для 2 курсів мовних спеціальностей. У результаті проведеної роботи нами було відібрано більше, ніж 2375 статей. Ці статті було написано носіями англійської мови і вони відбивали сучасні тенденції розвитку англійського суспільства.
На другому етапі з метою звуження кількості відібраних статей і виявлення джерел, у яких відображено найбільш глобальні проблеми, студентам 2-го курсу наприкінці навчального року було запропоновано анкету. Ця

 
 

Цікаве

Загрузка...