WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування риторичної культури особистості як складова розвитку її життєвої компетентності - Реферат

Формування риторичної культури особистості як складова розвитку її життєвої компетентності - Реферат

Підготувати для шкільного радіо коротке інтерв'ю з цікавою людиною.
2. Підготувати питання для "круглого столу" з актуальної теми. Взяти активну участь у його проведенні, дотримуючись правил культури спілкування.
3. Придумати ігри, побудовані на діалозі, з метою закріплення навичок культури спілкування.
У кінці цього етапу навчання передбачається сформувати в учнів уміння: 1) вільно користуватися всіма видами читання; 2) складати короткі анотації на різножанрові тексти; 3) вести розповідь за самостійно складеним планом з елементами власної оцінки; 4) слухати коротку лекцію з наступним складанням її плану та формулюванням питань з предмета лекції; 5) складати план засідання секції, гуртка, клубу; підготувати сценарій та обговорити його, самостійно проводити засідання із веденням документації (протокол, резолюція тощо); 6) підготувати і провести прес-конференцію з гострих питань сучасності, конкурс на краще запитання за змістом і формую; 7) провести інтерв'ю із цікавою людиною (писемна та усна форми) із наступним критичним аналізом запитань і відповідей, розробкою правил спілкування в процесі інтерв'ю; 8) повідомити про актуальні, цікаві події за матеріалами преси; 9) провести ситуативні ігри, які імітують правила поведінки у різних сферах спілкування людей; 10) написати листи у газету, журнал, на радіо, телебачення (індивідуальні, колективні) з актуальних проблем сучасності; 11) організувати різноманітні конкурси творчого характеру, зокрема на краще виконання ролі у ситуативній грі, у любительській виставі тощо.
Третій етап (7-8 класи) - основи загальної і часткової риторики в історії та сучасності.
Матеріал для навчання: класичні зразки промов, діалогів (промови й послання видатних ораторів Давньої Греції, Давнього Риму, "Діалоги" Платона, Сократа; яскраві промови письменників-полемістів типу "Послання" І.Вишенського, листування Г.С.Сковороди з М.Ковалинським; монологи, діалоги, дискусії відомих громадських діячів, учених письменників наших днів з актуальних проблем сучасності тощо). Аудіовідеозаписи виступів ораторів (вітчизняних та зарубіжних) на мітингах, урочистих зібраннях тощо.
Школярам пропонуються такі завдання творчого характеру:
1. Самостійно прорецензувати прослухані лекції з риторики, рідної мови, літератури тощо.
2. Виступити із 10-хвилинною лекцією з проблем риторики перед аудиторією однокласників.
3. Розробити сценарій цікавої дискусії для шкільного клубу, гуртка любителів словесності тощо.
4. Придумати ситуативні ігри з риторики, написати сценарій кожної гри.
На кінець цього етапу навчання учні педагогічних класів повинні на достатньому рівні оволодіти таким знаннями та вміннями: 1) розкрити предмет загальної риторики як науки, виявити її зв'язки з іншими гуманітарними науками; 2) засвоїти принцип та правила ведення полеміки, дискусії, знати види й типи бесід, діалогів; 3) знати жанрово-стилістичні особливості монологічних та діалогічних висловлювань; 4) складати короткий конспект лекції на слух, детальні реферати й конспекти із виділенням у них логічної основи, задуму автора; 5) розрізняти тему, предмет, проблему обговорення; формулювати головну думку висловлювання, тобто центральну тезу; 6) виявляти в усних та письмових текстах основні елементи композиції, на їх основі самостійно будувати виступи; 7) вміти рецензувати усні й письмові тексти на базі аргументів риторики; 8) володіти саморецензуванням виступу, письмового тексту (стаття, лист, ессе тощо); 9) вести бесіду, дискусію на основі правил риторики та етики; 10) переконливо й аргументовано виступати із короткими промовами на вільну тему (регламентованими у часі); 11) володіти основними мовностилістичними виражальними засобами у власних промовах (художні тропи, вербальні й невербальні виражальні прийоми).
Четвертий етап (9-11 класи) - відродження національної риторичної спадщини України. Часткова риторика. Еристика як мистецтво ведення дебатів, дискусій, полеміки..
Матеріал для навчання: зразки промов кращих ораторів українського риторичного Відродження XVII-XVIII ст., аналіз риторичних курсів професорів риторики Києво-Могилянської академії, братських шкіл, університетів тощо. Тексти політичних, судових, академічних, військових, ділових, рекламних та інших видів та жанрів часткової риторики. Класичні тексти з проблем еристики (судові та політичні дискусії).
Основні форми й методи навчання: 1) слухання й конспектування повної лекції з риторики; 2) риторичний аналіз лекції, промови, виступу, дискусії тощо; 3) аналітичне читання спеціальної риторичної літератури, конспектування проблемних статей з риторики, еристики; 4) творення власної лекції, виступу з актуальної проблеми із наступним саморецензуванням; 5) написання рефератів, виступ із ними на конкурсах, наукових конференціях школи, гімназії, ліцею тощо від районного до всеукраїнського рівня; 6) ділові, рольові, інтелектуальні ігри з проблем риторики, еристики; 7) індивідуальне та колективне тестування учнів на предмет діагностики інтелектуальних, мовленнєвих, комунікативних умінь оратора, дискутанта.
Завдання творчого характеру для учнів педагогічних класів:
1. Придумати ситуативні, ділові, рольові, інтелектуальні ігри з проблем риторики, еристики.
2. Підготувати проблемну лекцію з питань національного красномовства, еристики, виступити з нею перед аудиторією. Узяти участь в її обговоренні.
3. Розробити сценарій дискусії, провести дискусію з однокласниками на цікаву, актуальну тему.
В результаті такої роботи на четвертому етапіпланується: 1) на базі філософсько-публіцистичних, суспільно-політичних промов, текстів, літературних та політичних дискусій зміцнити й поглибити всі набуті учителем знання й уміння; 2) сформувати в них готовність до самостійної риторичної діяльності у різних ситуаціях, у тому числі й нестандартних, стійкий позитивний мотиваційний інтерес до творчої риторичної діяльності (участь у різних конкурсах, гуртках, клубах тощо); 3) сформувати основи риторичної особистості із ефективним мисленням, якісним мовленням, оптимальним спілкуванням; 4) сформувати основи загальнокультурного рівня сучасної інтелігентної молодої людини, яка володіє в достатній мірі усіма видами усної й писемної творчості - основи креативності, творчості.
Кінцевою метою навчання риторики є формування в учнів таких умінь: вести бесіду на побутові, політичні, ділові, філософські, історичні та інші теми, які входять до кола культурної, компетентної людини; слухати й чути співрозмовника, ставити запитання в адекватній формі, коректно, етично подавати репліки, вступати до розмови, доповнюючи й розвиваючи тему бесіди, аргументовано заперечуючи співрозмовникові по суті проблеми; брати участь у дебатах з проблеми, в якій дискутант є достатньо компетентним, висловлювати свої думки й судження за нормами літературного мовлення на рівні строго регламентованих вимог до виступу; брати участь у дискусіях, суперечках, зберігаючи усі логічні, етико-психологічні й педагогічні закони, правила; послідовно й доказово відстоювати власні погляди, якщо вони спрямовані на конструктивне розв'язання проблеми; виступати перед аудиторією з невеликою за обсягом монологічною промовою (різною за жанром) на доступну тему, коригуючи її зміст, обсяг залежно від ситуації; вільно викладати свої думки у формі статті; висловлювати оцінки, переконання, коментарі стосовно жанру, виходячи із загальноприйнятих правил; проникати у задум чужого письмового чи усного мовлення і розрізняти його внутрішній зміст і глибинні цілі, тобто ефективно читати й слухати, давати загально-риторичну оцінку прослуханого виступу чи тексту; мати розвинене мовне чуття, інтуїцію оратора; розуміти риси національної специфіки виступів та риторичних текстів із скарбниці українського красномовства.
ЛІТЕРАТУРА
1. Абрамович С. Риторика та гомілетіка. - Чернівці, 1995 - 327 с.
2. Гурвич С.С., Погорелко В.Ф., Герман М.А. Основы риторики. - К., 1978 - 315 с.
3. Капская А.И. Основные тенденции развития мастерства слова педагога. - К., 1988 - 287 с.
4. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. - К.: Шкільний світ, 2001. - 23 с.
5. Рождественский Ю.В. Теория риторики. - М., 1997 - 453 с.
6. Сагач Г.М. Живе слово лектора. - К., 1991 - 317 с.
7. Сагач Г.М. Золотослів. - К., 1993 - 357 с.
Сагач Г.М., Юнина Е.А. Риторика в интеллектуальных играх. - К., 1990 - 293 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...